Stát chce podpořit firemní školky

Firemní školy by mohly přijímat i dvouleté děti

 • Praha – Ministerstvo školství přichází s plánem, jak pomoci školkám, jejichž provoz dnes platí firmy ze svých zisků a z příspěvků od zaměstnanců.
 • Firemních školek je nyní v Česku zatím jen okolo deseti a ministerstvo chce jejich rozvoj podpořit tím, že podniky je budou moci  zaregistrovat do oficiální sítě škol.
 • To znamená, že budou dodržovat přísná pravidla na hygienu a vzdělání vychovatelů a na oplátku jim stát zaplatí šedesát procent nákladů na provoz.
 • Ministr školství Josef Dobeš plánuje z úspor v resortu ročně firemním školkám přispívat až 200 milionů korun.

Daňové úlevy nebudou

Praxe běžná v západní Evropě, totiž že si firmy odečítají většinou celé náklady na firemní školku z daní, v Česku zatím neprošla. Politici jsou sice napříč stranami pro, zástupci ministerstev se ale v meziresortní komisi na daňových úlevách nebyli schopni domluvit.

„Firemní školky zařadíme do sítě škol a budeme hradit šedesát procent nákladů na jejich provoz. Školky ale budou pod kontrolou České školní inspekce,“ vysvětluje nový systém ministr školství Josef Dobeš.

Podmínkou bude pedagogické vzdělání vychovatelek, které budou děti vést podle rámového vzdělávacího programu,  i dodržování předpisů o hygieně. V současnosti jsou firemní školky v právním vakuu, zákon pojem „firemní školka“ vůbec nezná.

Možná už do září

Když na Dobešův plán vláda kývne, mohly by peníze firmám přijít už letos v září. „Nejzazší termín je leden 2012,“ říká ministr Dobeš.

Dobeš má za to, že firemní školky mají lepší předpoklady postarat se i o dvouleté děti, které klasické školky většinou odmítají.

Firemní školky se sice starají i o mladší děti, ale právě v této péči jim nový návrh ministerstva školství příliš nepomůže.

„Je to vstřícný krok v oblasti školek, to jistě. Většina firem ale potřebuje něco mezi školkou a jeslemi. Takto budou muset mít dva oddělené provozy školku a jesle a u jeslí zůstane situace stejná, ty nespadají pod resort školství,“ vysvětluje zakladatelka občanského sdružení Firemní školky Kateřina Francová.

Rodičům, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání třeba v roce života jejich dítěte, tak návrh velkou změnu nepřinese.

Ministerstvo si také vyhrazuje právo síť firemních školek časem „optimalizovat“, tedy některým peníze přestat posílat. „Tím bychom získali nástroj, jak reagovat na demografický vývoj,“ dodává Dobeš.

MŠMT ČR

„Firemní školka“ – aneb mateřská škola určená pro vzdělávání dětí zaměstnanců.
 
 

Ustanovení ve školském zákoně

MŠMT  novelou školského zákona – zákonem č. 472/2011 Sb., umožňuje zřídit mateřskou školu (firemní školku) podle
ustanovení § 34 odst. 8 školského zákona, a to že:

„Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele
nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují odstavce 2 až 4 a § 35
odst. 1.

O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií
stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostatních případech rozhoduje na základě
kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy.

Kritéria pro přijímání do
mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Tímto ustanovením je dána možnost přednostního přijímání dětí zaměstnanců zřizovatele na základě rozhodnutí
zřizovatele mateřské školy – „firemní školky“, neboť za současně platné právní úpravy se jedná o diskriminaci
ostatních dětí (nelze přijímat přednostně dětí, jejichž zákonní zástupci pracují u konkrétního zaměstnavatele).
Jinými slovy zřizovatel (firma) stanoví svá vlastní kritéria pro přijímání dětí. Jako ostatní mateřské školy budou
moci „firemní školky“ přijímat děti zpravidla od tří let, tzn. i děti mladší, které jsou však tělesně i duševně
způsobilé k určité formě vzdělávání. To však nebrání tomu, aby „firemní školky“ byly otevřené ostatním druhům
péče
zřizované mimo školský zákon a využívaly přitom svých podmínek (materiálních, personálních a jiných)
k symbióze se zařízeními péče o děti do 3 let v působnosti jiných ministerstvech.

Dále novela školského zákona nezavádí pro „firemní školky“ samostatný slovní pojem, ale využívá opisu
mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo
zaměstnavatelů
“.  Název právnické osoby vykonávající činnost „firemní školky“ mateřské školy ve smyslu
ustanovení § 34 odst. 8 školského zákona nebude muset obsahovat slova „mateřská škola“, viz § 8a odst. 1 písm. a)
školského zákona.

Je třeba ale nezapomenout na skutečnost, že „firemní školky“ zapsané ve školském rejstříku musí splňovat požadavky
školského zákona jako jiné mateřské školy ostatních zřizovatelů (veřejných, soukromých, církevních) viz. dále. 

Firemní školky a dotace

MŠMT jako garant kvality činnosti škol zapsaných do školského rejstříku, konkrétně rejstříku škol a školských
zařízení vytvořilo pro tzv.

„ firemní školky“ stejné podmínky jako je tomu u mateřských škol ostatních zřizovatelů,
zapsaných ve školském rejstříku.

Budou tak moci získat finanční zabezpečení ze státního rozpočtu
dotaci ve výši podle druhu zřizovatele (veřejného, soukromého či církve – viz § 160 ŠZ).

Půjde li o soukromého zřizovatele (právnickou či fyzickou osobu) bude „firemní školka“ financována podle zákona č.
306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školním zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

V
prvním roce činnosti obdrží ve výši 60 % z normativu a v dalších letech 100 %, při splnění zákonných podmínek.

Právnické osoby vykonávající činnost takovéto mateřské školy („firemní školky“) a činnost bude zapsaná ve školském
rejstříku, budou povinny dodržovat ustanovení školského zákona a s ním související či prováděcí právní předpisy, tzn.

zejména dodržovat hygienické normy, zajistit odborně kvalifikovaný pedagogický personál, realizovat vzdělávání v
souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vytvářet podmínky České školní inspekci ke
kontrole a hodnocení kvality činnosti školy.

Normativ na jedno dítě v mateřské škole je celá řada, záleží na velikosti MŠ. Tyto normativy
jsou zveřejněny na webu, viz:  
http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi/normativy-soukromych-skol-na-rok-2012.

Již současná legislativa Ministerstva financí umožňuje náklady na zřízení a provoz škol považovat
za daňově účinné výdaje a to v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění za podmínky, že jsou zřízeny, či zřizovány v souladu se školským zákonem.
Výklad tohoto ustanovení bude ještě řešen   s Ministerstvem financí, které je tomu příslušné.

Jak postupovat při zápisu „firemní školky“ do rejstříku škol a školských zařízení

„Firemní školka“ je podle školského zákona činností mateřské školy, která se zapisuje do školského rejstříku na
základě žádosti podané u příslušného krajského úřadu (jejich školského odboru).

–          při zápisu „firemní školky“ do rejstříku škol a školských
zařízení (podání, náležitosti a posouzení žádosti dle § 146 – § 148 školského zákona) půjde o provozování
činnosti v režimu školského zákona, tj. s dodržováním stanovených podmínek a podléháním kontrole a
hodnocení České školní inspekce, ovšem s nárokem na financování tzv. firemní školky dle zákona § 160 a násl.
školského zákona.

Základní právní předpisy pro zřizování a provozování firemních školek zapsaných ve školském rejstříku

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
  vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. § 142 a násl. – Rejstřík škol a školských
  zařízení)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským
  zařízením, ve znění pozdějších předpisů („Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2011 pro účely
  poskytování dotací soukromému školství“, č.j. 20/2011-26)
 • Pokyn D-300 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona
  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. – připravuje
  se novela (březen 2012)
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
  a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
  osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Dotace na zřízení mateřské (firemní) školy

V rámci ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost  se mezi podporovanými aktivitami objevuje podpora
slaďování pracovního a rodinného života.

Budete mít zájem:  Blíží se soumrak biopotravin?

Jedná o podporu a rozvoj služeb péče o děti za účelem sladění pracovního a
rodinného života jejich rodičů.

Mělo by jít o financování personálního zajištění finančně a teritoriálně dostupných
služeb péče o děti předškolního a mladšího školního věku.

Podporu vzniku a provozu služeb péči o děti pro zaměstnance/kyně za účelem jejich setrvání v zaměstnání lze zajistit
pouze jako součást komplexnějšího projektu – kombinace více aktivit.

Služby péče o děti lze v rámci
všech výzev je nutné provozovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání nebo dle zákona č. 455/1991 Sb.

, o živnostenském podnikání, případně na základě
legislativy platné v době realizace projektu.

Více: www.esfcr.cz

http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci-oblasti-11

Prováděcím dokumentu: http://www.esfcr.cz/file/7297/

Aktuálně je vyhlášena výzva pro oblast podpory 3.4 (výzva č. 88)

 • Kontakt na externího administrátora pro oblast podpory 3.4:
 • Call Centrum: +420 225 044 111
 • E-mail: [email protected]

Stát chce podpořit firemní školky | Věrnostní program Globus Bonus

Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání vzrostl mezi roky 2003 až 2008 počet předškoláků o více než 15 tisíc, ubylo však 258 školek. Tento problém by částečně mohly řešit školky firemní. Proto se vláda snaží firmy k jejich zakládání motivovat.

Od ledna by mohly firmy dostávat od státu měsíčně příspěvek ve výši zhruba 2000 korun na jedno dítě v mateřské školce. Počítá s tím chystaná novela ministerstva školství. Podle slov ministra školství se jedná o 60 procent normativu, který dostávají na jedno dítě školky veřejné. V dalších letech by prý mohli zřizovatelé firemních školek dostávat až 100 procent nákladů.

I pro děti mladší tří let

Vyšší motivace k zakládání firemních školek by mohla pomoci k vyřešení nedostatku míst ve školkách, který je obzvlášť citelný ve větších městech a v satelitech, tedy v místech s vysokou koncentrací mladých rodin.

Podle ministra by firemní školky mohly být zajímavým bonusem, který by podniky mohly svým zaměstnancům nabídnout. Tato zařízení by prý navíc mohla přijímat i děti mladší tří let a částečně tak suplovat velmi poptávané jesle.

Rodiče by ale zároveň měli ke svým malým dětem blíž, většina firemních mateřinek totiž vzniká přímo v areálu firmy.

Dobře investované peníze

Měsíční dotace na jedno dítě ve veřejné školce je něco přes 3000 korun. V roce 2012 by podle ministra školství Josefa Dobeše mohli podnikatelé dostávat 60 procent, v dalších letech celou tuto částku.

Celkové náklady tohoto projektu pro státní rozpočet odhadl J. Dobeš na 80 až 100 milionů ročně. Tyto peníze chce získat propouštěním úředníků a slučováním středních škol.

Skutečné měsíční náklady na jedno dítě ve školce se však pohybují mezi 7500 až 10 000 korunami, tento rozdíl by dopláceli buď rodiče, nebo firma.

Firmy by raději úlevu na daních

Firemních školek je v Česku málo, má ji třeba výrobce nemocničních lůžek Linet, ČVUT nebo Raiffeisenbank.

Zástupci Asociace provozovatelů soukromých a firemních školek tvrdí, že ani opatření ministerstva nevyvolá raketový nárůst počtu firemních školek v příštím roce.

Podle nich by více než přímá dotace na každé dítě pomohlo to, kdyby si firmy mohly náklady na firemní školku odečíst z daní. I tento krok prý ale ministerstvo školství spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí chystají.

Další problém ministerského návrhu leží v tom, že podle současných pravidel by nemohly univerzitní školky navštěvovat děti studentů, ale pouze potomci učitelů a dalších zaměstnanců. Ministr uvedl, že než se bude novela projednávat, pokusí se toto ještě změnit.

OSVČ a firmy za času koronaviru. Na co máte nárok od státu?

Vláda učinila další vstřícné kroky vůči živnostníkům a firmám, aby jim ulehčila fungování během epidemie koronaviru. Na čtvrtečním jednání rozhodla, že prodlouží ošetřovné – nově jej budou moct čerpat i OSVČ. Firmám, které zastavily provoz, stát uhradí většinu nákladů na zaměstnance.

Jaká další ekonomická opatření vláda v souvislosti s výskytem koronaviru přijala?

Ošetřovné

Ošetřovné, čerpané rodiči, kteří v důsledku uzavření škol a školek museli zůstat doma se svými dětmi, vláda prodloužila až do doby, kdy bude opětovně probíhat výuka. Nově si o něj mohou zažádat rovněž živnostníci.

Na příspěvek, který se u OSVČ pohybuje ve výši 424 korun na den (necelých 14 tisíc měsíčně) a u zaměstnanců 60 procent ze základu platu, dosáhnou všichni rodiče, jejichž dětem je od 6 do 13 let. Nárok na něj mají i zaměstnanci, kteří museli zůstat doma se staršími či postiženými členy domácnosti po zavření sociálních služeb.

Stačí, když vyplní formulář, v němž potvrdí splnění podmínek, a zašlou či odevzdají jej živnostenskému úřadu. Opatření, které se týká zhruba 190 tisíc osob, vyjde Českou správu sociálního zabezpečení na 2,7 miliardy korun měsíčně. Změny musí ještě projít Parlamentem v režimu legislativní nouze,

Stát chce rovněž zabránit propouštění zaměstnanců ve složitém období. Výrazně proto finančně podpoří zaměstnavatele, jejichž činnost prokazatelně ohrozil koronavirus a s ním spojená opatření. Podnikům, které uzavřely provoz, vláda ve čtvrtek uložila povinnost hradit svým pracovníkům mzdy v plné výši – na 80 procent jim však přispěje stát.

Náhrady ve výši 60 procent platu, náležející zaměstnancům v domácí karanténě, dostanou zaměstnavatelé proplaceny celé. Oba příspěvky bude poskytovat úřad práce. Výše a jejich doba se budou u každého zaměstnance posuzovat individuálně.

Daně, splátky, úvěry

Vláda již dříve rozhodla, že odloží termín přiznání daní. Fyzické a právnické osoby ho bez jakýchkoli sankcí můžou odevzdat až o tři měsíce později. Nejzazší datum se tak z posledního březnového dne posunulo na 1. července.

K podobnému vlídnému kroku přistoupila také většina tuzemských bank. Klientům, na jejichž finanční situaci nepříznivě dopadnou vládní opatření v důsledku koronavirové epidemie, umožní tříměsíční odklad splátek spotřebitelských úvěrů a hypoték.

Malí a střední podnikatelé, kteří kvůli koronaviru utrpěli ztráty, mohou k provoznímu financování nadále využít bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID. Vláda po „extrémním náporu“ ve čtvrtek schválila jeho pokračování, když jej navýšila na 10 miliard korun.

Pět miliard bude určeno na bezúročné úvěry s ročním odkladem splátek, dalšími pěti miliardami stát zaručí úvěry u komerčních bank ve výši až 30 miliard.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, u níž mohou zájemci o podporu usilovat, je však žádostmi zahlcena, a program COVID I byl proto pozastaven. Další uchazeči se budou moct v následujících dnech přihlásit do programu COVID II.

Aby mohli podnikatelé na půjčku dosáhnout, musí doložit, že jim kvůli koronaviru byla způsobena škoda. Jako důkaz poslouží například potvrzení o zrušení zakázky, objednávky a rezervace v určité výši nebo průměrné výše denních tržeb. Podle toho se pak rozhodne o výši půjčky.

Tu lze použít na provozní výdaje: mzdy, nájemné, náklady na energie či zásoby. Na podporu firem a podnikatelů vláda uvolní dohromady až jeden bilion korun. Zhruba 100 miliard by mělo směřovat na přímou pomoc, 900 miliard na záruky.

Firemní školka Siemens

Firemní
školka Stodůlka oslavila 8. narozeniny!

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 oslavila firemní školka Stodůlka již 8.
narozeniny. Na oslavě nechyběly karnevalové masky, zpěv i dort.Oslava byla vskutku veselá, děti si přinesly karnevalové masky a
proměnily se v princezny, víly, rytíře, bojovníky či zvířátka.

V rámci programu
popřáli pedagogové a děti školce všechno nejlepší do dalších let, zazpívali jí
písničku a společně s dětmi sfoukli svíčky na dortu, na kterém si pak všichni
pochutnali.Školku jsme zařadili mezi firemní benefity v roce 2011 tehdy jako
jedna z mála firem v České republice. Když školka v roce 2011 poprvé otevřela
své dveře, přihlásilo se do ní 7 dětí.

Dnes jich do školky chodí 34.Školku mohou využít maminky a tatínkové, kteří se vrací z mateřské
či rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu, ale i stávající rodiče v
případě, že nemohou najít vhodné předškolní zařízení či hlídání přes prázdniny.

Nespornou výhodou obou školek je nástupní věk dětí od 18 měsíců, celoroční
provoz školky i přes prázdniny a bohatý program skládající se z výuky
anglického jazyka, pohybových a uměleckých aktivit atd.Ing. Štefan Hečko, Ph.DHuman Resources

Siemens s.r.o.

Milá školko,dne 18.2.2016
jsi slavila 5.výročí a oslava byla moc pěkně zorganizovaná, líbila se jak
dětem, tak i rodiče, prarodiče a Tvoji přátelé si přišli na své.

Budete mít zájem:  Test: Jak jste na tom se stravováním?

Při té
příležitosti, byť jako babička vnučky Mayi, která do školky chodí, bych chtěla
moc poděkovat všem tetám/paním učitelkám pod vedením paní ředitelky za nejen
profesionální přístup k dětem, ale především za vytvoření rodinné a vstřícné
atmosféry pro všechny děti.

Dokáží rozvíjet individuální schopnosti a
dovednosti dětí, rozumové, hudební, výtvarné i pohybové, ale hlavně sociální.
Vedou děti ke spolupráci s ostatními a ke vzájemnému respektu.

Jsem ráda, že
vnučka má možnost do této školky chodit, za to chci poděkovat i firmě Siemens a
přála bych i ostatním rodičům, aby jejich děti měly možnost se rozvíjet v
takovém kolektivu.

PhDr.
Lenka LaňováV Praze dne 19.2.2016

Siemens
Report
02/2016 – Noviny pro zaměstnance
společnosti Siemens, s.r.o.

Sfoukáváme už pět svíček!

Naše společnost
nabízí širokou škálu zaměstnaneckých benefitů a jedním z nich je i firemní
školka. Pražska Stodůlka letos slaví již 5. výročí a my jsme se zeptali
ředitelky personálního odděleni Petry Jeřábkové na podrobnosti.

Pražská
školka slaví své páté narozeniny.

Plánujete nějakou oslavu?Narozeniny
oslavíme v půlce února společně s rodiči a dětmi, které do školky chodí
nebo ji v průběhu jejího působení navštěvovaly. Těší mě zájem našich zaměstnanců
i to, že se jsou se školkou spokojeni – to díky nim jsme na pomyslný dort
doplnili patou svíčku.

Naši zaměstnanci se také mohou těšit na kampaň, kterou k výročí
chystáme.

Jak vlastně došlo k rozhodnutí školku našim zaměstnancům nabídnout?Založení
školky vzešlo ze zaměstnaneckého průzkumu a její samotné založení nebylo vůbec
jednoduché.

Na trhu nebylo příliš kde se inspirovat, patřili jsme mezi první firmy
na českém trhu, se rozhodly školku provozovat. Narazili jsme na celou řadu
legislativních omezeni, proto jsme nakonec zvolili cestu nechat provozování školky
na dodavateli.

Nějakou dobu po otevření jsme si nebyli jisti správnosti tohoto
rozhodnuti. Zaměstnanci totiž v průzkumu vyjádřili o školku obrovsky zájem,
nakonec ale do nově otevřené školky nastoupily pouze 4 děti.

Brzy se však počet
děti zvýšil a už několik let se stabilně pohybuje kolem 35 – 40 a my nemáme pochyb
o tom, že to byl správný krok. Naše školka se také stala vzorem a inspiraci
pro
další společnosti.

Navštěvovaly
školku i vaše děti?
Ano.
Když jsem nastoupila v roce 2010 do společnosti, školka se právě otevírala.
Moji dceři bylo 18 měsíců a skloubit práci na plný úvazek s péčí o ni byla velká
výzva. Možnost využít firemní školku byla pro mě v té době obrovskou výhodou.
Dcera do dnes na Stodůlku, svoji první školku, ráda vzpomíná, i když už zasedla
do školní lavice.

Proč
myslíte, že je školka tak populární?
Školka
jeden z benefitů, který našim zaměstnancům pomáhá skloubit pracovní život
a rodinu.

I proto je provoz školky maximálně flexibilní – školka je v dostupné
vzdálenosti od našich pražských kanceláří, zajišťuje péči o děti už od 18 měsíců
a má rozšířenou otevírací dobu, aby mohli rodiče děti pohodlně odvézt do i ze
školky. Nastup dětí je možný v průběhu celého roku.

Velký zájem o naši školku
je také podpořen tím, že státní mateřské školky pečuji pouze o děti od tří let
věku a jejich kapacita je velmi omezená. Pokud školka děti nepřijme, nezbývá
jejich
rodičům než zůstat s nimi doma déle nebo platit soukromé zařízení, kde je nevýhodou
obvykle
vysoká cena.

Na jaké
aktivity se děti mohou těšit?
Děti
našich zaměstnanců mají ve školce pestrý program spojený s výukou, mnoha zájmovými
kroužky
a činnostmi a velmi oceňovanou výukou angličtiny. Dnes mají starší děti místo klasické
„hodiny angličtiny“ možnost mluvit anglicky prakticky cely den.
 

Co plánujete
dalšího v péči o naše zaměstnance?
Work & life balance je
součástí naší firemní kultury již delší dobu. Protože respektujeme potřeby
našich zaměstnanců, nabízíme jim v této oblasti řadu dalších benefitů, jako je
pružná pracovní doba a možnost home office, podporujeme také zkrácené úvazky.

V rámci
programu Benefit Plus mohou zaměstnanci využívat příspěvek zaměstnavatele na volnočasové
aktivity podle svých preferenci nejen pro sebe, ale i svou rodinu. V nejbližší
budoucnosti se zaměříme na další důležitou oblast, a to je zdraví našich
zaměstnanců.

Po podpoře zdraví je nyní velká poptávka, jak ukázal nejčerstvěji
průzkum spokojenosti mezi našimi zaměstnanci.

Vážená
paní ředitelko,dovolil
bych si Vám i učitelům firemní (mateřské) školky Siemens touto cestou srdečně poděkovat
za péči, kterou jste poskytovali mému mladšímu synovi Danielu Popovovi.

Z mých
vlastních zkušeností a srovnáním jiných předškolních zařízení můžu s jistotou a
klidným svědomím uvést, že Váš přístup k dětem byl na vysoce profesionální úrovni
a nechyběl ani osobní a osobitý přístup k jednotlivým dětem, a to i v
případech, kdy šlo o děti velice malé, které neměly zažité základní návyky.

Elementární trpělivost byla patrná každý den, pro mě až neuvěřitelná. Pokroky u
Daniela byly hmatatelné a Váš přístup umožnil synovi rychlou aklimatizaci a
socializaci.

Vaši
mateřskou školu tedy lze jen a jen doporučit! Doufám, že budu moci Vašich služeb
v budoucnu ještě využít.

S
pozdravem a přáním hodně dětí

Mgr. Simeon PopovV Praze dne 15.9.2014

V Stodúlke sa
mojím trom synom, ktorí ju navštevovali už od 2 rokov, veľmi páčilo a hlavne sa
naučili veľa nového. Škôlka ponúka široké spektrum aktivít napr. English club,
keramický krúžok, jazdu na koni atď. V letných mesiacoch chodili staršie deti
raz za týždeň na výlety (ZOO, návšteva morského sveta, návšteva dinoparku
apod.), na ktoré sa najstarší syn veľmi tešil. Pani učiteľky sú veľmi
ústretové, milé a deťom sa maximálne venujú, o čom svedčil aj fakt, že synovia
chodili do škôlky veľmi radi.Pretože škôlka sídli v rodinnom dome so záhradou, i prostredie je veľmi
príjemné, domáce.Rada by som vyzdvihla aj skutočnosť, že prevádzka škôlky nie je prerušená ani
cez prázdniny, takže sme nemuseli komplikovane zaisťovať stráženie v tejto
dobe.Firemnú
škôlku Stodúlku môžem vrelo doporučiť všetkým zamestnancom Siemensu!Eva
Gomboš

V Prahe dňa 29.8.2014

Praha, 31. března 2014

Firemní školka
společnosti Siemens oslavila tři roky

Firemní školka společnosti Siemens byla
založena přesně před třemi lety jako jedna z výhod pro zaměstnance firmy v
pražských Stodůlkách. Za dobu tříleté existence se zde vystřídalo několik
desítek dětí. V současné době jich je zde zapsáno bezmála 40.

Mateřská
školka Stodůlka pomáhá vrátit se rodičům do zaměstnání i v době, kdy se volná
místa v jeslích či školkách shánějí těžko. Firemní školka byla také jedním
z důvodů, díky kterým byla společnost Siemens oceněna titulem Společnost
přátelská rodině.
„Založit školku nebylo vůbec jednoduché.

Ale s podporou
vedení jsme to zvládli a podle radosti dětí a spokojenosti rodičů víme, že jsme
to zvládli dobře,“ říká Petra Jeřábková, personální ředitelka společnosti
Siemens Česká republika a dodává: „Vyjít vstříc pracujícím rodičům a umožnit
jim hladký přechod z mateřské či rodičovské dovolené zpět do zaměstnání
patří mezi naše priority.

  Zároveň tím
chceme pomoci rodičům, kteří se chtějí vrátit do práce a nenašli pro své děti
volné místo ve školce. Jen v loňském školním roce se do školek v ČR
nedostalo téměř 60 000* dětí ve školkovém věku. Rodiče i děti si naši
školku chválí, a proto v tomto roce plánujeme otevřít firemní školku i u
naší ostravské pobočky.

“Sladit pracovní čas s rodinným životem může být pro zaměstnance
velkou výzvou a existují různé možnosti jak vyjít zaměstnancům vstříc – od
zavedení příspěvku na péči o malé dítě, přes nepravidelné hlídání až po zřízení
dětského koutku.  Průzkum mezi
zaměstnanci společnosti Siemens ale nakonec ukázal, že největším přínosem pro
obě strany bude právě firemní školka s pravidelnou denní péčí.

Společnost
Siemens se před třemi lety vydala touto cestou a v docházkové vzdálenosti
od svého hlavního sídla v pražských Stodůlkách zřídila školku pro děti svých
zaměstnanců.Vznik
i vedení školky bylo svěřeno profesionálnímu dodavateli, který se zavázal
zajistit co nejlepší péči o zapsané děti.

Školka má nastavená pravidla tak, aby
vyhovovala pracujícím rodičům – potomky je možné zapsat již od 1,5 roku věku,
otevírací doba je prodloužená a školka funguje i během prázdnin. To, že jde o
správnou cestu, jak pomoci rodičům vrátit se z mateřské i rodičovské
dovolené podle svého přání, dokazuje i fakt, že nejpočetnější skupinu dětí ve
školce tvoří ty nejmenší děti.

Budete mít zájem:  Konečně naděje na léčbu Huntingtonovy choroby?

Právě pro ně je šance získat místo v jeslích či
státní školce téměř nemožná.Firemní
školka nemá pevně stanovenou kapacitu, jediným kritériem je, jak se děti ve
školce cítí, jestli mají dostatek místa na učení, hry, spánek. Učitelů ve
školce je však vždy víc, než stanovuje zákon, aby děti dostávaly tu nejlepší
péči.

Kromě toho školka nabízí nadstandardní aktivity – intenzivní výuku
angličtiny rodilým mluvčím, doprovodné kroužky a další program (solná jeskyně, plavání,
jízda na koních apod.).Školné
je z části dotované společností Siemens. Kromě mateřské školky nabízí
společnost Siemens nejen svým zaměstnancům s dětmi i další výhody – flexibilní
pracovní dobu s krátkým jádrem pracovní doby, možnost práce z domova,
alternativní pracovní úvazky, týden dovolené navíc nebo finanční příspěvky na
volnočasové aktivity.

Za
svůj přístup k zaměstnancům i svému okolí byla společnost Siemens
v loňském roce oceněna tituly TOP odpovědná velká firma a Společnost
přátelská rodině.

Moje dcera Zuzanka
navštěvuje firemní školku už od svých 18 měsíců. Od samého začátku jsem viděla
individuální a aktivní přístup od všech učitelek. Velmi si cením také
pravidelného hodnocení a konzultací v průběhu celého roku. Jsem maximálně
spokojená s nabídkou programu pro děti, a to jak zájmových, tak i vzdělávacích
aktivit. A nyní, po dvou letech, vidím také obrovský pokrok v angličtině.
Všichni rodiče si chválí pravidelné focení všech aktivit a sdílení fotografií i
videí na zaheslovaných webových stránkách.Karolína Kříženecká

V Praze dne 12.12.2013

Reference
na poskytovatele sIužeb CP Sigma, s.r.o.

Se
společností CP Sigma, s.r.o. spolupracujeme již druhým rokem.Po
celou dobu spolupráce máme nastaven velmi úzký vztah založený na otevřené
komunikaci a vzájemném slaďování potřeb. Vynikající péči mají zajištěnu nejenom
děti, ale i jejich rodiče.

Pro děti je připraven bohatý denní program, vždy s
týdenními tematickými celky, který v dostatečné míře rozvíjí jak intelekt, tak
i pohybovou stránku dětí. Rodiče jsou každý týden informováni o programu,
jídelníčku a speciálních aktivitách v následujícím
týdnu
a zároveň dostávají shrnující zprávu, co se ve školce událo.

Všechny aktivity
jsou foceny, takže rodiče mají možnost takto nahlédnout ještě blíže do života školky.
Každý den jsou učitelky připravené diskutovat případné problémy, nebo naopak
dovednostní posuny všech dětí.

Společnost
Siemens ve spolupráci se školkou organizuje pravidelnou zpětnou vazbu, která se
pečlivě vyhodnocuje. Výsledkem jsou spokojení zaměstnanci a rychle rostoucí
počet malých návštěvníků.

Ekaterina
SelivanovaCompensation
& Benefits SpecialistSiemens s.r.o.

V Praze
dne 7.3.2013

Praha, 28. února 2011

Siemens otevřel
pro děti zaměstnancůčesko-anglickou
firemní školku Stodůlku

Společnost Siemens připravila
pro zaměstnance možnost umístit své potomky v dotované školce nedaleko sídla
firmy.

Cílem projektu, který firma v případě potřeby plánuje rozšířit i do
svých ostatních obchodních a výrobních lokalit v České republice, je
umožnit rodičům předškolních dětí návrat do zaměstnání a pomoci jim zlepšit
rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Na jaře minulého roku společnost Siemens
přestěhovala svou centrálu z dosavadních pěti různých lokalit do společného
administrativního komplexu v pražských Stodůlkách. V nové centrále
v současnosti pracuje téměř 1 800 zaměstnanců. Nyní Siemens otevírá
pro jejich děti v klidné vilové čtvrti nedaleko pracoviště česko-anglickou
firemní školku Stodůlku.

„Investice
vložená do školky, a tím i do zlepšení rovnováhy mezi pracovním a osobním
životem rodičů předškolních dětí, se nám vrátí díky jejich větší flexibilitě a
vyššímu pracovnímu výkonu, “ říká David Vaněk, personální ředitel skupiny
Siemens Česká republika a dodává: „Z provedeného průzkumu víme, že o školku
bude zájem. I když její zřízení není jednoduchá záležitost, v případě
potřeby ji otevřeme i v dalších našich lokalitách. Výuka anglického
jazyka, doprovodné kroužky a aktivity jsou pak dárkem navíc pro naše rodiče
předškoláků.“

Nevzali vám dítě do státní školky? Co s tím? | Zprávy

Do prázdninového období vstupují mnozí rodiče s vráskami na čele. Jejich dvouleté nebo tříleté dítě nevzali od září z kapacitních důvodů do státní školky, ale oni už plánují návrat do zaměstnání. Případně mají dítě menší, ale finanční situace rodiny vyžaduje jejich návrat do pracovního procesu. Co teď?

Řešení se naštěstí najde i pro rodiče, kteří si nemohou dovolit platit soukromou školku, nebo to nedává vzhledem k výši nově získaného platu ekonomický smysl.

Firemní školky

Firemní školka je pro zaměstnance doslova a do písmene trefou do černého. Bývá blízko firmy nebo přímo na místě pracoviště, kopíruje pracovní dobu firmy, bývá v ní malý kolektiv, výrazně dotované školné a často i něco navíc – angličtina, jóga, návštěvy solné jeskyně, kvalifikovaná fyzioterapeutka atd. Má ji bohužel malé procento českých firem a jedná se většinou jen o ty největší.

Počet firem, které takovou školku pro své zaměstnance nabízejí, se pohybuje mezi dvěma a třemi procenty ze všech v Česku působících.

Pozitivní nicméně je, že toto číslo jednak pomalu roste, a jednak se zvětšuje počet firem, které se snaží firemní školku alespoň suplovat – například přispívají zaměstnancům na vhodnou soukromou školku v okolí jejich bydliště nebo sídla firmy.

Rovněž vnímání personalistů se vlivem nedostatku odborných a spolehlivých pracovníků mění. Dnes už není ostudou ani diskvalifikací se zeptat, jakým způsobem může firma zaměstnance – rodiče podpořit. Personalisté s tím počítají.

Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou velice zajímavou možností, na kterou byly právě nedávno zajištěny finance z Evropské unie až do roku 2022. Prozatím se tedy o jejich existenci není třeba obávat.

Dětské skupiny na rozdíl od soukromých školek nejsou provozovány za účelem zisku, školkovné v nich je tedy zpravidla finančně dostupnější. V některých dětských skupinách je nižší zhruba o třetinu, v jiných i mnohem výrazněji.

Nejsou výjimkou dětské skupiny, kdy měsíční příspěvek pro obyvatele spádové oblasti činí jen okolo 2000 korun. Dětské skupiny se starají o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Nevadí tedy plenky.

V jedné dětské skupině může být maximálně 24 dětí. Pečující osoby potřebují pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání nebo profesní kvalifikaci chůvy.

Některé dětské skupiny jsou zcela veřejné, jiné jsou provozovány krajem, obcí nebo městskou částí, a upřednostňují tedy děti s bydlištěm v daném místě.

Některé z nich ale mohou provozovat i zaměstnavatelé pro své zaměstnance nebo vysoké školy pro své studenty.

Všechny dětské skupiny a jejich poskytovatelé musí být v evidenci dětských skupin spravované ministerstvem práce a sociálních věcí, kde si také můžete vybrat tu, kterou máte nejblíže. Jen pozor, abyste nezmeškali zápis – bývá už v březnu. Některé skupiny ale fixní datum zápisu nemají, a šanci tak máte i později, případně i během školního roku, pokud se uvolní kapacita.

Jesle a mikrojesle

V dnešní době klasické jesle už takřka nenajdete a dostat se do některých z nich se podobá výhře ve sportce. Pokud ovšem máte některé z nich v okolí, za pokus to rozhodně stojí – ceny jsou tam rovněž příznivější než v soukromých školkách.

Výhodou oproti dětským skupinám je, že jesličky přijímají děti většinou už od 15 měsíců věku, některé i dříve. To platí i pro tzv.

mikrojesle, které jsou dotovány z EU podobně jako dětské skupiny a starají se o děti od půl roku do čtyř let ve skupinkách čtyř dětí.

Prvních 72 mikrojeslí postupně během roku 2019 skončí, podařilo se však zajistit finanční prostředky na jejich další fungování a vznik několika dalších. Je tedy třeba sledovat aktuální situaci a nově vznikající mikrojesle i případné pokračování těch stávající.

Soukromé školky s příspěvkem

Některé obce jako zřizovatelé školek přispívají svým občanům na soukromou školku v případě, že se jejich děti z důvodu kapacity nedostaly do školky v obci.

Příspěvek se většinou týká dítěte od tří let věku a docházku do soukromé školky je nutné doložit.

Příspěvek se pohybuje zhruba ve výši od 1500 do 3000 korun měsíčně, je proto rozhodně vhodné se zeptat na obecním úřadě, zda právě takový benefit není v dané obci aktuální.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *