Jaké očkování je třeba do školky? Ministerstvo vydalo nové stanovisko

Jaké očkování je třeba do školky? Ministerstvo vydalo nové stanoviskoJaké očkování je třeba do školky? Ministerstvo vydalo nové stanovisko

Jaké očkování je třeba do školky? Ministerstvo vydalo nové stanovisko TENTO TÝDEN ŘEŠÍME… Číst dál >>>

Řešíme s: TEPfactor – zábavní centrum
 • INFO: Jste ředitelem či zástupcem ředitele školy anebo jiným pracovníkem zabývajícím se řízením vzdělávacích procesů? Pak jste zde na správném místě. Virtuální škola je profesionální nástroj, ve kterém naleznete veškeré informace a data potřebné pro řízení procesů v oblasti školství.Virtuální škola
 • INFO: Sekce je určena především řídícím pracovníkům škol. Účelem je napomoct koordinovat a optimalizovat procesy ve škole. Pomocí komplexních řídících nástrojů je za pomocí tohoto modulu možné spravovat veškeré agendy chodu školy.Virtuální ředitelna
 • INFO: Virtuální kabinet je moderní nástroj, který se snaží svým uživatelům napomoct orientovat se v problematice vzdělávání. Samotný kabinet je rozdělen do 8 samostatných částí, z nichž každá obsahuje velké množství karet jednotlivých řešených problematik. Zjednodušeně se dá říct, že pomocí kabinetu se uživatel dokáže zorientovat v jakémkoliv vzdělávacím problému. Kabinet je potřebné chápat jakožto pomocníka, který se snaží seskupit veškeré dostupné informace a také soubory a data, které se problematiky týkají do samostatných přehledných celků.Virtuální kabinet
  • Výchova dětí, žáků a studentů
  • Vzdělávání dětí, žáků a studentů
  • Řízení vzdělávání
  • Vlastní výuka ve školách a školských zařízeních
  • Spolupráce s vedením školy
  • Spolupráce s dětmi, žáky, studenty a rodiči
  • Administrativa a dokumentace
  • Ostatní činnosti škol a školských zařízení
  • Virtuální sborovna
  • Virtuální šuplík
  • Lexikon pedagogických termínů
  • Popis služby
  • Struktura služby
 • INFO: Výkladní skříň našeho informačního servisu. Zajímá Vás, co se právě událo nově v oblasti vzdělávání anebo trhu práce? Jste zvědaví, jaké byly učiněny nové objevy anebo co je nového u naší mládeže, To vše a ještě mnoho zábavy a oddychu Vám nabízíme v této sekci. Mozaika dne
 • INFO: Tato sekce obsahuje veškeré české školy, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení. Na základě umístění této školy v naší databázi lze vyhledat a také nalézt všechny podstatné informace o těchto školách. Příslušná databáze je jak školám, tak i zájemcům o tyto školy anebo i návštěvníkům k dispozici zcela zdarma. Dále v sekci naleznete veškeré potřebné informace určené žákům a jejich rodičům, které se týkají možností studia či vzdělávání na některé z českých škol. Jedná se většinou o data, která jsou poskytnuta samotnými školami a měly by případnému zájemci napomoct zorientovat se v informacích o procesech přijímání či zápisů na příslušnou školu.Školy
 • INFO: Jste firma, která nabízí jakýkoliv produkt, který by se mohl uplatnit ve školách či školských zařízeních? V tom případě jste na správném místě. Zaregistrujte se a dejte tak o sobě vědět.Služby školám
 • INFO: Jakmile vyjdete ze školy, existuje stále významné množství aktivit, které jsou potřebné k Vašemu dalšímu vzdělávání. Ať již se jedná o aktivity každodenní, tak i o aktivity zcela nahodilé. V této sekci naleznete vždy množství aplikací, které Vám s těmito aktivitami pomohou.Učení on-line
 • INFO: V průběhu vzdělávání si žáci a jejich rodiče velmi často pokládají množství otázek, které jsou vzhledem ke svému charakteru jen velmi těžce zodpověditelné, přesto jsou pro efektivní a kvalitní vzdělávání naprosto nezbytné. Zabýváme se nejen oblastí vzdělávání, ale i oblastí trhu práce a uplatněním osob na tomto trhu. Kromě poradenství žákům a rodičům pak poskytujeme i poradenství pedagogům a také vedoucím pracovníkům ve školách a školských zařízeních.Poradenství
 • INFO: Služba slouží všem osobám, které mají zájem diskutovat na témata z oblastí vzdělávání a školství. Z důvodu lepší orientace v systému diskusního fóra jsou jednotlivé příspěvky členěny na kategorie a podkategorie dle logické struktury.Komunikace
 • O nás
  • O Nás
  • Kontakt
  • Partneři
  • Napsali o Nás
  • Časté dotazy
  • Systém bonifikace
 • Nákup

 Tuto službu nemáte zaplacenou, proto nejsou odkazy funkční

Jaké očkování je třeba do školky? Ministerstvo vydalo nové stanovisko MŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Předškolní vzdělávání má zákonem pevně stanovené organizační náležitosti.

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Vyjádření ředitelek a ředitelů mateřských škol k problematice umisťování dvouletých dětí do MŠ
 • Informace o povinném předškolním vzdělávání
 • MŠMT připravilo informační materiál k předškolnímu vzdělávání
 • Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole
 • Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017
 • Stanovisko MŠMT ke zřizování školských obvodů pro MŠ
 • Garance místa v mateřské škole už od září 2017
 • Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole
 • Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let
 • Ministerstvo školství posílí zajištění míst pro děti v mateřských školách
 • Přijímání dětí do mateřské školy a správní řád
 • Konzultace k zápisům do mateřských a základních škol
 • MŠMT: Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022
 • Informace o zápisech dětí do předškolního vzděláván
 • Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
 • Pedagogická komora nabídla premiérovi komplexní řešení péče o dvouleté děti
 • Ministr Plaga podpoří návrh na zrušení „školky pro dvouleté děti“
 • Očkování pro přijetí do mateřských škol v roce 2017

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Vzor – výzva k nahlédnutí do spisu
 • Vzor – nepřijetí k předškolnímu vzdělání
 • Vzor – přijetí k předškolnímu vzdělávání s 3 měsíční zkušební dobou
 • Vzor – přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Obsah a organizace předškolního vzdělávání – příklad
(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak Z 561/2004, § 34, odst. 1
Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým Z 561/2004, § 34, odst. 2
Na proces zápisu dítěte do MŠ se vztahuje správní řád Z 561/2004, § 183, odst. 1
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole v souladu se zákonem stanovenými podmínkami Z 561/2004, § 183, odst. 2
O procesu zápisu dítěte do mateřské školy vede škola spis Z 500/2004, § 17
Žádost o zápis do mateřské školy musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem Z 500/2004, § 37
O zahájení řízení ve věci zápisu do mateřské školy musí škola informovat na základě správního řádu Z 500/2004, § 47
O přijetí či nepřijetí do mateřské školy musí škola vydat rozhodnutí Z 500/2004, § 67-70
Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy musí škola vydat do 30 dnů Z 500/2004, § 71
Škola vydá o výsledcích přijetí a nepřijetí dětí do mateřské školy rozhodnutí Z 500/2004, § 72
Proti rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy se lze odvolat, a to podle správního řádu Z 500/2004, § 81-93
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku Z 561/2004, § 34, odst. 3
Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte Z 561/2004, § 34, odst. 4
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem Z 561/2004, § 34, odst. 5
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci Z 258/2000, § 50
O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře Z 561/2004, § 34, odst. 6
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku Z 561/2004, § 34, odst. 7
Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují některá z obvyklých ustanovení. O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup Z 561/2004, § 34, odst. 8
Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou Z 561/2004, § 34, odst. 9
Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení Z 561/2004, § 34, odst. 10
V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí Z 561/2004, § 34, odst. 11
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny Z 561/2004, § 35, odst. 1, písm. a)
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy Z 561/2004, § 35, odst. 1, písm. b)
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení Z 561/2004, § 35, odst. 1, písm. c)
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady Z 561/2004, § 35, odst. 1, písm. d)
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné Z 561/2004, § 35, odst. 2
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti mimo jiné o organizaci předškolního vzdělávání Z 561/2004, § 35, odst. 3
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku V 14/2005, § 1a, odst. 1
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky V 14/2005, § 1a, odst. 2
Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků V 14/2005, § 1a, odst. 3
Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy V 14/2005, § 1a, odst. 4
Ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Jedná-li se o děti, které se vzdělávají pravidelně kratší dobu, než odpovídá obvyklému provozu, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody, o uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době V 14/2005, § 1a, odst. 5
Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora V 14/2005, § 1a, odst. 6
Budete mít zájem:  Burčák Vliv Na Zdraví?

Organizace předškolního vzdělávání

Středa 17.03.2021, svátek má Vlastimil

VIRTUÁLNÍ KABINET

jsme vždy ve spojení s Vámi

Jaké očkování je třeba do školky? Ministerstvo vydalo nové stanovisko

Dle zákona o ochraně veřejného zdraví smí školky a další předškolní zařízení přijmout pouze dítě očkované. Výjimku představuje dítě, které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebo takové, jež má doklad, že je proti nákaze imunní.

Zákon se týká zařízení poskytujících péči o děti do tří let věku v denním režimu, předškolní zařízení a poskytovatelů služby péče o dítě v tzv. dětské skupině.

Uvedený paragraf stanoví, že tato zařízení „mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním“.

Jaké očkování je třeba do školky? Ministerstvo vydalo nové stanovisko

Kdo je řádně očkované dítě?

Ministerstvo nyní vydalo stanovisko k uvedenému ustanovení, které zasílá mj. krajským hygienickým stanicím, pediatrům ad.

Vychází přitom z výsledků jednání Národní imunizační komise, která se zabývala výkladem pojmu „řádně očkované dítě“.

Důvodem je posuzování dítěte před jeho vstupem do předškolního zařízení z pohledu absolvovaného očkování a souvisejícího vyplňování potřebného formuláře pediatrem.

Pro děti v ČR je v současnosti povinné očkování hexavakcínou, která pokrývá záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenku typu B, dětskou obrnu a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B. Základní očkovací schéma u hexavakcín spočívá v podání čtyř dávek, tedy tzv. schéma 3+1, přičemž někdy rodiče volají po variantě 2+1, kterou považují za šetrnější.

Další povinná vakcína, tzv. MMR, která chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi, se provádí trojkombinovanou vakcínou. Základní očkování se aplikuje od patnáctého měsíce, za šest až deset měsíců má být provedeno přeočkování.

Jak se k těmto vakcínám staví ministerstvo? Pro příjem do dětského kolektivu považuje za dostačující hexavakcínu ve schématu 2+1 a základní dávku MMR.

„Pro účely přijetí dítěte do mateřské školy a dalších § 50 zákona vymezených zařízení je třeba, aby dítě bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka,“ potvrdila serveru Vitalia.cz mluvčí Štěpánka Čechová.

Hlavní hygienik Vladimír Valenta ve stanovisku uvádí: „Z hlediska zachování kolektivní imunity v mateřských školách a dalších § 50 zákona vymezených zařízeních je výše uvedené očkování dostačující.“

Očkování před nástupem do školky: znáte aktuální pravidla?

Zářijový nástup dětí do mateřských škol a dalších předškolních zařízení se blíží. A s tím souvisí i téma povinného očkování. Rodiče v této oblasti někdy tápou, proto přinášíme platné zásady pro nadcházející školní rok.

Stanovisko, které vydala Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, popisuje pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol od 1. 9. 2017. Souhrn pravidel tato ministerstva vydala, aby všechny úřady i mateřské školy mohly postupovat jednotně. Pravidla vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Kdy je očkování povinné a kdy ne?

Pravidelné očkování podle aktuálního očkovacího kalendáře je před přijetím do mateřské školy povinné pro děti, které podle školského zákona nemusí absolvovat povinné předškolní vzdělávání.

Výjimkou jsou děti z této věkové kategorie, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo mají pro očkování trvalé kontraindikace (tj. nemohou být očkovány ze zdravotních důvodů).

Tito jedinci mohou školku navštěvovat i bez povinného očkování.

Vakcinace podle očkovacího kalendáře není pro přijetí do mateřské školy povinná pro děti, které dosáhnou 5 let věku před datem 1. 9. 2017, a musí se tedy podle školského zákona zapojit od následujícího školního roku do povinného předškolního vzdělávání. Děti starší 5 let tedy mohou být od září přijaty do mateřské školy i bez kompletního povinného očkování.

Důležitá inovace

Výše zmíněné povinné předškolní vzdělávání je u nás novinkou, která platí od začátku letošního roku. Stanovuje ho školský zákon a smyslem tohoto pravidla je připravit děti na nástup do základní školy. Povinné předškolní vzdělávání může probíhat i individuální formou, ta má ale svá pravidla.

Ochrana pro všechny 

Čím více dětí nastoupí do mateřských škol s kompletním předepsaným očkováním, tím více se podporuje tzv. kolektivní imunita.

Pro tuto formu imunity je důležitá právě co nejvyšší proočkovanost, která pomáhá snížit výskyt původců infekčních onemocnění v populaci.

Kolektivní imunita může vést až k vymýcení těchto původců a je velmi důležitá pro děti, které nemohou být očkovány například ze zdravotních důvodů.

(pak)

Zdroj: http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/ockovani-pro-prijeti-do-materskych-skol-v-r2017_3673_5.html

 • Hodnocení článku Líbí se vám článek?
 • Počet hodnocení: 2
 • Díky za váš hlas!

Čtěte dále

Alergie, astma a autismus – to vše prý způsobuje hliník v očkovacích látkách. Alespoň to tvrdí poplašné zprávy šířící se populací. Výsledky rozsáhlých výzkumů, jejichž závěry prezentují přední světové zdravotnické organizace, však tento hluboce zakořeněný mýtus vyvracejí.

Když se u miminka započne s očkováním, je na rodičích, aby rozhodli, zda kromě povinných vakcín dostane jejich potomek i ty doporučené. Za zvážení rozhodně stojí očkování proti pneumokokům. Přinášíme odpovědi na tři nejčastější dotazy rodičů ohledně tohoto očkování.

Pokud jste doposud váhali s očkováním svých dětí proti meningokokovým infekcím, blížící se odjezd na tábor či soustředění je ideální příležitostí přistoupit k ochraně v podobě vakcinace. Proč mohou být právě tyto prázdninové akce rizikové?

zákon o ochraně veřejného zdraví Archivy – Liga lidských práv

Poslanci schválili novelu školského zákona, o které se mluví nejčastěji v souvislosti s inkluzivním vzděláváním. Změny se však netýkají pouze inkluze, ale také vzdělávání nejmenších dětí.

Novela totiž zavádí povinnou roční předškolní docházku.

V případě, že návrh odsouhlasí senát, bude od září 2017 platit, že dítě musí docházet do školky nebo jej rodiče musejí vzdělávat doma.

V případě povinné předškolní docházky nebude vyžadováno, aby bylo dítě řádně očkováno

Vyplývá to z ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a z důvodové zprávy k tomuto předpisu.

Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž uvádí, že z povinnosti přijímat jen očkované děti existuje výjimka pro zařízení, do nichž je docházka povinná. V důvodové zprávě k zákonu (na str.

 113) se výslovně uvádí, že tato výjimka platí například pro poslední ročník mateřské školy.

Do posledního ročníku školky tedy budou muset ředitelé přijmout dítě i v případě, že nebude zcela očkováno

Potvrdil to také hlavní hygienik Vladimír Valenta na třetím jednání Komise pro problematiku očkování.

Věříme, že rodiče dětí, které nejsou řádně očkovány dle vyhlášky, tuto změnu uvítají. V případě, že by rodiče preferovali alternativní způsob předškolního vzdělávání v dětském klubu či doma, bude i tato forma vzdělávání možná.

Budete mít zájem:  Křečové Žíly Alternativní Léčba?

Líbí se vám naše aktivity v problematice povinného očkování? Pomozte nám dosáhnout změny v podobě svobodné volby rodičů. Děkujeme

Po více než ročním projednávání byla poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o ochraně veřejného zdraví.

Poslanecká sněmovna nakonec nepřijala senátní pozměňovací návrh, který by rušil povinnost mateřských školek, organizátorů táborů a dalších institucí přijímat jen řádně očkované děti a s tím spojené sankce.

Tato povinnost a sankce tedy zůstávají. K úplnému schválení novely zákona už chybí jen podpis prezidenta.

Je třeba však zdůraznit, že v oblasti očkování se nic zásadního nemění oproti stávající právní úpravě. Častější kontroly ze strany krajských hygienických stanic a ředitelek MŠ jsou způsobeny rozvířením debaty o očkování, nikoli právními změnami.

Schválené znění novely naleznete zde.

Přijetím novely dojde k několika změnám, které se týkají následujících oblastí:

Novelou byly konkretizovány subjekty, na které se vztahuje povinnost přijímat jen očkované děti. Na jesle, dětské skupiny a školky se povinnost vztahovala i před novelou zákona.

Novelou se povinnost rozšířila pro fyzické osoby pečující o děti do tří let ve své provozovně. Povinnost přijímat do péče jen očkované děti tedy neplatí pro chůvy, které nemají vlastní provozovnu.

Povinnost také neplatí pro neregistrované dětské spolky a kluby pečující o děti od tří let.

Novela rovněž uvádí, že z povinnosti přijímat jen očkované děti existuje výjimka pro zařízení, do nichž je docházka povinná. V důvodové zprávě (na str. 113) se uvádí, že tato výjimka platí například pro poslední ročník mateřské školy. Ministerstvo zdravotnictví při tvorbě novely počítalo s možností povinné předškolní docházky, kterou připravuje Ministerstvo školství.

Výjimkou pro vstup neočkovaného dítěte do školky je trvalá kontraindikace, což platilo i před novelou. V tomto ohledu se tedy nic nemění. Ustanovení však nelze vykládat doslovně. Na to upozornil i Ústavní soud v rozhodnutí Pl. ÚS 16/14 (odst. 93 a násl.).

Jako trvalou kontraindikaci je nutné brát i případy, kdy je zjištěn takový zdravotní stav dítěte, který brání podání očkovací látky.

Může se jednat i o kontraindikaci dočasnou nebo v potvrzení lékaře slovo kontraindikace vůbec být nemusí, ale musí z něj vyplývat, že zdravotní stav dítěte brání podání očkovací látky.

Za porušení povinnosti přijmout jen řádně očkované dítě hrozila školkám pokuta i dle stávající právní úpravy. Novela zákona pouze konkretizovala sankci pro případ přijetí neočkovaného dítěte. Dříve bylo teoreticky možné uložit pokutu na základě ustanovení § 92 do výše dvou, resp.

tří milionů korun. Tyto vysoké sankce však byly stanoveny obecně pro porušení jakéhokoli ustanovení zákona a nebyly nijak konkretizovány. Nikdo nepředpokládal, že by takto vysoké sankce připadaly v úvahu v souvislosti s trestáním školek. Novelou došlo k přesnějšímu vymezení sankcí, a to na 500.000,- Kč.

Stále však platí, že pokuta nesmí být likvidační. Jelikož půlmilionová pokuta by pro většinu zařízení jistě likvidační byla, opět se jedná pouze o teoretickou výši pokuty, která by v praxi nemohla být udělena. Sankce v tomto případě má tedy působit zastrašujícím dojmem, aby odradila ředitelky, které chtějí rodičům nekompletně očkovaných dětí vyjít vstříc.

Novela zákona však nemá vliv na platnost stávající judikatury, která umožňuje ředitelkám přijmout dítě na základě výjimky z důvodu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení. Více se o této problematice dočtete v článku „Jak si nenechat vyhodit neočkované dítě z mateřské školy“.

Ani v této oblasti se situace příliš nemění. I před novelou zákona totiž platilo, že dítě, které nebylo řádně očkováno, nesmí být přijato na školu v přírodě a zotavovací akci.

Zotavovací akcí je pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost. Zotavovací akcí tedy může být tábor nebo školní lyžařský výcvik.

Pokud se jedná o školu v přírodě, nezohledňuje se délka pobytu ani počet vyslaných dětí. I kdyby byl pobyt kratší než pět dní, pokud je pojmenován „škola v přírodě“, dítě nemůže být přijato. Je tedy celkem absurdní, že je rozdíl v zákonných podmínkách pro lyžařský výcvik a školu v přírodě. I zde je však možné udělit výjimku z důvodu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení.

Novelou bylo stejně jako u školek a dětských skupin vytvořeno zvláštní ustanovení (§ 92d), které specifikuje sankci za porušení povinnosti přijímat jen řádně očkované děti na školy v přírodě a zotavovací a akce. Pokud škola nebo pořadatel povinnost poruší, hrozí jim pokuta až do 30.000,- Kč.

Co je dále nového v oblasti očkování?

Novela sama o sobě nepřináší zásadní změny v oblasti očkování, pouze upřesňuje povinnosti a sankce. Její schválení také nemá vliv na možné udělení výjimky z důvodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání.

Zájem veřejnosti o problematiku však přispěl k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo stanovisko, které říká, že řádně očkovaným dítětem pro přijetí do školky nebo na školu v přírodě se rozumí dítě, které bylo očkováno hexavakcínou ve schématu 2+1 a má jednu dávku MMR vakcíny.

Díky zájmu veřejnosti a tlaku na zákonodárce se také podařilo přimět Ministerstvo zdravotnictví, aby se právní úpravou očkování dále zabývalo. K tomu byla zřízena Komise pro problematiku očkování. Zápisy z jednání komise sepsané právničkou Ligy lidských práv a autorkou tohoto článku si můžete přečíst zde a zde.

Ministerstvo také připravilo novelu vyhlášky, která upravuje očkovací kalendář.

Znění novely zatím nebylo zveřejněno, ale mělo by se týkat stanovení horní hranice první dávky MMR vakcíny a odsunutí druhé dávky do pozdějšího věku.

Dle připravované novely má od roku 2016 platit, že první dávku bude třeba aplikovat do 18. měsíce věku dítěte, druhá dávka bude aplikována v sedmi letech dítěte.

Dnešní debata o senátním návrhu se točila hlavně kolem nezbytnosti a výhod očkování, nebezpečí zavlečení nemocí v souvislosti s uprchlickou krizí a chybějící odpovědnosti státu za nežádoucí účinky vakcín.

Jen několik politiků mluvilo k věci, tedy že senátní novela se týkala zrušení povinnosti školek a organizátorů táborů přijímat jen řádně očkované děti – tedy zbytečné nepřímé sankce rodičů a zároveň nepřiměřeného přenášení povinností orgánů ochrany veřejného zdraví na školská zařízení.

Během projednávání zaznělo z úst poslanců spousta zajímavých výroků. Poslanec Leoš Heger prohlásil, že přijetí senátní novely by bylo radikální změnou, která by de facto způsobila nepovinnost očkování. To ovšem rozhodně není pravda.

“Zarazil nás také výrok poslance pediatra Jaroslava Krákory, který prohlásil, že minulý rok bylo provedeno přes 6 milionů vpichů vakcíny a hlášeno bylo pouze 613 případů nežádoucích účinků. Poslanec dovodil, že pravděpodobnost nežádoucího účinku je tedy 1:60 000.

Není ovšem vůbec jasné, jak poslanec dospěl k tomu, že se očkuje takovéto množství vakcín, číslo je velice nadnesené. Při výpočtu, který měl upozornit na bezpečnost vakcinace, také poslanec nevzal v potaz, že dochází k výrazné podhlášenosti nežádoucích účinků, na kterou upozorňuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Jeho výroky přesně ilustrují přístup řady pediatrů, kteří se snaží výskyt nežádoucích účinků bagatelizovat,“ komentuje jednání právnička Ligy lidských práv Tereza Hrubá.

Padaly ovšem i kritické komentáře k problematice vakcinace. Poslanec Petr Bendl například zdůraznil, že nesouhlasí s povinným očkováním a uvedl, že nechápe, proč je třeba kojence očkovat proti žloutence typu B přenosné krví a pohlavním stykem. V této souvislosti také uvedl, že hexavakcína je zločin.

V poslanecké sněmovně dále zaznívalo, že novela zákona o ochraně veřejného zdraví se nesoustředila na očkování, nýbrž se týkala primárně problematiky hluku.

Opakovaně se zdůrazňovalo, že legislativou v oblasti očkování se Ministerstvo zdravotnictví bude podrobněji zabývat.

K tomu byla zřízena Komise pro problematiku očkování, jejíž členkami jsou i Tereza Hrubá z Ligy a Martina Suchánková ze Spolku ROZALIO.

Na činnost komise se výslovně odvolal i poslanec Heger. Uvedl, že komise pracuje velmi intenzivně a spěje ke konečnému stavu, kdy by byl očkovací kalendář přehodnocen.

Tato komise se však sešla pouze od začátku června pouze dvakrát na dvě hodiny, z toho první schůzka byla převážně organizační. Druhá schůzka také nepřinesla žádné konkrétní návrhy změn.

Rozhodně tedy nelze tvrdit, že by komise pracovala intenzivně, ani že by spěla k přehodnocení očkovacího kalendáře, jak uvádí bývalý ministr zdravotnictví Heger.

„Mnoho poslanců spoléhá na výsledky jednání, zatím však nemáme pocit, že by byla komise při svém počtu členů a četnosti schůzek „akceschopná“. Reporty z jednání komise vždy zveřejňujeme na našem webu, aby veřejnost i poslanci věděli o tom, jak jednotlivá jednání probíhají. Další jednání komise nás čeká 29. září,“ říká Tereza Hrubá.

Novelu zákona nyní čeká podpis prezidenta republiky. Pokud prezident novelu nevetuje, vstoupí v platnost.

Pro školky a organizátory táborů se v podstatě nic zásadně nemění, sankce jim totiž v případě přijetí neočkovaného dítěte hrozily i před přijetím novely, jen jejich výše nebyla konkretizována.

Poslanci jen promarnili šanci podpořit návrh, který by přispěl k tomu, abychom se s naší očkovací politikou zařadili mezi naprostou většinu států Evropy, které očkování pro přístup do školky nevyžadují.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

do dolní komory míří ze Senátu novela zákona o ochraně veřejného zdraví s pozměňovacími návrhy. Jednou z navrhovaných změn, kterou doporučil i Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, je zrušení omezení přístupu neúplně očkovaných dětí do kolektivu.

Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu Senátem Liga lidských práv velmi uvítala. Byli bychom rádi, pokud by i poslanci podpořili pozměňovací návrh, respektive body 1., 4., 11., 12. a 13. přílohy k 157. usnesení Senátu, které se týkají přístupu do dětských kolektivů.

Dovolte mi prosím ve stručnosti uvést, k jakým změnám by došlo v případě přijetí pozměňovacího návrhu:

 • Očkování zůstane nadále povinné. Na povinnosti očkovat v souladu s českým očkovacím kalendářem se tedy přijetím pozměňovacího návrhu nic nemění. Sankce pro rodiče zůstávají nezměněny.
 • Zruší se podmínka přijmout pouze řádně očkované dítě do školky a na tábor. Bude vyžadováno pouze potvrzení o tom, kterým očkováním a kdy se dítě podrobilo.

Jaké jsou důvody pro zrušení podmínky přijmout do školky a na tábor pouze řádně očkované dítě?

 • Většina dětí, které nemají kompletně splněn očkovací kalendář a nemohou proto do kolektivu, očkovány jsou, ovšem v šetrnějším schématu (např. hexavakcínou ve schématu 2+1 – které ostatně doporučuje i výrobce vakcíny, pentavakcínou – bez hepatitidy B, která se mezi dětmi nepřenáší a proti které malé děti nedoporučil očkovat ani Státní zdravotní ústav). Stát tedy často hází klacky pod nohy rodičům, kteří svému dítěti věnují náležitou péči a o jeho zdraví projevují velký zájem.
 • Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že se nejedná o sankci, nýbrž o nutné epidemiologické opatření. Pokud by se jednalo o nutné opatření k udržení vysokého standardu ochrany veřejného zdraví, jistě bychom nebyli v Evropě výjimkou s tímto přístupem. Očkování se nevyžaduje pro vstup do školky a na tábory téměř nikde v Evropě – ani na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku, tedy v zemích kde je očkování povinné!
 • Očkování zaměstnanců dětských zařízení vyžadováno není. Dítě tedy v mateřské škole nebo na táboře naprosto běžně tráví čas s osobami, které nejsou před nemocí chráněny a mohou jej nakazit infekční nemocí.
 • Neočkované dítě bude moci být přijato do školky v momentě, kdy začne platit povinná předškolní docházka. Dnes tedy pětileté děti nesmí do kolektivu, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví, a po změně školského zákona již k ohrožení zdraví docházet nebude? Očkování není vyžadováno pro přístup do základní školy a družiny, kde děti tráví celý den společně, proto se jeví jako zbytečné podmiňovat očkováním přístup do školky.
 • Zákazem přístupu neočkovaných dětí do kolektivu stát přenáší svoji odpovědnost na třetí osoby, které s očkováním nemají nic společného. Velmi výstižně tuto problematiku shrnuje přední imunolog prof. MUDr. Jiří Beran, Csc., který říká: „Stát, který neumí vysvětlit lidem, jak je očkování důležité, by se neměl hojit pokutou na vedoucím Junáka.“ [1]
 • Je třeba zdůraznit, že represe rodiče k očkování nepřimějí, naopak je tento systém ještě více odradí. K zvýšení důvěry v očkování je třeba, aby Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo kvalitní edukační program, ne aby „utahovalo šrouby“.
 • Případné neočkování se stává luxusem pro ty, kteří si to mohou dovolit. Tato sankce vede k tomu, že rodič musí zůstat s dítětem doma a nemůže nastoupit zpět do práce, může dítě umístit pouze do soukromé školky, která je ochotna udělit výjimku na základě výhrady svědomí nebo do školky lesní, zaplatit si individuální hlídání dítěte nebo vozit dítě do jedné ze sousedních zemí. Ano, zní to jako kuriozita, ale rodiče z příhraničních oblastí to opravdu dělají. Ani u jednoho z našich sousedů se totiž očkování k přístupu do kolektivu nevyžaduje. Všechny z uvedených možností jsou však finančně nákladné a zatěžují rozpočet rodiny.
 • Výše uvedené argumenty vzal v úvahu i Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu a zrušení represivního přístupu vůči školkám a organizátorům táborů během rozpravy podpořili i lékaři z řad senátorů, například prof. MUDr. Jan Žaloudík, Csc., doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. nebo bývalý Rektor Univerzity Karlovy, fyziolog prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Výbor pro zdravotnictví, ani uvedení odborníci by jistě nepodpořili návrh, který by vedl k ohrožení veřejného zdraví.
 • Zvažte tedy prosím podporu senátního pozměňovacího návrhu, díky kterému by byly zrušeny tyto zbytečné sankce, které poškozují jak rodiče, tak i děti a které nemají medicínské zdůvodnění.
 • Budeme rádi, když se na nás v případě jakýchkoli dotazů obrátíte.
 • S úctou
 • Tereza Hrubá
  právnička / lawyer
  Liga lidských práv / League of Human Rights
  Burešova 6
 • 602 00 Brno, Czech Republic

[1] „Co změnit při očkování dětí“ v MF DNES z 25. 4. 2015

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti
dětí a zákonných zástupců.
 
 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se
v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy,
a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit,
  pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním
  případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období
  v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.
 • Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:
 • Pokud již vyhlášená kritéria a průběh zápisu neodpovídají tomuto opatření, je třeba
  upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní
  MŠ.
 • Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
 • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na
  přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
 • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do
  dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Škola postupuje
  podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií
  .
 • ·       V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k
  přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí,
  přednostně přijímá děti spádové a
  dále
  postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
 • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční
  komunikaci.
 • V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis pouze distančně předáním
  dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné
  škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je
tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí
  tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených
způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti
stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti
  zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné
zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 1. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě
  zastupovat.
 2. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
 3. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci
  obyvatel.
 4. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se
stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný
zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi
vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této
informaci přiložen, viz odkaz níže.

 • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku
  praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
  trvalou kontraindikaci.
 • Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské
  školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře
  .

 • Očkovací kalendář je k dispozici ZDE.
 • Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno
ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i
v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál
nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává
doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.

Zákonný zástupce musí
nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte
předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector