Hygienici zakázali pít vodu z vodovodu ve dvou zatopených lokalitách

Přejít na obsah stránky

AKTUÁLní INFORMACE PROVOZOVATELE ZE DNE 24. 7. 2020

Dlouhodobé sucho vystřídalo období častých, přívalových dešťů, v jejichž důsledku došlo v některých lokalitách ČR k negativnímu ovlivnění vodních zdrojů a problémům v zásobování pitnou vodou.

Informace tohoto charakteru v kontextu s loňskou  mimořádnou událostí, kdy došlo ke kontaminaci vody ve vrtu V7 v Poličce, mohou vyvolávat určité pochybnosti či nedůvěru ve kvalitu dodávané pitné vody.

Z tohoto důvodu bychom chtěli poskytnout odběratelům komplexní informaci o současném systému zásobování pitnou vodou, využívaných vodních zdrojích, kvalitě dodávané vody, její kontrole a zabezpečení její zdravotní nezávadnosti.

Současně chceme připomenout možná úskalí související s provozem vnitřních vodovodů, což je téma obecně málo diskutované, avšak s ohledem na stávající letní období velmi aktuální.

Vodovodní síť Poličky, Pomezí a Květné je nyní zásobována podzemní vodou ze dvou vrtů v Sebranicích, z vrtu v Čisté a vrtu V6 v Poličce. Kontinuálně je zajišťováno hygienické zabezpečení veškeré dodávané vody chlorováním a v případě vody čerpané z vrtu V6 i dezinfekcí UV zářením.

Po loňské mimořádné události bylo z preventivních důvodů chlorování vody intenzivnější tak, aby byla dostatečně hygienicky zabezpečena vodovodní síť v celém rozsahu, i přes odstavení vrtů V6 a V7, kde dříve probíhalo „dochlorování“ vody pro východní část města.

Na základě výsledků pravidelných kontrolních rozborů a měření zbytkového chloru ve vodě u odběratelů bylo možné postupně snižovat dávkování dezinfekčního činidla.

Vzhledem k situaci, kdy bylo nutné zajistit dezinfekci celé distribuční trasy až ke „kohoutkům“ a stabilizovat provoz vodovodní sítě po provedených mimořádných opatřeních, byl proces optimalizace chlorování dlouhodobý. Jak jsme uvedli již dříve, důležitým krokem pro možnost návratu k  obvyklým hodnotám zbytkového chloru ve vodě bylo obnovení provozu vrtu V6 v Poličce.

Kontrola kvality dodávané vody je od podzimu loňského roku prováděna se zvýšenou četností.   Kontrolní vzorky pro ověření bakteriologické nezávadnosti jsou odebírány 1x týdně, a to přímo u odběratelů a pravidelně také na jednotlivých vodních zdrojích.

Pouze v době karantény byly odběry v domácnostech a veřejně přístupných budovách nahrazeny odběry na hydrantech. Výsledky kontrolních rozborů, které zajišťuje akreditovaná laboratoř, jsou průběžně zasílány vlastníkům vodovodů a zveřejňovány na webu VHOS,a.s..

Informace o výsledcích rozborů realizovaných od září 2019 jsou k dispozici odběratelům na úvodní stránce www.vhos.cz pod odkazem „Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí, Květné – aktuální informace“.

Každý odběratel má tedy možnost přesvědčit se o tom, že kvalita dodávané vody po celou dobu zvýšeného monitorování kvality vody vyhovovala a aktuálně vyhovuje stanoveným hygienickým limitům.

Pod výše uvedeným odkazem jsou průběžně doplňovány také informace o haváriích a odstávkách na vodovodní síti Poličky, Pomezí a Květné. Pro ty, kteří ještě nevyužili možnosti být včas informováni o případném omezení dodávky vody, připomínáme, že je možné se přihlásit k odběru těchto aktuálních informací prostřednictvím e-mailu.

Problematika občasného výskytu zákalu ve vodě byla podrobněji popsána v již dříve zveřejněné zprávě, která je na těchto stránkách stále k dispozici. Dotazy na kvalitu vody a její kontrolu, které jsou nad rámec zde zveřejněných informací, můžete v průběhu roku směřovat na tel. č. 461 357 132. V případě náhlého výrazného zhoršení jakosti vody (zabarvení, zápach atd.

) se obraťte přímo na provozní středisko VHOS,a.s. v Poličce. Prověření situace na vodovodu v dané lokalitě, provedení adekvátních opatření a odběr kontrolního vzorku vody v případě potřeby, jsou standardními opatřeními, která realizuje provozovatel vodovodu bezprostředně po vašem oznámení.

Základním předpokladem bezproblémového naplňování vztahu odběratel – dodavatel je, aby vaše podněty, upozornění na nedostatky či pochybnosti o aktuální kvalitě vody směřovaly přímo k provozovateli vodovodu.

Včasným oznámením provozovateli, nikoliv zasíláním zpráv na sociální sítě a následnými diskusemi, šířením různých domněnek či nepodložených zpráv mezi odběrateli navzájem, lze zajistit následný správný a rychlý postup provozovatele či následně orgánu ochrany veřejného zdraví v souvislosti se změnou kvality dodávané vody. 

Povinnosti provozovatele vodovodu a požadavky na kvalitu dodávané vody vymezuje platná legislativa zcela jednoznačně. Opomíjeným, avšak neméně významným aspektem dodávky pitné vody je zabezpečení tzv. vnitřního vodovodu, tj. domovních nebo bytových potrubí, včetně příslušenství, technických zařízení a armatur až po vodovodní kohoutky.

Za vnitřní vodovod, jeho zdravotní způsobilost, technický stav a řádnou údržbu zodpovídají majitelé domů a bytů, tj. odběratelé. Základem správné péče o vnitřní vodovod je pravidelná údržba vodovodních baterií, filtrů, ohřívačů vody, individuálních zařízení pro úpravu vody atd.

a realizace takových opatření, které zabrání nežádoucímu zvyšování teploty studené vody ve vnitřních rozvodech. Delší doba stagnace vody v potrubí a teplota „studené“ vody nad 20°C jsou výraznými rizikovými faktory, které mohou vést ke zhoršení kvality vody ve vnitřním vodovodu a s ním souvisejících zařízeních.

Pitná voda, která stagnuje déle než 4 hodiny, by neměla být použita k přípravě nápoje či jídla. Odběratel by ji měl odpustit a použít pro jiné účely v domácnosti a pro přímou spotřebu použít vodu čerstvou, která je zjevně chladnější než voda před tím stagnující v potrubí. Po několikadenní nepřítomnosti odběratele v místě odběru se doporučuje nechat odtéct vodu alespoň po dobu 5 minut.

Informační materiál Státního zdravotního ústavu, který seznamuje s nejdůležitějšími preventivními a nápravnými opatřeními týkajícími se péče o vnitřní vodovod, je k dispozici na: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod

Obnovení provozu vrtu V6 v lokalitě Mánesova v Poličce

informace pro odběratele

Chtěli bychom vás touto cestou informovat o plánovaném obnovení provozu vrtu V6 v Poličce. Tento vodní zdroj byl preventivně odstaven v loňském roce současně s vrtem V7, u kterého došlo ke kontaminaci a zůstává nadále uzavřen.

Bezprostředně po dokončení hydrogeologického průzkumu, který potvrdil vyhovující kvalitu a zdravotní nezávadnost vody odebírané z vrtu V6, byla zahájena realizace opatření směřujících k opětovnému zapojení vrtu V6 do vodovodní sítě města Poličky.

Byla zpracována komplexní analýza rizik provozu vodovodní sítě, navržena technicko-organizační opatření, byl rozšířen plán kontroly kvality dodávané vody a rozhodnuto o doplnění technologie dezinfekce vody.

Zdravotní zabezpečení vody čerpané z vrtu V6, původně zajišťované kontinuálním dávkováním chlornanu sodného, bude nově posíleno dezinfekcí UV zářením. Dvoustupňové hygienické zabezpečení zajistí spolehlivé zneškodnění rizikových mikroorganismů, které by se ve vodě mohly vyskytnout.

Realizací uvedených opatření byly splněny požadavky KHS Pardubického kraje, kterými bylo podmíněno spuštění vrtu V6 a KHS vydala rozhodnutí o zrušení zákazu využívání tohoto zdroje. V týdnu od 27.4.2020 je plánováno zprovoznění technologie dezinfekce UV zářením a dojde k zapojení vrtu V6 do vodovodní sítě.

Vodovodní síť města Poličky (a obcí Pomezí a Květná) je v současné době zásobena z vrtů v Sebranicích a vrtu v Čisté, tzn., že voda je do Poličky přiváděna z vodojemu na letišti. Od přelomu dubna a května bude vodovod dotován vodou z vrtu V6, který je situován v jižní části města.

Budete mít zájem:  Darovat krev by měla být samozřejmost. Tisíce dárců přitom chybí

Dovolujeme si upozornit odběratele, že vzhledem k této změně v provozu vodovodní sítě, nelze zcela vyloučit riziko přechodného zhoršení senzorických vlastností vody na některém místě sítě. Pokud by k výskytu zákalových událostí na vodovodní síti došlo, bude provozovatel zajišťovat operativní odkalování tak, aby se situace co nejdříve stabilizovala. Předem děkujeme za pochopení a trpělivost. Pokud by problémy tohoto charakteru přetrvávaly, kontaktujte prosím provozovatele na tel. č. 602 356  471.   

Vyjádření ke stížnosti na zákal vody – sídliště Hegerova 19.2.2020

Dne 19.2. dopoledne obdrželi pracovníci provozu VHOS,a.s. v Poličce oznámení týkající se zákalu pitné vody v objektu čp. 936 sídliště Hegerova v Poličce. Bylo provedeno standardní opatření, tzn.

odkalení (proplach) vodovodní sítě pomocí hydrantu, u čehož byl přítomen i jeden ze stěžovatelů. Po celou dobu proplachu nebyl zaznamenán zákal vody – viz. videozáznam.

Problematika výskytu zákalu ve vodě je obsahem vyjádření VHOS,a.s. – viz. níže.

Videozáznam odběru.mp4

Hygienici zakázali pít vodu z vodovodu ve dvou zatopených lokalitách

Vyjádření k obsahu chloru ve vodě a výskytu zákalu vody

V rámci opatření, která byla přijata po zjištěné kontaminaci vrtu V7,přistoupil provozovatel vodovodu k důkladnému a opakovanému proplachu a odkalení celé vodovodní sítě. Tento zásah systému byl vdaný okamžik nezbytný a nutný.

V důsledku tohoto masivního opatření se může stát, že v některých konkrétních lokalitách vzhledem ke stáří vodovodní sítě dochází ve větší míře než v minulosti k časově omezenému zakalení vody.

Může se tak stát zejména v okamžiku, kdy se na síti vyskytne a řeší standardní porucha nebo havárie. (pokračování v přiloženém PDF)

Celá zpráva. pdf

Závěrečná zpráva o výsledcích hydrogeologických prací, monitoringu podzemní a povrchové vody v souvislosti s kvalitou pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné

Ve středu 15.1.2020 proběhlo na Městském úřadu Polička, za účasti provozovatele vodovodní sítě společnosti VHOS, a. s.

, Moravská Třebová, ředitele Svazku obcí Vodovody Poličsko, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, dotčených obcí a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

(zpracovatele závěrečné zprávy), jednání ohledně vyhodnocení výsledků hydrogeologických prací, monitoringu podzemní a povrchové vody v souvislosti se znečištěním zdrojů vody v Poličce.

Hydrogeologové ze společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. seznámili přítomné s výsledky monitoringu a se závěry a následnými doporučeními v rámci návrhu závěrečné zprávy, která je přílohou tohoto oznámení.

Jako jediným pravděpodobným zdrojem znečištění jímané vody u vrtu V-7 byly identifikovány povrchové vody bezejmenného přítoku Bílého potoka, s existencí kanalizačních vyústí pro odlehčení jednotné (dešťové i splaškové)  kanalizace a kanalizačních vyústí srážkových vod.

Vlivem výrazně suchého počasí je bezejmenný potok občasným tokem a část povrchových vod je především v úseku západně od jímacího území Hegerovy studny přirozeně zasakována do horninového prostředí.

Tímto způsobem dochází k ovlivnění kvality nejsvrchnější střednoturonské zvodně (kolektoru C).

S ohledem na rizikovost dané lokality zůstane vrt V-7 (lokalita Hegerova) na trvalo odstaven od vodovodní sítě a v budoucnu se počítá s jeho využitím například pro monitorovací účely. 

Podzemní voda exploatovaná vrtem V-6 (lokalita Mánesova) vyhovuje kvalitativně ve všech ukazatelích fyzikálně-chemického i mikrobiologického rozboru limitním hodnotám pro pitnou vodu dle vyhl. MZdr ČR č. 252/2004 Sb.

, v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. V podzemní vodě nebyly zaznamenány žádné stopy mikrobiálního znečištění obecného či fekálního původu. Podzemní voda je velmi vhodná pro veřejné zásobování.

Z preventivních důvodů bylo na vrtu V-6 v lednu nainstalováno zařízení s UV lampou k eliminaci případného mikrobiálního znečištění.

Po zpracování rizikové analýzy k tomuto vrtu bude požádána Krajská hygienická stanice Pardubického kraje o vydání rozhodnutí k jeho opětovnému napojení na vodovodní sít (předpokládá se v březnu 2020).

Vyjádření k chlorování vody ze dne 11.9. 2019

Tímto vyjádřením reaguje VHOS, a.s. na aktuální dotazy týkající se obsahu chloru ve vodě dodávané v současné době do Poličky, Pomezí a Květné. Vzhledem k nestandardnímu provozu vodovodní sítě v uvedených lokalitách jsou koncentrace chloru ve vodě dosud značně rozkolísané a v posledních dnech byl často zaznamenáván i výraznější chlorový zápach vody.

Pro objasnění situace uvádíme následující informace.Při standardním provozu vodovodní sítě v Poličce, Pomezí a Květné je hygienické zabezpečení dodávané vody (dezinfekce) řešeno chlorováním plynným chlorem na ČS Sebranice, dále je na vrtech V6 i V7 a na vodojemu v Pomezí chlorování zajišťováno dávkováním chlornanu sodného.

V současné době, kdy jsou vyřazeny z provozu vrty V6 a V7, je situace složitější. Nedochází k dochlorování vody ve východní části Poličky, tzn., že musí být zajištěno dávkování na ČS Sebranice tak, aby byl dostatečný obsah chloru na okraji Poličky (směr Pomezí), a současně nebyly přechlorovány oblasti na přítoku vody do Poličky (ve směru od Stříteže a prům. zóny).

Regulaci chlorování a příp. jednorázová vychlorování vodojemů bylo nutné v minulých týdnech řešit operativně, a to na základě výsledků kontrolních mikrobiologických rozborů a výsledků kontrolních měření chloru na vodovodní síti, které provádíme v současné době každý den.

Dosud byl proces optimalizace obsahu volného chloru v dodávané vodě komplikován také průběžným proplachováním sítě a mimořádnými situacemi, jako byl výpadek čerpání na ČS Sebranice (informace ze dne 21. 8.) a v uplynulém víkendu i dvě poruchy většího rozsahu, konkrétně u Plaveckého bazénu a na ul. Družstevní.

S výše uvedenými situacemi souviselo i zakalení vody, ke kterému docházelo na některých místech vodovodní sítě.Při standardním provozu jsou při kontrolních odběrech vzorků na vodovodní síti zaznamenávány koncentrace chloru pohybující se obvykle v rozmezí 0,04 – 0,06 mg/l.

V rámci zvýšeného monitoringu kvality vody v srpnu a začátkem září byly naměřeny hodnoty převážně do 0,1 mg/l, ojediněle do 0,2 mg/l. Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb. stanovuje hygienický limit obsahu volného chloru v pitné vodě 0,3 mg/l. Výraznější chlorový zápach je zřejmý již při hodnotách blížících se 0,1 mg/l.

Je nutné zdůraznit, že se jedná o přechodné období, kdy je stěžejní zajistit vydezinfikování celé sítě, včetně částí vodovodu, kde může docházet ke stagnaci a delší době zdržení vody. Bezprostředně po ustálení podmínek ve vodovodní síti se zaměříme na obnovení běžného provozního režimu dezinfekce a eliminaci pro spotřebitele nepříjemného zápachu vody po chloru.

Aktuální informace 4.9. 2019

VHOS, a.s. jako provozovatel veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná, vydává další prohlášení k mimořádné situaci týkající se kvality vody na tomto veřejném vodovodu. 

O vývoji situace co se týká výsledků virologických vyšetření a mikrobiologických rozborů vody, jakož i o dalších skutečnostech a opatřeních provozovatele v tomto období pro odběratele důležitých, provozovatel odběratele informuje na webových stránkách.  Informace jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.

Provozovatel nadále spolupracuje s Městem Polička i Krajskou hygienickou stanicí a postupně činí všechny kroky potřebné ke zjištění příčiny znečištění vodního zdroje. Skutečnou a jednoznačnou příčinu znečištění vodního zdroje se však doposud zjistit nepodařilo.

Provozovatel i přesto, že ke znečištění vodního zdroje nedošlo nesprávným způsobem provozování vodovodu, se rozhodl ve vztahu k odběratelům – fyzickým osobám dotčeným touto pro ně nepříjemnou situací (ať již zdravotními komplikacemi či omezením v zásobování pitnou vodou) poskytnout slevu na vodném pro odběratele v situací dotčené lokalitě. V části města Polička, obcích Květná a Pomezí provozovatel přistoupil k jednorázovému snížení množství m3 vodného za období 42 dnů, ve kterém mohlo dojít ke snížení kvality dodávané vody na odběrných místech. Při stanovení sníženého množství m3 přitom provozovatel vycházel z průměrné denní spotřeby vodného, vypočtené za období 12 měsíců na příslušném odběrném místě. Výslednou slevu tak odběratel zjistí ve spodní části faktury za vodné. U odběratelů, kterým byla již faktura odeslána, bude vystaven dobropis a částka (vypočtená sleva) bude zaslána složenkou prostřednictvím České pošty s.p.. V současné době nadále probíhá zjišťování příčin znečištění vodního zdroje, o dalších důležitých skutečnostech budou odběratelé informováni.

Budete mít zájem:  Jaké Léky S Sebou Na Dovolenou K Moři?

Aktuální Kvalita vody

Výsledky kontrolních odběrů ze dne 28. 8. 2019

Výsledky kontrolních odběrů ze dne 30. 8. 2019

Výsledky kontrolních odběrů ze dne 1. 9. 2019

Doplňující komentář k výsledkům rozborůLimitní hodnoty pro kultivovatelné mikroorganismy:Kultiv. mikroorg. při 36°C – max. 40 KTJ/1ml

Kultiv. mikroorg. při 22°C – max. 200 KTJ/1ml

Aktuální informace 31.8. 2019

Hygienici varují Volarské: Vodu z kohoutku nepijte, nejprve ji převařte!

Aktualizace: Nejdříve v úterý nebo ve středu budou mít Volarští k dispozici kompletní výsledky rozborů vody. Potvrdila to Jana Bártová, místostarostka Volar. Lidé ve Volarech musejí od čtvrtka vodu před pitím nebo použitím v kuchyni převařit.

Zákaz používání pitné vody z kohoutků vydali jihočeští hygienici, protože kvalita vody nesplňuje normy. Její zakalení způsobily zřejmě intenzivní deště. Pracovníci ČEVAKu, který vodohospodářskou síť ve Volarech spravuje, podle slov jejich mluvčí Jitky Kramářové hledají příčinu zhoršené kvality a zároveň odkalují soustavu.

„Není postiženo celé město, ale jeho velká část. Rozmístili jsme cisterny s pitnou vodou,“ řekla.

V pátek 19. června bylo po městě rozmístěno celkem 11 cisteren s pitnou vodou. Místní tak mají na výběr, zda si vodu z kohoutku převaří, nebo dojdou do cisterny. Provoz škol a školek není podle Jany Bártové nijak omezen.

Problém s pitnou vodou ve Volarech Prachatickému deníku potvrdila Jitka Kramářová, mluvčí společnosti ČEVAK, která vodohospodářský systém ve Volarech spravuje. „Voda teče zakalená, proto hygienici rozhodli, že není pitná,“ řekla.

Podle informací od techniků ČEVAKu v místě havárie, zatím není jasný důvod zakalení, ale s největší pravděpodobností jsou na vině vytrvalé a intenzivní deště. Do zdroje se zřejmě dostalo bahno z okolních polí.

Jitka Kramářová neumí přesně říci, kolik domácností ve Volarech je postiženo. „Nejsou to celé Volary, ale jejich velká část,“ zmínila. Pracovníci vodohospodářské firmy zatím stále hledají příčiny zakalení vody.

Nekvalitní voda je ze zdroje Volary – Sněžná. Provozní pracovníci ČEVAKu proto ve čtvrtek 17. června odstavili závadné zdroje. „Naši lidé plošně odkalují vodovodní síť.

Současně zajistili instalaci mobilních cisteren pitné vody ve vybraných místech města,“ popsala Jitka Kramářová s tím, že zároveň provádějí denní odběr vzorků vody na vodovodní síti a zajišťují jejich laboratorní rozbory. Odhady, kdy bude vše opět v pořádku zatím nejsou na místě.

Cisterny s náhradním zdrojem pitné vody jsou ve městě jen pro jistotu. Kvalita vody je prý zaručena převařením. 

Jana Bártová, místostarostka Volar, ujistila, že mateřské i základní škola, fungují v běžném režimu. „Výsledky dalších rozborů vody budeme mít k dispozici během pátku.

Podle nich se ředitelé rozhodnou, zda školy pro příští týden uzavřou,“ řekla pro Prachatický deník. Právě u škol jsou umístěny nádrže s pitnou vodou.

Lidé z ČEVAKu na odstranění závady podle jejích slov pracují a ona sama doufá, že páteční rozbory už budou v pořádku. Možné zdravotní potíže po požití vody zatím prý nikdo nehlásil. 

Mnozí z obyvatel si ani nevšimli, že voda není v pořádku. „Asi o víkendu už byla trochu tmavší, ale jinak nic, kdybych si to nepřečetla na sociální síti, ani jsem to nepostřehla,“ potvrdila Martina Kadlecová, obyvatelka volarského sídliště. Doplnila, že vodu z kohoutku běžně pije.

„A nic mi není,“ doplnila, ale i tak si pro jistotu jednu plastovou láhev naplnila z cisterny přistavené u školky v sídlišti.  Stejně je na tom Antonín Smola, ten se o závadné vody dozvěděl po telefonu od kamaráda z druhého konce jihu Čech. „Pro jistotu jsem koupil karton balené vody,“ řekl. Od víkendu ale plánovaně na celý týden odjíždí z Volar.

„Až se za týden s manželkou vrátíme, určitě už bude všechno v pořádku,“ věří.

Obyvatelé města spekulují, že nečistoty se do vody mohly dostat z polí nad městem. Zemědělci je totiž před několika týdny zahnojili přírodními hnojivy. Podle nich nestačilo pořádně vsáknout do země a silný déšť v posledních dnů zbytkem po hojení podle nich znečistil nádrže s vodou. Vodohospodáři ale zatím nic takového nepotvrdili.

V provozu zůstal také plavecký bazén. Ten sice ohlásil uzavření, ale ta není v souvislosti s kontaminovanou vodou ve městě. Milena Papoušková Sipplová, ředitelka Správy sportovních zařízení ve Volarech, prostřednictvím radnice sdělila, že bazén bude uzavřen v pondělí 22. června z technických důvodů. „Budeme opravovat dlažbu,“ vysvětlila.

Do odvolání zákazu používání pitné vody z kohoutku v domácnostech, musejí Volarští převařovat vodu určenou k pití, vaření, přípravě nápojů a jídel, čištění zubů a otevřených ran.

„Vodu převařujte tak, že bublá po celé hladině nádoby a následně nejméně 10 minut přirozeně chladnout.

Takto upravená voda je již zdravotně nezávadná a použitelná ke všem účelům, stejně jako voda pitná,“ doporučuje.

Není nutné používat převařenou vodu pro mytí nádobí v myčce, kde je dosaženo teploty mytí 60 °C, praní v pračce na nejméně 40 °C a péče o tělo s výjimkou ohrožených osob, otevřených ran a kojenců.

Hygienici zakázali lidem v Trnové používat pitnou vodu, můžou v ní být stopy fekálií

Lidé ze středočeské obce Trnová nesmí až do odvolání používat vodu, která teče z veřejného vodovodu. Na základě předběžného opatření jim to zakázali hygienici. Lidé nesmí vodu pít, připravovat z ní jídlo a umývat se v ní. Hrozí, že by mohli mít střevní potíže.

„Není vyloučené, že by voda mohla být kontaminovaná i fekálním znečištěním. Přímé důkazy o tom nemáme, ale mikrobiologický nález není hezký, takže z toho důvodu jsme vydali zákaz,“ řekla Libuše Polanská z krajské hygienické stanice.

Budete mít zájem:  Zanet Prudusek U Miminka Priznaky?

Závěry hygieniků překvapily zástupce firmy Reinwasser, která v obci provozuje vodovod. Právník společnosti nevyloučil, že se budou proti zjištění hygieniků odvolávat.

„Byly tam shledány takové závady, které se nikdy na té síti neobjevovaly. Kdyby to tak skutečně mělo být, tak by muselo být značné množství občanů hospitalizováno. Na základě výsledků našich rozborů, které provedeme v pondělí, zvažujeme případné odvolání,“ řekl právník firmy Reinwasser Tomáš Kubík.

Obyvatele Trnové dnešní zákaz příliš nepřekvapil. Kvalita vody z veřejného vodovodu je prý trápí už delší dobu. Někteří si dokonce zaplatili vlastní rozbory, které podle nich nedopadly dobře.

Podle reportéra Českého rozhlasu někteří obyvatelé přiznali, že už měli střevní potíže a připisují je právě nekvalitní vodě. Někteří prý už nějaký čas jezdí s velkými barely pro vodu do Prahy ke svým známým.

„Je to komplikace, zvlášť když teď máte vlnu veder. Problémy jsou dlouhodobé, doma máme miminko, takže si vodu vozíme z Prahy. To jsou patnáctilitrové barely každý den,“ říká Žaneta Procházková.

V obci už stojí cisterny

Zákaz hygieniků platí do odvolání. Kompletní laboratorní výsledky by měly být známé na začátku příštího týdne. Provozovatel vodovodu už nechal do obce přistavit cisterny s pitnou vodou.

Trnová má asi 340 obyvatel. Část z nich sympatizuje s občanským sdružením Brdy – Žijme lépe. Jeho předsedou je Slavomír Rozman, který se společně s ostatními snaží bojovat za kvalitnější vodu v obci.

„Kvalitu vody se snažíme hlídat vlastními rozbory. Jsou ale neuznávané oficiálními autoritami, až teď se nám povedlo ve spolupráci s hygienickou stanicí zajistit tyto certifikované odběry. Naše odběry mají prakticky vždy obdobné výsledky jako současný rozbor.“

Nezávislého starostu Trnové Štefana Moravčíka reportér Českého rozhlasu nezastihl. Po telefonu ale řekl, že obec toho za této situace moc dělat nemůže. Veřejný vodovod jí totiž nepatří a není ani provozovatelem řadu.

Související příspěvky

Hygienici nařídili kvůli znečištěné vodě očkování dětí z Dejvic proti žloutence

Závadná voda postihla minulý týden v Dejvicích 18 tisíc lidí, ukázal průzkum

Voda v pražských Dejvicích a Bubenči stále není pitná, jsou v ní bakterie i viry

Voda v Hrušovanech nad Jevišovkou není pitná, jsou v ní larvy komára

Proč pít vodu z kohoutku

Od počátku devadesátých let 20. století do roku 2008 vzrostla v České republice podle ČSÚ roční spotřeba nealkoholických nápojů téměř třikrát. I když od roku 2009 dochází k poklesu této spotřeby, balená voda se stala komoditou s puncem zdravého výrobku. Je tomu opravdu tak?

Je nutné si uvědomit, že vodárenské společnosti nemají k dispozici miliony korun na mohutnou reklamní kampaň propagující kvalitní pitnou vodu. V reklamách stačí u diváka vyvolat pocit, že jimi balená voda pochází z toho nejčistšího přírodního prostředí, má optimální minerální složení a je pro člověka prostě to nejlepší. Ale právě tak je tomu i u té „obyčejné“ vody z vodovodu.

Pokud budou zákazníci pít vodu z vodovodu, nejsou ochuzeni ani o minerální látky. Voda z vodovodu potřebu minerálů pokryje (společně s vyváženou stravou). Vyhláška pro kvalitu pitné vody uvádí optimální koncentraci jak vápníku, tak hořčíku. Tyto limity připravují hygienici, kteří nejlépe ví, co náš organismus potřebuje.

Každý z nás také ví, že máme vypít více než dva litry tekutin denně. A jakou vodu vlastně máme pít? Odpověď je zcela jednoduchá – obyčejnou slabě mineralizovanou pitnou vodu. Taková voda je dodávaná i brněnskou vodovodní sítí. U vod středně a silně mineralizovaných je nutné sledovat, kolik konkrétních látek tvoří obsah.

V městě Brně teče ve vodovodu velmi kvalitní pitná voda. Důvody jsou tři:

  1. kvalitní zdroje vody,
  2. úprava vody nejmodernější technologií,
  3. spolehlivá a udržovaná  vodovodní síť.

Město Brno a další města a obce napojené na Brněnskou vodárenskou soustavu jsou vzhledem k velmi dobrým hydrologickým podmínkám zásobovány především podzemní vodou z Březové nad Svitavou a upravovanou vodou z úpravny vody Švařec. Voda je do města Brna a jeho okolí přiváděna z Březové n. S.

přivaděči I. a II. březovského vodovodu. Z úpravny vody Švařec, která upravuje vodu z Vírské přehradní nádrže, se voda dopravuje přivaděčem Vírského oblastního vodovodu. Úpravna vody Švařec používá nejmodernější světové technologie, a to jak filtraci přes granulované aktivní uhlí, tak ozonizaci.

Ve vodojemu Čebín jsou obě vody smíchány a desinfikovány jedním z nejmodernějších desinfekčních prostředků – chlordioxidem (oxid chloričitý), který má řadu příznivějších účinků než chlor.

Kvalita vody je pečlivě sledována během celého procesu její výroby a distribuce. Laboratoře společnosti Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. provádí v potřebném rozsahu a četnosti chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy vzorků pitné vody odebraných v celém vodovodním distribučním systému.

S využitím moderních přístrojů a špičkové výpočetní techniky zajišťují kontrolní analytickou činnost nejen podle stávajících českých norem, ale i s přihlédnutím k normám Evropské unie.

Nezávislou kontrolu kvality vody dále provádí laboratoř Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Voda produkovaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dosahuje velmi dobrých kvalitativních i chuťových charakteristik. Kvalita vody z prameniště Březová nad Svitavou je velmi vyrovnaná a splňuje průběžně požadavky vyhlášky na pitnou vodu bez úpravy.

Voda má velmi vyvážený obsah minerálií, stálou teplotu 9 –10 °C a patří mezi velmi kvalitní pitné vody.

Voda z přivaděče Vírského oblastního vodovodu je kvalitní díky malému znečištění povodí horního toku Svratky a velmi dobrým parametrům Vírské přehradní nádrže.

Proč tedy pít vodu z vodovodu:

  •  jedna z nejkontrolovanějších potravin,
  •  jeden litr vody z vodovodu stojí 8 haléřů (a to včetně odvedení a vyčištění odpadní vody) – čtyřčlenná rodina návratem  k tradičnímu vodovodnímu kohoutku ušetří minimálně jedenáct set korun měsíčně,
  • okamžitá dostupnost v jakémkoliv množství, 24 hodin denně a bez námahy,
  • voda je vždy čerstvá – zákazník při koupi balené vody neví, co se s vodou dělo, než přišla na pult,
  • žádný odpad – PET láhve – škodlivá jak jejich výroba, tak likvidace – dvě třetiny končí na skládkách či ve spalovnách, odpadá nákladná a životní prostředí zatěžující doprava a skladování balené vody.

Pokud chcete vědět, jaké je složení vody tekoucí z Vašeho vodovodního kohoutku, navštivte na těchto internetových stránkách rubriku jakost vody.

Zamysleme se proto, zda je opravdu nutné, abychom balené vody kupovali.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector