Neočkované děti mají do mateřských školek vstup zakázán

Neočkované děti mají do mateřských školek vstup zakázán

S otevřením novely zákona o ochraně veřejného zdraví se v médiích vyrojily alarmující zprávy, že nekompletně očkované děti se už nebudou smět přijímat do dětských skupin a dalších soukromých zařízení. Dalším a neméně závažným důsledkům připravované novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, však média pozornost nevěnují. Co tedy rodinám s nekompletně očkovanými dětmi nyní vlastně hrozí?

Aktualizace 11/2019: Konečný návrh novely předložený Poslanecké sněmovně nakonec neobsahoval návrh na projednání a schválení novely již v prvním čtení. Novela tak bude standardně projednána ve výborech a bude možné předkládat pozměňovací návrhy.

Vše na jednom místě o projednávané novele (návrhy, změny, legislativní stav) najdete u nás na webu
AKTUÁLNĚ: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Do dětských skupin nesmí neočkované děti už od roku 2014

Nejprve uveďme na pravou míru falešnou zprávu, že nekompletně očkované děti nebudou smět do dětských skupin. Médiím zjevně unikl fakt, že tento zákaz již dávno platí. Povinnost přijmout pouze řádně očkované dítě (nebo dítě, které má trvalou kontraindikaci či doklad, že je proti nákaze imunní) byla rozšířena i na dětské skupiny v září roku 2014.

Do dětského koutku s očkovacím průkazem?

Nekompletně očkované děti být přijaty už teď do většiny školek nemohou.

Nesmějí do státních mateřských škol (vyjma povinného posledního předškolního ročníku), do dětských skupin a do soukromých mateřských škol, které jsou zapsány v Rejstříku školských zařízení.

Nesmějí do takových soukromých školek, které pobírají dotace a nesmějí do jeslí a školek, které pečují o děti do věku 3 let. Jde tedy o naprostou většinu školek v ČR, kam mají nekompletně očkované děti vstup zakázán.

Dosud ale nekompletně očkované děti mohly být volně přijímány do soukromých školek, mateřských center a jiných zařízení, která výše uvedené podmínky nesplňují.

Hodlá Ministerstvo zdravotnictví podchytit i těch poslední pár školek a zařízení, kam ještě tyto děti mohou, aby svá represivní opatření na vynucování povinného očkování ještě více utužilo? Má se podmínka očkování rozšířit na jakákoli soukromá zařízení, která pracují s dětmi?

Ministerstvo zdravotnictví totiž nijak nespecifikuje, konkrétně jakých zařízení se má povinnost týkat. V důvodové zprávě uvádí:

V § 50 se navrhuje rozšířit povinnost i na subjekty, které vykonávají činnost, v jejíž náplni je péče o dítě starší 3 let s omezením do doby zahájení povinné školní docházky. Důvodem je srovnání povinností pro všechny poskytovatele této služby, tzn. mateřské školy, dětské skupiny, živnosti.“

Konkrétně které živnosti má tedy Ministerstvo zdravotnictví na mysli? Může novela postihnout mateřská centra i dětské koutky v obchodních či zábavních centrech, realizátory zájmových kroužků a příměstských táborů?

Odborní lékaři nejsou schopni posoudit kontraindikaci k očkování

To ale ještě není všechno. Další navrhovaná úprava zákona se týká určení, který lékař může vystavit doklad, že je dítě očkováno, je k nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. K tomu Ministerstvo zdravotnictví v novele určuje pouze a jedině dětské praktické lékaře.

Důvodem je dle Ministerstva zdravotnictví skutečnost, že z výkonu státního zdravotního dozoru orgánů ochrany veřejného zdraví (rozuměj kontroly krajských hygienických stanic) vyplynulo, že „lékaři jiných oborů předkládali NEOBJEKTIVNÍ skutečnosti“Opravdu nejsou odborní lékaři schopni posoudit, zda dítě může či nemůže být očkováno?

Ministerstvo zdravotnictví opět neuvádí, za jaké sledované období své závěry o neobjektivitě odborných lékařů učinilo, kolik kontrol a v jakých typech zařízení za sledované období vykonalo, u kolika dětí byly zkontrolovány dokumenty o očkování nebo doklady o tom, že je dítě imunní nebo se nemůže očkování podrobit, u kolika z těchto dětí shledalo pochybení ve smyslu „neobjektivních skutečností“, jakým způsobem, na základě jaké metodiky vůbec posoudilo, že se jednalo o “neobjektivní skutečnosti”, o jaké “neobjektivní skutečnosti” se jednalo atd. atd. atd…

Znění dotčeného paragrafu zákona s vyznačením změn (přeškrtnutím a tučně vyznačeny změny):

§ 50

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku ve věku do zahájení povinné školní docházky, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte.

Celé znění naleznete na webu Úřadu vlády v souboru s názvem Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

Pokoutná snaha Ministerstva zdravotnictví  – rychle a potichu schválit

A co je na celé věci naprosto skandální? Nejenže se Ministerstvo zdravotnictví opět snaží docílit dalšího znepříjemnění života rodičům, kteří mají mnohdy s očkováním svých dětí neblahé zkušenosti. Chce navíc novelu schválit co nejrychleji a v tichosti.

Proč rychle? Ministerstvo zdravotnictví totiž navrhuje schválit novelu zákona již v prvním čtení v Poslanecké sněmovně.

Tento postup by znamenal, že návrh novely zákona by nebyl projednán ve výborech Poslanecké sněmovny, nebylo by možné předkládat žádné pozměňovací návrhy, víceméně by byl schválen bez širší diskuze.

Návrh na tento legislativní postup odůvodňuje Ministerstvo zdravotnictví tím, že se jedná o nutnou úpravu zákona zejména z důvodu zapracování evropské legislativy ohledně provádění úředních kontrol. Česká republika musí přijmout tento evropský předpis do 14. prosince 2019.

Nechají se zákonodárci vmanipulovat Ministerstvem zdravotnictví do rychlého schválení takto represivního zákona vůči nekompletně očkovaným dětem z důvodu implementace evropského předpisu známého již 2 roky?

Proč potichu? V žádných úvodech dokumentů ani jejich souhrnech se o navrhovaných změnách nehovoří. Jako by vůbec nebyly. Přesto změna paragrafového znění zákona navržena je a je jen velmi chabě odůvodněna.

Ostatně pokoutná snaha protlačit omezení práv nekompletně očkovaných dětí ze strany Ministerstva zdravotnictví tu není poprvé.

Stejným způsobem byl v roce 2015 učiněn pokus uzákonit možnost naočkovat dítě bez souhlasu rodičů či zakázat chůvám hlídání nekompletně očkovaných dětí. Naštěstí se to nepodařilo.

Můžeme jít však do historie trochu dál a tam již úspěšné pokusy najdeme. Dodnes platná podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce byla zavedena přesně tímto způsobem: bez jakéhokoli odůvodnění v roce 2003.

Zastavme represe v očkování

Nelíbí se vám, jak chce Ministerstvo zdravotnictví za zavřenými dveřmi rozhodovat o osudech mnoha dětí a celých rodin? Nesouhlasíte s politickými represemi na vynucení povinného očkování? Pak je třeba se ozvat. Pojďte do toho s námi.

Co je naším cílem:

 1. Zabránit schválení novely zákona v prvním čtení
 2. Zabránit rozšíření povinnosti přijmout pouze řádně očkované dítě i na zbylá soukromá zařízení, která nepobírají od státu žádné finance
 3. Zrušit absurdní podmínku očkování na školy v přírodě a zotavovací akce

Proč?

Považujeme za nepřijatelné, aby stát zasahoval tímto způsobem do vztahů mezi rodiči a soukromými zařízeními, které nepobírají od státu na svůj provoz ani korunu a jsou většinou financovány právě samotnými rodiči.

Zároveň považujeme za nepřijatelné, aby nekompletně očkovaní školáci nesměli jezdit na tábory, sportovní soustředění, školy v přírodě, lyžařské výcviky a další zotavovací akce, když spolu tytéž děti sedí celé vyučování v jedné třídě.

Je to absurdní zejména z toho důvodu, že pětiletým dětem je nařízen povinný poslední předškolní ročník v mateřských školách a očkování v přijímání předškoláků nehraje vůbec žádnou roli. Ve školkách jsou nyní již druhým rokem i pětileté nekompletně očkované děti a nikomu to najednou nevadí.

Nekompletně očkovaný školák na škole v přírodě nebo na táboře už ale zase vadí.

Nejsme v tom sami. V minulém volebním období se podmínku očkování na školy v přírodě a zotavovací akce pokusil zrušit už Senát PČR.

Vybojujeme to zase?

Jak už jsme uvedli, v roce 2015 učinilo Ministerstvo zdravotnictví pokus uzákonit možnost naočkovat dítě bez souhlasu rodičů či zakázat hlídání nekompletně očkovaných dětí chůvami. To se zejména díky aktivním rodičům ministerstvu nepodařilo. V roce 2003 byla bez jakéhokoli odůvodnění zavedena dodnes platná podmínka očkování na školy v přírodě a zotavovací akce.

Co říkáte titulku: „Bez očkování proti pneumokokům, meningokokům a chřipce nepřijmou Vaše dítě na žádnou střední či vysokou školu“? Přijde Vám absurdní? Považujete ho za sci-fi? To vše se ale klidně může stát. Některé americké střední a vysoké školy podmínku očkování pro přijetí už dávno mají.

Nyní chce české Ministerstvo zdravotnictví zakázat nekompletně očkovaným dětem do 5 – 6 let vstup do prakticky všech zařízení předškolní péče. Co přijde pak? Zákaz pro všechna zařízení, kde není docházka povinná, i pro starší děti? O tom, co se bude povinně očkovat, rozhoduje formou vyhlášky pouze úzká skupina lidí.

Budete mít zájem:  Kari a zdraví – jak nám může pomoci toto koření?

A do povinného očkovacího kalendáře tak mohou přidat cokoli.

Jak zabránit schválení novely?

Pokud proti návrhu na schválení novely už v prvním čtení vznesou námitku nejméně dva poslanecké kluby nebo aspoň 50 poslanců, návrh nelze tímto způsobem projednat. Novela se pak projedná ve standardním legislativním procesu, kdy dojde k projednání ve výborech, je možné podávat pozměňovací návrhy atd.

Návrh novely je nyní v připomínkovém řízení až do 5. února. Kdy bude předložen poslancům zatím není známo.

Co pro to může každý z nás udělat?

 1. Řekněte o navrhované změně všem, dokud je čas. Napište svému poslanci nebo senátorovi. E-mailové adresy na poslance najdete v aplikaci Napište jim, adresy a další kontakty najdete na stránkách PSP ČR. Svým voleným zástupcům pište dopisy, e-maily nebo za nimi zajděte osobně! Řekněte jim o svých zkušenostech s očkováním, proč dáváte své dítě do soukromých zařízení a co by pro vás znamenalo, kdyby byla novela v navrhovaném znění schválena
 2. Napište předkladatelům novely, co si o navrhovaných změnách myslíte, tedy náměstkovi pro zdravotní péči R. Prymulovi: roman.prymul[email protected] a ministrovi A. Vojtěchovi: [email protected]
 3. Řekněte to všem, koho se novela může týkat, a požádejte je o zaslání svých stanovisek. Informujte provozovatele soukromých zařízení i ostatní rodiče

Rodiče neočkovaných dětí mohou ve školce argumentovat svědomím – Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Rodiče, kteří přihlašují do školky neočkované dítě, mohou uplatnit takzvanou výhradu víry a svědomí. Poté je zapotřebí zvážit, zda individuální důvody výjimečně nepřeváží nad veřejným zájmem.

Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Soud ale zdůraznil, že výjimky lze dělat jen na základě mimořádně závažných a konkrétních argumentů, aby nenastal rozklad systému povinného očkování.

Mateřská škola v Praze 4 v roce 2016 nepřijala dítě, které povinné očkování nemělo. Rodiče nesouhlas s vakcinací zdůvodnili rozporem s morálním principem neubližování či nezraňování, obsaženým v jejich buddhistické víře. Argumentovali tím, že vakcíny jsou testovány na zvířatech a lidech. Zároveň byli členy spolku prosazujícího svobodnou volbu rodičů v očkování dětí.

Splnění očkovací povinnosti patří k podmínkám přijetí do mateřských škol. Zákon o ochraně veřejného zdraví nyní umožňuje přijmout neočkované dítě pouze v případě, že je vůči nákaze prokazatelně imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro zdravotní kontraindikaci.

Městský soud v Praze ovšem dospěl k závěru, že i v řízení o přijetí do školky je nutné zvážit takzvanou výhradu víry a světskou výhradu svědomí. Ústavní soud v minulosti řekl, že na základě jedné či druhé výhrady lze v odůvodněných případech upustit od sankce pro rodiče za to, že nenechali dítě očkovat.

Nepřijetí dítěte do školky sice není sankcí, ale také může mít závažné dopady, správní orgány se tedy musí výhradami přinejmenším seriózně zabývat i v tomto typu řízení. V některých případech pak podle městského soudu mohou převážit individuální zájmy nad veřejným zájmem na ochraně zdraví.

Pražský magistrát s rozsudkem městského soudu nesouhlasil a podal kasační stížnost. Nejvyšší správní soud ji zamítl. Konstatoval, že správní orgány skutečně musí poměřovat na jedné straně kvalitu a přesvědčivost tvrzení žadatele uplatňujícího výhradu svědomí, na druhé straně pak maximálně akcentovaný zájem společnosti na ochraně veřejného zdraví.

Výjimek podle Nejvyššího správního soudu nemá být mnoho.

„Příliš široký výklad a aplikace práva projevovat své náboženské vyznání nebo uplatňovat sekulární výhradu svědomí by mohly vést k rozkladu systému povinného očkování a v důsledku toho být hrozbou pro zdraví zejména těch dětí a dospělých, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou prostřednictvím vakcinace proti daným onemocněním bránit,“ zdůraznil soud.

Neočkované děti jsou terčem šikany

Spolek Rozalio proto iniciuje petici, kterou požaduje ukončit nesmyslnou diskriminaci neočkovaných dětí. Žádá umožnit navštěvovat školky všem dětem. A také, aby všichni spolužáci bez ohledu na očkování mohli spolu jezdit na školu v přírodě nebo tábor. Děti jsou nyní rukojmím systému, napravme tento stav!

Od roku 2001 je řádně neočkovaným dětem zakázán vstup do všech předškolních zařízení. Tato změna proběhla bez zjevných důvodů i bez dostatečné argumentace. Nejvýrazněji se tato sankce dotýká neočkovaných dětí, které nejsou očkovány ze zdravotních důvodů. Pro přijetí do školky se totiž podle zákona za jedinou výjimku považuje trvalá kontraindikace, ale tu lékaři téměř nevystavují.

„Podmínka nutnosti řádného očkování do školek vyvstala ještě absurdněji v roce 2017 při zavedení povinného předškolního roku, kdy do jednoho zařízení, mnohdy jedné třídy, spolu chodí všechny děti bez omezení.

Zde se ukázalo, že omezení nemá vliv na účel ochrany zdraví dětí ve školkách, má pouze represivní účinek,“ říká Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.

Neočkované děti nesmí do školy v přírodě Zcela bezdůvodně bylo v roce 2003 zavedeno, že mají řádně neočkované děti zakázány také účast na školách v přírodě a zotavovacích akcích. „Větší nesmysl snad ani nelze vymyslet. Třicet dětí na jednom pobytu je bezpečným nehledě na očkování, a 31 je již ohrožením, doba trvání 5 dní je bezpečná, ale o den více je problém.

Dítě, které chodí denně se spolužáky do školy, nemůže jet na školu v přírodě, i kdyby trvala jen dva dny. Navíc je škola zatěžována vymáháním potvrzení a nepřijatému dítěti musí zajistit náhradní vyučování,“ poukazuje Suchánková a dodává: „Je směšné, že by toto opatření zvýšilo proočkovanost. Naopak to očividně od té doby zvýšilo k systému očkování nedůvěru.

Když se v roce 2015 projednával zákon o ochraně veřejného zdraví, vzbudil velkou pozornost veřejnosti i politiků. Petici proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování podepsalo více než 19 tisíc lidí.

Na půdě Poslanecké sněmovny bylo hned několik rozprav i seminářů, kde z úst někdejšího ministra Německa i dalších poslanců zazněly návrhy počkat s úpravami zákona, situaci prověřit, zmapovat a navrhnout řešení, úpravy a zlepšení situace v očkování v ČR.

 „Po čtyřech letech je zákon opět otevřen, ale podrobné zmapování problémů chybí a návrhy k jejich vylepšení na stole rozhodně nejsou,“ upozorňuje Suchánková.

Komise je nefunkční Pod velkým tlakem veřejnosti i poslanců zřídilo v roce 2015 Ministerstvo zdravotnictví Pracovní komisi pro problematiku očkování. Jejími členy byli zástupci státu, odborníků i veřejnosti.

Komise se však během čtyř let sešla pouze pětkrát a byla zcela nefunkční. Nevydala žádná stanoviska ani doporučení, pro která byla ustavena.

Její činnost nebyla oficiálně ukončena, nicméně se s ní do budoucna nepočítá.

V červnu 2016 schválil Senát pozměňovací návrh senátorky Horské, který rušil povinnost očkování pro účast na švp a ozdravných pobytech. Poslanecká sněmovna tento návrh nikdy neprojednala, ani není zanesen do současného návrhu novelizace.

Rozalio se pokusilo popsat nejpalčivější problémy a nastínit i jejich řešení v dokumentu Návrhy změn systému očkování v ČR. Nic z těchto bodů bohužel v současné novele nenajdete.

Neočkované děti pod tlakem státní represe Stát se v současnosti chová nesmyslně. Chtěl by zvyšovat proočkovanost, ale neuvědomuje si, že se tak snaží udělat stejnými kroky, kterými ji snížil.

 „Jednotné očkování, omezení výběru vakcín anebo navyšující se sankce mohou proočkovanost dále snižovat. Cesta represe a nařízení jednoho správného konání je slepá.

Máme-li všichni na mysli zájem dítěte, tedy rodiče i stát, je potřeba se svým přístupem přibližovat, nikoli vzdalovat,“ vysvětluje Suchánková.

 • Ve chvíli, kdy Poslanecká sněmovna projednává zákon, který by mohl situaci značně proměnit a narovnat, vydává spolek Rozalio Petici za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci povinného očkování.
 • Vážení zákonodárci, když vidíte, že stát svým dřívějším konáním situaci jen zhoršil, pokuste se ji napravit tím, že vyjdete občanům vstříc.
 • Znění petice a možnost elektronického (symbolického) podpisu najdete ZDE.
 • PETICE KE STAŽENÍ PRO FYZICKÉ PODPISY ZDE (POSÍLEJTE NA ADRESU UVEDENOU NA PETICI PROSÍM)
 • (zdroj: energiezivota.com, foto: Pixabay)

Komentáře

Neočkované děti zřejmě nebudou moci ani do školky

Návrh je součástí připravované novely zákona týkající se veřejného zdraví. „Nepřijímaní neočkovaných dětí narovná povinnosti pro všechny mateřské školy, dětské skupiny a živnosti. Zároveň reaguje na zhoršující se stav proočkovanosti v republice,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Podle spolku Rozalio, který prosazuje svobodu v očkování, nejsou důvody ministerstva ochranné, ale represivní. „Dokazuje to absurdní situace, kdy děti mladší pěti let musí mít ve školce povinné očkování, zatímco starší děti i neočkované do školky přijmout musí,“ uvedla předsedkyně spolku Martina Suchánková.

Přečíst článek ›

Proti povinnému očkování se staví v břeclavské lesní školce Veverka. Neočkované děti tam přijímají. „Rodiče by si měli sami rozhodnout, zda dítě naočkují, nebo ne. Měli bychom mít určité svobody a do těch rozhodně patří lidské zdraví. Pokud ovšem novela projde, přizpůsobíme se,“ uvedla za školku Dana Neprašová.

Budete mít zájem:  Jaro Křivohlavý Psychologie Zdraví?

Očkování Děti musí být povinně očkované čtyřmi vakcínami. Školky povinně přijímají jen neočkované děti starší pěti let.

Novela by dětem zakázala vstup i do alternativních školek, kde očkování nevyžadují.

Očkování nechci, slýchá nyní v ordinaci častěji dětská lékařka Kateřina Špiříková. „Polovina matek, které se staví negativně k očkování buď vakcíny nechce dát dítěti vůbec nebo chce očkování odložit,“ uvedla. Dodala, že odmítnutí povinného očkování není zcela právně ošetřeno.

Očkovat děti lékařka doporučuje. „Neočkovat je sobecké a nezodpovědné. Neočkované děti totiž můžou nakazit své vrstevníky, kteří vakcíny dostat nemůžou, i když by je rodiče naočkovat chtěli,“ řekla Špiříková.

Své děti nechává očkovat i Jolana Průdková z Velešovic na Vyškovsku. „Obě nejmladší dcery jsou naočkované. Nechci je ani ostatní děti ohrozit nemocemi, které se podařilo téměř vymýtit. S očkováním jsme neměli žádné problémy,“ uvedla.

Povinné vakcíny i novela zákona vadí rodičům dětí z lesní školky Šiška v Brně. „Naši instituci podporují rodiče, kteří chtějí pro své děti alternativní vzdělávání. Novela by pro nás byla likvidační, máme totiž většinu dětí neočkovaných,“ sdělila za školku Zuzana Drápelová.

Nejvíce matky děsí očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. „Před lety se na internetu objevila studie, že právě tyto vakcíny způsobují autismus. Sice se později prokázalo, že je to lež, ale matky se stejně bojí,“ vysvětlila Špiříková.

Jak si nenechat vyhodit neočkované dítě z mateřské školy

Za hrozbou vyloučení dítěte stojí strach ředitele školky ze sankcí, často ve spojení s předchozí razií hygienické stanice, která ve školce zjistila přítomnost dítěte, které není řádně očkováno, a ve spojení s hysterií kolem novely zákona o ochraně veřejného zdraví a jejími likvidačními sankcemi pro školky (viz můj jiný článek).

V každém případě rodiče nekompletně očkovaného dítěte, kteří se dostanou do situace, kdy jim ředitel školky vyhrožuje vyloučením dítěte z předškolního vzdělávání, mají více možností, jak postupovat. Tento návod se dá do velké míry použít i na přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Ke stažení v tomto článku: vzor odvolání proti vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání, vzor udělení výjimky z očkování ředitelem mateřšké školy, vzory reálně použité argumentace rodičů k odůvodnění výjimky (1, 2, 3).

Dítě by nemělo být vyloučeno hned

Hned úvodem je potřeba zmínit důležitou informaci, že dítě nemůže být vyloučeno ze dne na den ve stylu „zítra už nechoďte“.

Dítě bylo k předškolnímu vzdělávání přijato na základě správního rozhodnutí a toto rozhodnutí by muselo být pravomocně zrušeno ve správním řízení, aby dítěti někdo mohl fyzicky znemožňovat docházku.

Nejprve ředitel školky musí rodičům zaslat oznámení o zahájení správního řízení o ukončení předškolního vzdělávání.

Během řízení mohou rodiče uplatnit veškerou argumentaci ve svůj prospěch a předkládat a navrhovat důkazy a ředitel se s nimi musí vypořádat. Na řízení se použijí ustanovení správního řádu.

Pokud by ředitel bránil přístupu dítěte do školky ještě před pravomocným rozhodnutím o jeho vyloučení, jednalo by se o nepřiměřený a nezákonný postup.

Rodiče by proti tomu mohli podat správní žalobu proti nezákonnému zásahu s návrhem na předběžné opatření. Následně by se také mohli domáhat vzniklé škody a újmy, např.

ušlého výdělku, nákladů za hlídání dítěte soukromou chůvou nebo nemajetkové újmy za nezákonné odpírání vzdělávání dítěti. Na možnost využití právních prostředků tak mohou ředitele upozornit.

Takže rodiče by neměli být rovnou postaveni před hotovou věc, ale měli by mít dostatek času situaci řešit.

Rada zní: Nenechte si líbit pokus o okamžité vyloučení Vašeho dítěte a mezitím (před zahájením správního řízení o vyloučení dítěte) shromažďujte argumentaci a důkazy ve svůj prospěch

Zkuste to nejprve po dobrém

 • Doporučuji nejprve zkusit s ředitelem školky, případně s jejím zřizovatelem vyjednávat. I když rodiče nenechají své dítě doočkovat všemi povinnými vakcínami, existuje možnost za určitých podmínek přijmout a ponechat ve školce i nekompletně očkované dítě:
 • Z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá možnost a zároveň i povinnost školky přijmout i neočkované nebo nekompletně očkované dítě:
 • 1)    pokud má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo
 • 2)    se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • § 50: „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“
 • Z judikatury soudů vyplývá možnost školky přijmout i neočkované nebo nekompletně očkované dítě:
 • 3)    na základě výjimky z důvodu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení nebo jiného ústavně relevantního důvodu.

Samozřejmě je pro rodiče výhodnější argumentovat především prvními dvěma důvody, kdy má školka povinnost takové dítě přijmout a nevylučovat ho, jinak by se dopustila nezákonného a diskriminačního jednání. Naopak na výjimku z důvodu svědomí apod. není za současného právního stavu nárok, ale ředitel ji může udělit, pokud má k tomu vůli a podporu zřizovatele.

Rada zní: Napište řediteli školky svoje vyjádření a žádost o umožnění docházky dítěte a použijte při tom co nejvíce argumentů ve svůj prospěch

Ad 1) Imunita proti infekcím

Dokladem, že je dítě proti nákaze imunní, bude typicky potvrzení od lékaře. Pokud dítě bylo částečně očkováno, je možné nechat vyšetřením zjistit protilátky a/nebo jinak doložit, že i částečné očkování vytváří imunitu.

Například očkování hexavakcínou ve schématu 2+1, kdy dítě dostane o jednu dávku vakcíny méně a které je běžné v řadě evropských zemí, namísto vyhláškou stanoveného schématu 3+1 lze nepochybně považovat za očkování, které vytvořilo potřebnou imunitu.

Bylo by absurdní, aby děti očkované v zahraničí nebyly z tohoto důvodu vpuštěny do mateřské školy, nebo aby po nich bylo požadováno doočkování jedné zbytečné dávky.

Totéž by ovšem mělo platit i o dětech očkovaných v ČR v tomto šetrnějším schématu na základě požadavku rodičů.

Podobně je to i s vakcínou proti dětským nemocem (MMR), kdy v cizině je rovněž běžné očkovat jen jednou dávkou, která vytvoří imunitu, namísto dvou dávek stanovených českým očkovacím kalendářem.

Navíc je diskutabilní, zda je MMR vakcína nutná pro přístup do mateřské školy, když vyhláška o očkování nestanoví lhůtu pro její provedení, ani žádný předpis výslovně nestanoví, že by toto očkování mělo proběhnout ještě před přijetím do mateřské školy.

Když rodiče legálně odloží toto očkování např. do věku 15 let dítěte, není důvod tuto situaci vnímat jako překážku pro přístup dítěte do mateřské školy.

Někteří dětští lékaři chybějící lhůtu pro očkování proti dětským nemocem vykládají právě takto a vydávají potvrzení pro mateřskou školu o tom, že dítě je řádně očkováno, i když dítě nemá očkování proti dětským nemocem.

Rada zní: Pokud je dítě alespoň „rozočkováno“, argumentujte tím, že s velkou pravděpodobností má proti nákaze imunitu

Ad 2) Kontraindikace

Jako trvalou kontraindikaci je nutné s ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/14 (odst. 93 a násl.) brát i případy, kdy je zjištěn takový zdravotní stav dítěte, který brání podání očkovací látky.

A to bez ohledu na to, zda je v potvrzení lékaře uveden termín „trvalá kontraindikace“.

Může se jednat i o kontraindikaci dočasnou nebo v potvrzení lékaře slovo kontraindikace vůbec být nemusí, ale musí z něj vyplývat, že zdravotní stav dítěte brání podání očkovací látky. 

Potvrzení může vydat praktický lékař, ale i odborný lékař, např. kožní lékař, neurolog, imunolog.

V praxi se rodiče setkávají s tím, že jim lékaři nechtějí kontraindikaci uznat a potvrdit, přestože zdravotní stav a vývoj dítěte není dobrý, dítě nebo jeho sourozenec měli nežádoucí reakci po očkování nebo je přinejmenším sporné, zda je pro toto konkrétní dítě očkování bezpečné.

V takovém případě mohou rodiče školce předložit alespoň lékařské zprávy a důkazy, které vypovídají o nepříznivém zdravotním stavu a vývoji dítěte, který zakládá důvodné obavy rodičů z očkování dítěte. Ředitel školky pak může danou situaci v rámci správního uvážení posoudit jako zdravotní kontraindikaci a zákonný důvod pro výjimku z očkování.

Ze zákona přímo nevyplývá, že trvalou kontraindikaci musí potvrdit jen lékař, nebo jen lékař, který praktikuje oficiální medicínu v rámci systému zdravotního pojištění.

Není tedy vyloučeno, aby rodiče oslovili některého z alternativních nebo celostních lékařů a požádali jej o potvrzení zdravotní kontraindikace.

Byl zde sice pokus úředníků jednu takovou lékařku zastrašovat, ale neúspěšně, neboť lékařce žádný předpis nezakazuje na žádost svých klientů vydat potvrzení o čemkoliv, co jako vystudovaná lékařka podle svého nejlepšího přesvědčení zjistila a zhodnotila.

Není to sice obvyklý postup, ale rodiče mohou též napsat svoje čestné prohlášení, ve kterém uvedou, že má jejich dítě zdravotní kontraindikaci a podrobně rozvedou, v čem spočívá a že ze zdravotních důvodů rodiče nemohou přistoupit na další očkování.

Budete mít zájem:  Kolik alkoholu nám prospívá? Opravdu pijeme “na zdraví”?

Prohlášení mohou doložit lékařskými zprávami o zdravotních problémech, kterými dítě trpělo, případně také oznámením nežádoucího účinku Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud byly zdravotní problémy způsobeny po předchozí vakcinaci.

Toto čestné prohlášení se v podstatě prolíná s žádostí o výjimku z důvodu ústavně chráněného práva dítěte na zdraví (viz dále).

Rada zní: Uveďte zdravotní důvody, které brání očkování, a doložte to všemi možnými doklady

Ad 3) Výjimka z důvodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání

Úvodem k tomuto bodu odkazuji na článek MUDr. Vavrečky „Neočkované děti mají do mateřských školek vstup zakázán“, který se zabývá důvodností zákazu přístupu nekompletně očkovaných dětí do mateřské školy, ale také vtipně řeší otázku náboženských výjimek.

Možnost udělit výjimku z povinného očkování spojenou s nesankcionováním a nevynucováním očkování uznal Ústavní soud v roce 2011 (sp. zn. III. ÚS 449/06) a vycházel z toho, že v individuálním případě mohou převážit ústavně relevantní důvody, jako je právo na svobodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání.

Krajský soud v Hradci Králové dovodil, že „sankcionování“ může mít podobu i v nepřijetí dítěte do mateřské školy a že ředitelé škol a správní orgány jsou povinny se při rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí (rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011). 

Krajský úřad Plzeňského kraje už takto rozhodl v odvolacím řízení o přijetí neočkovaného dítěte k předškolnímu vzdělávání z důvodu ústavně zaručených práv.

Odkázal nejen na ústavně zaručené právo rodičů na svobodu přesvědčení, víry a svědomí, ale vzal do úvahy i právo dítěte na vzdělání bez diskriminace a to, že se vzrůstajícím věkem dítěte roste jeho potřeba předškolního vzdělávání (rozhodnutí ze dne 29. 5. 2014, sp. zn. ZN/878/ŠMS/14).

S ohledem na tato rozhodnutí mohou rodiče požádat ředitele mateřské školy, aby jim z důvodu jejich svědomí, myšlení nebo náboženského vyznání nebo z důvodu práva dítěte na zdraví byla udělena výjimka a jejich dítě bylo přijato, resp. nebylo vyloučeno z předškolního vzdělávání. Rodiče by v písemné žádosti měli co nejpodrobněji rozvést, proč je očkování v rozporu s jejich přesvědčením nebo v rozporu se zájmem jejich dítěte:

 • rozpor se svědomím – např. špatné zkušenosti s očkováním, které rodičům nedovolují očkovat nebo v očkování pokračovat, nesouhlas s testováním vakcín na zvířatech a použití zvířecích tkání při výrobě vakcín,
 • rozpor s myšlením a náboženským vyznáním – např. odkaz na Matku Země, budhismus apod., samotná argumentace, že očkování není dostatečně bezpečné a že rizika očkování mohou převažovat nad jeho přínosem, by dle současných názorů soudů neobstála, proto takovou argumentaci je třeba zvolit jako doplňkovou,
 • rozpor s právem dítěte na zdraví – částečně se prolíná se zdravotním kontraindikací – lze uplatnit v případě, kdy dítě nemá oficiálně uznanou kontraindikaci, ale rodiče jsou přesto přesvědčeni, že v případě jejich dítěte existují zdravotní důvody pro neočkování – např. zkušenost s nežádoucím účinkem očkování, genetická zátěž v rodině apod.

Ředitel na základě písemné žádosti může přistoupit k udělení výjimky, což znamená, že vydá sdělení, že žádosti rodičů vyhovuje s podrobným odůvodněním (vzor ke stažení).

Ředitel tak bude mít ve školním spise podklad pro přijetí nebo nevyloučení částečně nebo zcela neočkovaného dítěte (písemnou žádost rodičů a svoje písemné sdělení k udělení výjimky) a bude tím za dnešní právní situace maximálně možně chráněn před hrozbou pokuty ze strany hygienické stanice za přijetí takového dítěte.

Pokud bude hygienická stanice hrozit pokutou (což pravidelně dělá), ředitel se může bránit tím, že respektoval právní názor soudů a úřadů a práva dítěte a rodičů.

Pro ředitele školky je bezpečnější cesta udělit oficiálně zdůvodněnou výjimku z očkování než obcházet zákon tím, že přijme dítě, které má místo potvrzení o řádném očkování pouze potvrzení, že očkování bylo zahájeno nebo že má dítě individuální očkovací kalendář, aniž by byla zároveň potvrzena zdravotní kontraindikace očkování.

Ředitel má zákonnou povinnost přijímat pouze řádně očkované děti a cokoliv jiného (až na zákonnou výjimku zjištěné imunity nebo kontraindikace) vypovídá o neznalosti a porušení zákona.

Pokud ovšem nerespektování zákona bude zdůvodněno a „překonáno“ udělením výjimky zdokumentované ve spise, svědčí to naopak o tom, že ředitel zná právní úpravu i judikaturu soudů a že postupoval uvážlivě a profesionálně.

Na Ligu lidských práv se začaly obracet ředitelky mateřských škol i zástupci zřizovatelů a žádají o radu, jak přijmout částečně nebo zcela neočkované dítě k předškolnímu vzdělávání.

Takže i ze strany samotných školek a jejich zřizovatelů je v řadě případů zájem o férový a nediskriminační přístup k rodinám běžný v západní Evropě.

Rodiny také mohou využít toho, že na žádost o výjimku budou více slyšet soukromé školky, které mají zájem z důvodu placení školného přijmout každé dítě.

První mateřské škole, které se pokusí uložit hygienická stanice pokutu za přijetí nebo nevyloučení částečně nebo zcela neočkovaného dítěte, nabízí Liga lidských práv bezplatnou právní pomoc a zastupování.

Je pravděpodobné, že hygienické stanice se budou snažit školky zastrašovat, už méně pravděpodobné je skutečné uložení pokuty, protože se tím hygienické stanice vystavují riziku, že se proti tomu budou školky bránit a soud dá školkám za pravdu.

Pak by účinnost zastrašovacích praktik hygienických stanic rázem vzala za své.

Rodiče mohou ředitele školky k udělení výjimky také přesvědčit tím, že nabídnou podepsat prohlášení, že přebírají veškerou odpovědnost za následky způsobené tím, že jejich dítě není očkované, nebo že v případě rizika epidemie nemoci, proti které dítě není očkované, se zavazují dočasně pozastavit docházku dítěte do školky apod. Záleží na rodičích, k čemu jsou ochotni se zavázat výměnou za přijetí či nevyloučení jejich dítěte ze školky.

Rada zní: Požádejte o výjimku s pečlivým a podrobným odůvodněním

Podejte opravné prostředky

Pokud rodiče neuspějí s návrhem, aby dítěti byla umožněna docházka do mateřské školy, mohou využít opravné prostředky. Šance na úspěch nemusí být malá.

Odvolání

Opravné prostředky lze využít jak v případě rozhodnutí o vyloučení dítěte (resp. o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona – z důvodu opakovaného narušování provozu mateřské školy), tak v případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání z důvodu nesplnění podmínky očkování.

Proti rozhodnutí ředitele školky lze podat odvolání k příslušnému krajskému úřadu (vzor ke stažení). Podáním odvolání proti vyloučení dítěte se odkládá právní moc napadeného rozhodnutí o vyloučení a nelze tedy ještě dítěti fakticky znemožnit přístup do mateřské školy až do pravomocného rozhodnutí odvolacího orgánu.

S odvoláním uspěla například rodina z Královéhradeckého kraje, která měla špatné zkušenosti s očkováním dítěte po hexavakcíně, proto už odmítala očkovat MMR vakcínu.

Přestože ředitel školy stál na straně rodičů, pod nátlakem hygienické stanice a pod hrozbou pokuty rozhodl o ukončení předškolního vzdělávání u nekompletně očkovaného dítěte, které předtím bylo přijato a začalo do školky docházet.

Odvolací orgán rozhodnutí ředitele zrušil a poukázal mimo jiné na to, že ředitel nezval do úvahy skutečnost, že lékařka doporučila docházku dítěte do mateřské školy v průběhu léčby a že u dítěte byla shledána krátkodobá kontraindikace.

Další úspěšný případ odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Plzeňském kraji je zmíněn výše.

Žaloba

V případě, že neuspějete s odvoláním, můžete podat proti rozhodnutí správní žalobu proti nezákonnému rozhodnutí k soudu.

Bohužel řízení před soudy trvá dlouho (odhadem minimálně rok) a pravděpodobnost, že by soud okamžitě vyhověl žádosti o předběžné opatření, je nízká.

Proto je nutné očekávat, že pokud soudy pravomocně rozhodnou ve Váš prospěch, bude to v době, kdy již předškolní docházka nebude aktuální.

Stížnost k ombudsmance

Proti vyloučení nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze podat stížnost pro diskriminaci k veřejné ochránkyni práv.

Mohlo by se jednat o diskriminaci v přístupu k předškolnímu vzdělávání z důvodu zdravotního postižení (v případě, kdy nebyla bezdůvodně uznána zdravotní kontraindikace) nebo z důvodu náboženského vyznání, víry či světového názoru rodičů, které jim brání nechat dítě naočkovat.

Ochránkyně se vyjádřila pro Ústavní soud, že podmínku očkování pro přístup k předškolnímu vzdělávání považuje za nepřiměřenou, diskriminační a protiústavní.

Rada zní: Využijte opravné prostředky proti vyloučení nebo nepřijetí dítěte, alespoň odvolání, které vás nic nestojí

Pomohl vám tento právní návod? Podpořte Ligu lidských práv v boji za svobodu očkování. 

Liga nabízí bezplatné právní zastoupení školce, která jako první dostane pokutu od hygienické stanice za přijetí částečně nebo zcela neočkovaného dítěte na základě výjimky

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector