Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

Mezi neznámější a nejrozšířenější druhy animoterapie, se kterými se můžeme v praxi setkat, patří: Canisterapie – léčebné využití psa Felinoterapie…

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?Pozitivní účinek soužití a koexistence člověka se zvířaty byl znám už od počátků časů, kdy lidé začali domestikovat různé živočišné druhy. Pomocí zvířat je možné ovlivňovat široké spektrum tělesných i duševních obtíží člověka. V dnešní době, kdy lidstvo nalézá dávno objevené, jsme překvapeni genialitou těchto metod, které vycházejí z přirozenosti a zákonitostí přírody.

Rytmus současné moderní doby odloučil člověka od přírody, změnil náš každodenní životního rytmus tak, že tyto změny bohužel často vedou k narůstajícímu stresu a psychickým i fyzickým obtížím. Terapie se zvířaty, známá také pod názvy animoterapie nebo zooterapie, využívá pozitivního působení a léčebného kontaktu zvířete a člověka.

Animoterapii nebo též zooterapii dělíme jednak podle druhu zvířete, využívaného pro terapeutické působení a dle využití animoterapie lze rozdělit na působení a pozitivní vliv psychický a fyzický.

Typy a formy animoterapie

Mezi neznámější a nejrozšířenější druhy animoterapie, se kterými se můžeme v praxi setkat, patří:

 • Canisterapie – léčebné využití psa
 • Felinoterapie – léčebné využití kočky
 • Hipoterapie a hiporehabilitace – léčebné využití koně

Méně známými a méně rozšířenými druhy terapie se zvířaty jsou například:

 • Ornitoterapie – léčebné využití ptactva
 • Lamaterapie – léčebné využití lamy (často v rámci Ergoterapie – pracovní terapie)
 • Delfinoterapie – využití léčebného působení delfínů
 • Terapie za pomoci malých zvířat – nejčastěji se využívají akvarijní rybičky, plazi, různí drobní savci ( křečci, morčata, fretky) – pro chov a kontakt se zvířaty
 • Terapie za pomoci hospodářských zvířat – (ovce, kozy, prasata, krávy…) – využívaná především v rámci pracovní terapie a farmingterapie u osob s psychosociálními problémy. Terapeutické farmy jsou ve světě rozšířené jakožto prostředek pro návrat lidí k přirozenému biorytmu a respektu k životnímu prostředí.

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

Působení zvířete na člověka

Zooterapie je druhem léčebného působení, které využívá přítomnosti zvířete. Již samotná přítomnost živého tvora většinou vyvolává u klienta pocit klidu a bezpečí.

Snižuje se nejen stres a napětí, prokázáno je dokonce i snížení krevního tlaku klienta.

Zvíře má rovněž schopnost vyvolat u člověka silné emoce a tím podporuje psychickou stimulaci, uvolňuje komunikaci a všeobecně podporuje psychický i fyzický stav klienta. Využití tohoto působení je skutečně široké.

Prostřednictvím zvířete lze rovněž snadněji navázat terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem.

Z historie animoterapie

Historie člověka je od nepaměti spojena se soužitím s domácími zvířaty, v průběhu let se vyvinula mezi člověkem a zvířetem jakási „sociální symbióza“. V současné době tato vazba ztratila mnohé ze své samozřejmosti, na jedné straně stoupá počet domácích zvířat chovaných ve městě, na straně druhé se zvětšuje odstup od přírody.

Od pradávna využívali lidé léčebný a pozitivní kontakt se zvířaty různým způsobem. Mezi první využívaná a domestifikovaná zvířata patří pes a některá hospodářská zvířata. Již od osmého století našeho letopočtu se setkáváme se zmínkami o tom, že byli k různým léčebným účelům využíváni psi.

Canisterapie

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?Canisterapie je jednou z forem zooterapie, která využívá pozitivního vlivu psa na psychiku a fyzické zdraví dítěte nebo dospělého. Zdraví je zde myšleno přesně v duchu definice zdraví World Health Organization (Světové zdravotnické organizace), jako stav úplné psychické, fyzické i sociální pohody. Úspěchy této metody jsou znatelné a subjektivně pozitivně hodnocené, ale i objektivně měřitelné. Lidé se v přítomnosti zvířete začínají lépe cítit, ožívají, jsou radostnější a pohotovější, neboť zapomínají na své problémy nebo bolesti, jejich psychický a fyzický stav i kondice se zlepšují.

Psi se mezi sebou dorozumívají především řečí těla, umět dobře číst řeč těla druhého psa nebo i jiného zvířete jim v minulosti zajišťovalo přežití v přírodě.

Pes je nejstarším domestifikovaným zvířetem a za tu dobu, co žije s lidmi, se naučil dobře číst řeč těla člověka.

Psi, kteří byli vychováváni v těsném kontaktu s lidmi, mají značnou schopnost vcítit do psychického a fyzického stavu člověka a podle toho se chovat, navíc jsou schopni instinktivně respektovat biologický věk člověka.

Při terapii samotnou je pak velice podstatný terapeut, který celou terapii vede, rozhodujícím faktorem je jeho zodpovědný a fundovaný přístup k terapii a povaha a výcvik psa. Terapie probíhá individuálně nebo ve skupinkách, ale vždy pod dohledem psovoda – canisterapeuta nebo tzv. canisasistenta.

Canisterapie je vhodné využívat u dětí s  fyzickým nebo mentálním postižením, u dětí s kombinovanými postiženími, ale i u dětí, které jsou fyzicky zdravé, ale trpí psychickými poruchami, problémy v chování, depresemi, apatií nebo jsou z citově chudého prostředí. Hojně je této terapie používáno při práci s týranými dětmi. Dobrých výsledků je dosahováno při práci s dětskými, onkologicky nemocnými pacienty.

Terapie se psy se úspěšně využívá i v geriatrii. V domovech pro seniory nebo léčebnách pro dlouhodobě nemocné často chybí taktilní podněty. Pes nebo i jiné zvíře může naplnit potřebu člověka po doteku, kontaktu, pomazlení.

Je součástí komplexní terapie v geriatrii (demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, deprese, maladaptace, ztráta důvodu k žití,…).

Dále je možné ji úspěšně využívat při navazování kontaktu s obtížně komunikujícími klienty, při práci s mentálně, či smyslově postiženými, u některých psychiatrických diagnóz (úzkost, deprese, fóbie), v logopedické a rehabilitační praxi (zde zejména jako motivační prvek), nebo při výskytu apatie.

Zřejmě nejznámější využití práce canisterapeutického psa je tzv. polohování se psy. Neobyčejně vysoká je úspěšnost canisterapeutického polohování a zároveň prohřívání, kdy dochází k uvolnění svalstva klienta.

Viditelné výsledky této metody zaznamenáváme u klientů, kteří trpí svalovými křečemi a třesem. Člověk totiž reaguje nejen na teplotu těla psa ( je o několik stupňů vyšší, než je tomu u člověka), ale rovněž na rytmus jeho srdce a dech, čehož se využívá v relaxaci se psy.

Během takovéto relaxace dochází k celkovému zklidnění  klienta, často se tímto způsobem rovněž upraví jeho krevní tlak i nálada.    

Během každé takovéto canisterapeutické jednotky musí být přítomen canisterapeut, případně i fyzioterapeut. K terapii se psy se využívají pouze canisterapeutičtí psi s osvědčením v doprovodu osoby, pro kterou bylo osvědčení vydáno.

Budete mít zájem:  Silné Léky Na Bolest Bez Předpisu?

Při využití této metody je nutno přihlédnout k alergiím na zvířecí srst a sliny nebo patologickému strachu ze psů, pro tento druh terapeutické práce s dětmi je vždy zapotřebí souhlasu rodičů.

Felinoterapie

V České republice je felinoterapie neboli terapie za přítomnosti kočky méně známým pojmem. Není totiž tak rozšířenou léčebnou metodou, jako canis nebo hipoterapie. Její přínos a pozitivní účinky by však bylo chybou opomenout. Její využití je ideální v léčbě neuróz, stresu, neklidu, léčení psychických potíží, pocitů neklidu a úzkostí.

Nespornou výhodou felinoterapie je, že může probíhat i v omezených prostorových možnostech.

Hipoterapie a hiporehabilitace

Hlavní klientskou skupinou využívající léčebného působení koně neboli hipoterapie a hiporehabilitace jsou děti s DMO – onemocněním dětskou mozkovou obrnou.

Tohoto způsobu léčby využijí rovněž klienti s narušenou hybností různého druhu – skolióza, narušený nebo omezený pohyb v důsledku různých onemocnění a úrazu, ztráta končetin a podobně.

Hipoterapie je ve své podstatě metodou fyzioterapie, která využívá přirozený pohyb a krok koně, využívá přenosu impulzů pohybu koňského hřbetu na klienta.

Klient zaujímá na hřbetě koně takovou polohu, která odpovídá jeho možnostem, tedy pokud není schopen polohy vsedě, vleže nebo s oporou o předloktí. Kůň má podobný pohybový stereotyp jako člověk, tudíž je při tomto typu rehabilitace nucena centrální nervová soustava člověka reagovat a zpracovávat vjemy a impulzy, jako by tomu bylo u normální lidské chůze.

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

Při jízdě na koni je člověk nucen udržovat rovnováhu a kontrolovat své pohyby, což má pozitivní vliv na posílení koordinace pohybů, posílení stability, zvýšení pohyblivosti klienta.

Teplota těla koně napomáhá fyzickému uvolnění, následkem tohoto působení se dostavuje celkový psychický odpočinek člověka a uvolnění psychické i fyzické.

Podobně jako je tomu u felinoterapie a canisterapie působí hipoterapie psychoterapeutickým účinkem.

Zooterapie je doplňková metoda podpory zdraví vhodná pro děti, dospělé i seniory. Kontakt se zvířetem přináší psychické uvolnění a pohodu a celkově pozitivně působí na fyzický i psychický stav člověka. Zvířata nás zkrátka dokážou léčit a udržovat nás v lepší psychické pohodě. Terapie se zvířaty podporují fyzické, sociální, emocionální i kognitivní funkce.

Slyšeli jste již o animoterapii?

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

Člověk si ve své blízkosti drží domestikovaná zvířata již odpradávna. Soužití se zvířaty ovlivňuje mnoho tělesných i duševních chodů a má na člověka pozitivní vliv. Jen si to představte, kolik zážitků jste prožili v dětství se svým psem, kočkou či koněm. Nebylo by to také jiné, kdybyste se vraceli domů, kde na vás nečeká čtyřnohý přítel? Tak přesně tento pocit pohody, klidu a bezpečí, která nám zvířata dávají, je používán v animoterapii.

Druhy terapie

Tím, že se člověk od přírody stále vzdaluje a podléhá moderní době stresu, rychlosti a práce, dostavují se mnohé psychické problémy. Různé druhy animoterapie mu však mohou pomoci. V podstatě jde o to, že zvíře má na člověka pozitivní až léčebný vliv. Animoterapie, totéž znamená zooterapie, je rozdělena podle toho, jaký druh zvířete je k terapii používán. Setkat se tedy můžete s:

 • felinoterapii, která ke své léčbě používá kočky
 • canisterapie, která spolupracuje se psy
 • hipoterapie, která se zaměřuje na práci s koňmi
 •  terapie s menšími zvířaty, méně známý druh terapie, který využívá menší zvířata, například křečky, morčata či fretky

Již méně známým druhem je animoterapie je například delfinoterapie, která využívá ke své léčbě delfíny či ornitoterapie, která spolupracuje s využitím ptactva.

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

Jak působí na člověka?

V základu této terapie stojí již to, že léčebné působení vyvolává sama přítomnost zvířete, která by měla v lidech vyvolávat pocit bezpečí a uklidnění.

Co se týče fyzických účinků, dochází ke snížení krevního tlaku. Během terapie byste se měli cítit uvolnění a spokojení bez jakéhokoliv stresu a napětí.

Zvíře má na člověka neskutečný vliv, uvolňuje emoce, přináší pocit podpory a má také vliv na lepší komunikaci.

Výběr terapie

Výběr terapie záleží na tom, jaké zvíře ve vás vzbuzuje pocit bezpečí. Pokud se bojíte ptáků, není vhodné volit ornitoterapii, protože by byla absolutně neúčinná. Druh terapie se volí podle vašich preferencí a toho, jaké zvíře ve vás vzbuzuje pocit bezpečí.

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

 • TAGY
 • animoterapie
 • kočky
 • pomoc
 • psi
 • terapie
 • zvířata

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

Zvířata mají na děti blahodárný vliv. Zvyšují jim sebevědomí a také pomáhají k větší…

Mazlíčci 25. dubna 2020 | 10:30 — Helena Malá

Díky zoologickým zahradám znají dnešní děti kdejaké exotické zvíře, ale často neznají ta obyčejná, domácí. Podle vědců je to ale škoda, protože právě ta dokáží děti mnohé naučit.

Další 3 fotografie v galerii

Domácí mazlíčci mají na děti velmi blahodárný vliv / Internet

Podle amerických vědců zvíře může plnit v životě dětí mnoho rolí – jednoznačně je to kamarád, který neřeší, zda je dané dítě dostatečně „in“ – bere ho takové, jaké je. A tak jim může pomoct s pocity nejistoty, různými komplexy i s osamělostí. Zvíře prostě dětem přirozeně pomáhá zvyšovat narušené sebevědomí.

Vědecky je pak prokázáno, že byť jen kratičký, třeba půlhodinový kontakt dítěte se zvířetem zlepšuje jeho psychický stav, zmírňuje úzkost, napětí i případný stres.

Odborníkům se dokonce podařilo vypozorovat, že psi, kočky, koně, osli a další teplokrevní a osrstění živočichové prokazatelně příznivě působí na vliv lidského mozku, zejména pak na uvolňování hormonu štěstí. Zjednodušeně řečeno, když obejmete savce, rychle se uklidníte a zlepší se vám nálada. A právě proto jsou tito tvorové dnes tolik využíváni k terapiím.

Budete mít zájem:  Dornova Metoda Cviky Na Kyčelní Klouby?

Zvířata dokáží léčit

Dětem zvířata dodají klid a sebevědomí. Pomocí němých tvorů se učí odhadovat jejich potřeby i pocity, aniž by k tomu potřebovaly slova nebo dokonce příkazy. Tím se u dětí rozvíjí samostatnost.

Pozitivním léčivým vlivem zvířat na člověka se zabývá zooterapie. Mezi nejznámější a nejrozšířenější druhy této terapie patří:

 • canisterapie – léčebné využití psa
 • felinoterapie – léčebné využití kočky
 • hipoterapie a hiporehabilitace – léčebné využití koně

Méně známými a méně rozšířenými druhy terapie se zvířaty jsou například:

 • ornitoterapie – léčebné využití ptactva
 • lamaterapie – léčebné využití lamy (často v rámci Ergoterapie – pracovní terapie)
 • delfinoterapie – využití léčebného působení delfínů
 • terapie za pomoci malých zvířat – nejčastěji se využívají akvarijní rybičky, plazi, různí drobní savci (křečci, morčata, fretky)

Canisterapie

Canisterapie je metoda, při které se využívá kontaktu se psem, má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií.

Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.

Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu.

Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze.

Felinoterapie

Felinoterapie neboli terapie za přítomnosti kočky je méně známá než třeba canisterapie nebo hipoterapie. Její přínos a pozitivní účinky jsou však velké. Kočky dokáží pomoci v léčbě neuróz, stresu, neklidu, léčení psychických potíží, pocitů neklidu a úzkostí.

Práce s kočkou při felinoterapii je vhodná zejména k rozvíjení jemné motoriky, získání emočně libých prožitků, navázání vztahu ke zvířatům.

Díky jejímu vlivu se upravují hodnoty krevního tlaku a srdeční frekvence, dochází ke zmírnění napětí při stresu. Kontakt s kočkou pomáhá rozvíjet také estetické a hudební cítění u dětí v rámci herních terapií, např.

produkci divadelních her. Pomáhá jim v soustředění a hlavně je rozveseluje a pobízí ke komunikaci.

Hipoterapie

Hlavní klientskou skupinou využívající léčebného působení koně neboli hipoterapie a hiporehabilitace jsou děti s DMO – onemocněním dětskou mozkovou obrnou.

Tohoto způsobu léčby využijí rovněž klienti s narušenou hybností různého druhu – skolióza, narušený nebo omezený pohyb v důsledku různých onemocnění a úrazů, ztráta končetin a podobně.

Hipoterapie pomáhá při léčbě příznaků roztroušené sklerózy, poruchách kyčlí i po úrazech páteře. 

Hipoterapie je ve své podstatě metodou fyzioterapie, která využívá přirozený pohyb a krok koně, využívá přenosu impulzů pohybu koňského hřbetu na klienta. O tom, co obnáší chov chameleona, jsme psali.

Zdroj

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

Animoterapie – když zvířata pomáhají

Ornitoterapie – co je to a jaké má účinky na zdraví?

Animoterapii dělíme jednak podle druhu zvířete, využívaného pro terapeutické působení a podle jejího vlivu, na jakou část člověka pozitivně působí (vliv psychický a fyzický). Je tedy druhem léčby, který využívá přítomnosti živého tvora a tím vyvolává u pacienta (klienta) pocit klidu a bezpečí. Snižuje se nejen stres a napětí, ale dokonce i krevní tlak u klienta. Zvíře má rovněž schopnost vyvolat u člověka silné emoce a tím podporuje psychickou stimulaci, usnadňuje komunikaci s terapeutem a všeobecně podporuje psychický i fyzický stav klienta.

Jaké známe typy animoterapie?

Mezi neznámější a nejrozšířenější druhy zvířecí terapie, se kterými se můžeme v praxi setkat, patří:

 • Canisterapie – léčebné využití psa
 • Felinoterapie – léčebné využití kočky
 • Hipoterapie a hiporehabilitace – léčebné využití koně

Méně známé a méně rozšířené druhy terapie se zvířaty jsou například:

 • Ornitoterapie – léčebné využití ptactva
 • Delfinoterapie – využití léčebného působení delfínů
 • Terapie za pomoci malých zvířat – nejčastěji akvarijní rybičky, plazi, různí drobní savci (křečci, morčata, fretky) – pro chov a kontakt se zvířaty
 • Terapie za pomoci hospodářských zvířat – (ovce, kozy, prasata, krávy…) – využívaná především v rámci pracovní terapie u osob s psychosociálními problémy. (tzv. terapeutické farmy).

Kdy tuto terapii používáme?

Léčebné působení přítomnosti zvířat je opravdu široké. Tím, že přináší pozitivní emoce, osvědčila se při terapii se seniory, pacienty se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou, ale i u dětských pacientů, ať už tělesně handicapovaných, onkologických pacientů či mentálně retardovaných jedinců. Tam všude je zvíře vítaným společníkem a vhodným „spoluléčitelem.“

Jaké jsou její léčebné účinky?

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku,
 • rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou,
 • pomáhá s nácvikem koncentrace a paměti,
 • podněcuje verbální i neverbální komunikaci,
 • rozvíjí orientaci v prostoru a čase,
 • je významným rehabilitačním a relaxačním činitelem,
 • podněcují ke hře a k pohybu,
 • má velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci.

Kdo jsou vhodní klienti pro tuto terapii?

 • tělesně postižení (nejčastěji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie),
 • mentálně postižení jedinci,
 • senioři, lidé s demencí, pacienti s Alzheimerovou chorobou,
 • klienti v rehabilitaci,
 • psychicky labilní pacienti,
 • onkologičtí pacienti a ostatní nemocní.
 • autisté – dlouhodobým a pozvolným působením může zvíře plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Věková hranice klientů

Věková škála klientely je opravdu široká od malých dětí po seniory v nejrůznějších prostředích – sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta.

Klienty se mohou stát i lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Například jsou evakuováni mimo domov v důsledku přírodní katastrofy, nehody nebo živelných pohrom, lidé momentálně přebývající v azylových domech apod.

Použití zkratek při dělení animoterapie

 • AAA = animal-assisted activities – aktivity za pomoci zvířat, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci.
 • AAT = animal-assited therapy – terapii za pomoci zvířat, která je cíleným kontaktem, kde nasměrování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.) a animoterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta.
 • AAE = animal-assisted education – vzdělávání za pomoci zvířat, kde pedagogové využívají pozitivní vliv zvířat na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky.
 • AACR = animal-assisted crisis response – krizová intervence za pomoci zvířat, kdy kontakt zvířete a člověka v krizové situaci/prostředí působí na odbourání stresu a napomáhá k celkovému zlepšení psychického nebo fyzického stavu klienta.
Budete mít zájem:  Příznaky Těhotenství S Mirenou?

Které jsou ty nejznámější?

V současné době jsou to hlavně canisterapie a hiporehabilitace. Těm se ale budeme věnovat v samostatných článcích.

Animoterapie je doplňková metoda podpory zdraví vhodná pro děti, dospělé i seniory. Kontakt se zvířetem přináší psychické uvolnění a pohodu a celkově pozitivně působí na fyzický i psychický stav člověka.

Podporuje emocionální i kognitivní funkce a přispívá k léčbě psychiky a osobnosti člověka, též ke stimulaci sociální a emoční komunikace. Zvířata nás zkrátka dokážou léčit a udržovat nás v lepší psychické pohodě.

Vzhledem k současnému trendu ve společnosti lze očekávat nárůst klientely také z oblasti intenzivně pracujících a psychicky náročných profesí.

Zdroj: foto – Pixabay

Canisterapie, felinoterapie, ornitoterapie a další léčby mazlíčky pomáhají lidem v krizových momentech

Hlazení psa umí dělat s psychikou divy. To vám přizná asi každý, kdo s tím má každodenní osobní zkušenost. Ilustrační foto: archiv

Léčení prostřednictvím domácích mazlíčků se datuje do doby, kdy si člověk ochočil a domestikoval první divoká zvířata. Tehdy jsme byli ještě naplno spjati s přírodou.

Dnes se ale žijeme pod diktátem spěchu a výkonu a k přírodě máme značně daleko. O to víc na naše rozjitřené smysly může svou blahodárnou energií působit kontakt se zvířetem.

Už jeho samotná přítomnost vyvolává pocit klidu a bezpečí, snižuje stres a vnitřní napětí.

„Domácím‘ miláčkem se tak může stát jak velké zvíře, jako je pes, či kůň, ale také drobní hlodavci, ryby, hmyz či dokonce rostliny.

Pro terapii, která využívá koně, používáme označení hipoterapie, psy canisterapie, kočky felinoterapie, delfíny delfinoterapie, lamy lamaterapie, ptáky ornitoterapie a hmyz insektoterapie.

Záměrný kontakt se zvířetem má za úkol u člověka zlepšit jeho pohyblivost, paměť, odbourat stres, otevřít ho komunikaci, zbavit ho navázáním vztahu uzavřenosti, odvádět jeho pozornost od bolesti. Účinná je i péče o zvíře, hlazení, hra s ním. Zvířata jsou též psychickou podporou v krizových situacích jako je například přírodní katastrofa, teroristický či kriminální čin, nehoda.

Canisterapie

Je nejznámější a nejužívanější forma terapie. Pes je odpradávna společníkem, průvodcem člověka, má proto roli kamaráda jak pro dospělé, tak děti. Má schopnost porozumět člověku a vcítit se do jeho psychického naladění.

V přítomnosti psa se lidé začínají brzy cítit lépe, jsou pohotovější, zapomínají na své problémy či bolest a jejich stav se zlepšuje.

Člověk dokonce dokáže podvědomě reagovat nejen na tělesnou teplotu psa, ale i na jeho srdeční činnost a dech, což mu napomáhá ke zklidnění, relaxaci, a dokonce k úpravě krevního tlaku.

Hipoterapie

Jde o fyzioterapii využívající přirozený pohyb a krok koně, který je podobný pohybovému stereotypu člověka. Díky přenosu impulzů pohybujícího se koňského hřbetu se rehabilituje lidská chůze.

Koně jsou nejen vysoce inteligentní, ale jsou schopni snášet monotónní práci v kroku, jsou trpěliví i při obtížných situacích a učenliví. Jsou odolní vůči stresu a jsou ochotni tolerovat různé pomůcky, kterých je během terapie využíváno (míče, barevné šátky nebo třeba kroužky).

Nejsou lekaví a zvládají i nečekané a nestandardní situace. Jízda na koni posiluje stabilitu a zvyšuje pohyblivost člověka.

Felinoterapie

Kočky pomáhají lépe zvládat stres a adaptaci (například u seniorů v domovech důchodců), povzbuzují k činnosti, stimulují paměťové funkce a pozitivně ovlivňují motoriku ruky (při hlazení, kartáčování, krmení). Dětské pacienty nutí spolupracovat, navozují u nich pocit bezpečí, a zvyšují jejich snahu komunikovat. Dokonce rozvíjí hudební i estetické cítění.

Delfinoterapie

Delfíni mají velmi pozitivní vliv na lidskou náladu, jejich vzezření je optimistické, působí totiž smějícím se dojmem. K člověku se chovají přátelsky. Pomoc delfínů slouží k povzbuzení pozitivních emocí, vnímání harmonie pohybů. Je vhodná i pro malé děti.

Ornitoterapie

Využití ptactva je vhodné k rozvoji sociálních dovedností. Nejvíce jsou využíváni papoušci. Instinktivně totiž poznají povahu a záměry svého majitele a vycítí, zda je má člověk rád. Pochopí, jestli je člověk potřebuje, hlavně proto, že sami mají podobné povahové rysy jako člověk.

Papoušci se vehementně dožadují pozornosti a umí vyjádřit intenzivně své pocity – radost, naštvání, žárlivost, věrnost, lásku. Lidi s Alzheimerovou chorobou umí vracet do reality, hyperaktivní děti zklidňují a učí je pečovat o druhé.

I zdravým lidem, kteří trpí samotou, nabízí papoušci milou společnost.

Terapie pomocí menších zvířat

Králíci, křečci, morčata umožňují nemocným kontaktem se svou srstí nabudit příjemné pocity, starost a péče o ně motivuje a odvádí pozornost od osobních potíží. Jejich rozměry jsou malé, nároky na chov snadné, lehce se s nimi manipuluje, lze je přiložit nemocnému i do postele.

Akvarijní rybičky nejen že uklidňují svým pohybem, ale i sledování vody a hra světla a barev, vlnění rostlin pozitivně působí na psychiku. Zároveň péče o ně, jejich chov, převzetí zodpovědnosti podněcují rozvoj osobnosti a motivují k aktivitě.

Plazi (želvy, hadi, ještěrky, chameleoni) a hmyz (pavouci, včely, motýli, pakobylky, strašilky) jsou také využíváni pro podporu rozvoje zodpovědnosti, péče, ale zejména u dětí také pro vybudování respektu, kázně a disciplíny.

Terapie prostřednictvím hospodářských zvířat, která se chovají na farmách je vhodná zejména pro lidi s psychosociálními problémy, například při odvykací léčbě závislých lidí v komunitních centrech. Pomáhají díky pravidelné péči o ně, vnést do života řád, disciplínu, a vztahem k nim i ozdravují citovou složku jedince. Postupně se díky této péči buduje i sebeúcta k sobě a životu obecně.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector