Cordarone – příbalový leták

Některé léky, které pacient buď užívá nebo které si natírá na kůži, mohou vyvolat různě závažné reakce kůže na slunce (tj. od „pouhého“ svědění po vznik a prasknutí puchýřů s odhalením „masa“ zpod kůže (pro představu: jako kůže spálená žhavou žehličkou) a následným pobytem v nemocnici).

Této reakci kůže na slunce se říká fotosenzitivita.

Informaci o fotosenzitivitě léku (= jestli lék dělá vyšší citlivost kůže na sluneční záření) naleznete v příbalovém letáku každého léku!!

Příklady pouze některých léků (nahodilý výběr léků), které mohou svým uživatelům poškodit kůži nežádoucí reakcí kůže na slunce:

 • léčivá látka ketoprofen, obsažená v přípravcích FASTUM, PRONTOFLEX, KETONAL, KEPLAT, PROFENID

Po natření těchto léků na kůži se může vyvolat fototoxick8 reakci, proto v průběhu léčby touto látkou a 2 týdny po této léčbě, se nesmí léčená místa vystavovat přímému slunečnímu záření (ani za polojasného nebo podmračeného počasí). Místa musí být překrytá látkou, přes kterou slunce „neprojde“(to poznáte, když mrknete přes tuto látku na světlo).

POZOR, pořádně si umyjte ruce po nanesení těchto přípravků! Viděla jsem silné reakce kůže právě na těchto místech! Někteří pacienti museli jít do nemocnice!!

 • Mezi ketonalem a některými jinými léčivými látkami může být tzv. zkřížená alergická reakce.

Zkřížená reakce znamená, že pokud pacientova kůže zareagovala na ketonal, může stejně zareagovat i na látky, které mají s ketonalem stejnou chemickou strukturu, i když se lék používá pro jinou nemoc, než ketonal.

Ketonal může být ve zkřížené reakci s ibuprofenem (IBUPROFEN, IBUMAX, IBALGIN), kyselinou tiaprofenovou (SURGAM), s fenofibrátem (= tablety ke snížení tuků v krvi, tato léčivá látka je v krabičkách s názvy např. FENOFIX, LIPANTHYL, SUPRELIP, atd.)

 • Vyvarovat se slunci máte, pokud užíváte lék s obsahem látky amiodaron (RIVODARON, CORDARONE, AMIOKORDIN, SEDACORON), protože reakce na kůže je velmi častá, tj. reakce bývá u 1 pacienta a více než 1 pacienta z 10 pacientů, kteří lék užívají.
 •  Dalšími látkami, které dělají fotosenzitivitu jsou např. sulfonamidy, které jsou v přípravcích BISEPTOL nebo SUMETROLIN; kamenouhelný dehet, bergamotový olej
 • Pokud užijete velké dávky, dělá fotosenzitivitu také TŘEZALKA
 • Antibiotikum doxycyclin v přípravcích DOXYBENE nebo DOXYCYKLIN nebo DOXYHEXAL může vyvolat fotodermatitidu – při prvních známkách zarudnutí kůže je nutné přerušit léčbu a informovat lékaře, který antibiotikum předepsal!

Pečlivě si pročtěte příbalový leták u všech léků, které plánujete v létě používat!!

Pokud užíváte dlouhodobě lék, který má fotosenzitiní účinek, konzultujte tuto skutečnost s lékařem, který Vám lék předepsal!!

Totéž se týká ultrafialového záření v soláriích

V dubnu 2014 informací o ketoprofenu uvedl  i Státní ústav pro kontrolu léčiv .

CORDARONE 200 mg tbl 30×200 mg

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/08789, 2012/05769

 • Písomná informácia pre používateľov
 • Cordarone 200 mg
 • tablety
 • amiodaróniumchlorid
 • Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 1. V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
 2. 1. Čo je Cordarone a na čo sa používa
 3. 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Cordarone
 4. 3. Ako užívať Cordarone
 5. 4. Možné vedľajšie účinky
 6. 5. Ako uchovávať Cordarone
 7. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie
 8. 1. Čo je Cordarone a na čo sa používa

Cordarone obsahuje liečivo amiodaróniumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných antiarytmiká. Liek spomaľuje vedenie vzruchu zo srdcových predsiení na komory, čím spomaľuje srdcový rytmus a zároveň svojim pôsobením na hladké svaly niektorých ciev znižuje nároky srdcového svalu na spotrebu kyslíka.

 • Cordarone sa užíva pri niektorých poruchách srdcového rytmu na liečbu a na prevenciu u pacientov s vysokým rizikom srdcového zlyhania.
 • 2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Cordarone
 • Neužívajte Cordarone
 • ak ste alergický na amiodaróniumchlorid, jód alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 • pri veľmi pomalej činnosti srdca a pri niektorých poruchách srdcového rytmu (pokiaľ nemá pacient zavedený kardiostimulátor)
 • v kombinácii s inými liekmi, ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus (pozri „Iné lieky a Cordarone“)
 • ak máte ochorenie štítnej žľazy
 • počas tehotenstva (pozri „Tehotenstvo a dojčenie“)
 • v období dojčenia (pozri „Tehotenstvo a dojčenie“)
 1. Ak sa uvedené stavy u vás vyskytnú až počas užívania lieku, informujte o tom svojho lekára.
 2. Upozornenia a opatrenia
 3. Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Cordarone 200 mg.

Cordarone môže spôsobiť isté zmeny v elektrokardiografickom obraze (EKG), ktoré sú dôkazom jeho farmakologického účinku. Spomalenie srdcového rytmu môže byť výraznejšie u starších osôb.

Počas užívania lieku alebo aj niekoľko mesiacov po skončení užívania môže dôjsť k zvýšenej činnosti štítnej žľazy (hypertyreóza), ktorá sa prejavuje väčšinou miernymi klinickými príznakmi ako sú úbytok hmotnosti, zmeny srdcového rytmu, bolesti za hrudnou kosťou (angína pektoris) a kongestívne zlyhanie srdca. Diagnóza sa potvrdí laboratórnym vyšetrením a liečba sa musí ukončiť. Zdravotný stav sa zvyčajne upraví v priebehu niekoľkých mesiacov po ukončení liečby.

Pri výskyte nasledujúcich nežiaducich účinkov informujte svojho lekára: zvýšenie hmotnosti, neznášanlivosť chladu, znížená aktivita, závažné spomalenie srdcovej frekvencie, môže ísť o zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu).

Podávanie lieku Cordarone môže ovplyvniť niektoré testy funkcie štítnej žľazy.

Cordarone sa teda musí užívať s opatrnosťou, ak vy alebo vaši príbuzní trpíte na ochorenia štítnej žľazy. Pred začiatkom, počas aj niekoľko mesiacov po skončení liečby sa preto odporúča klinické a laboratórne sledovanie pacienta.

V prípade výskytu silnej dýchavičnosti (pocit nedostatku vzduchu) alebo neproduktívneho kašľa informujte svojho lekára. V prípade podozrenia na intersticiálnu pneumóniu (zápal pľúcneho tkaniva) sa má urobiť RTG vyšetrenie pľúc, podávanie amiodarónu sa má prehodnotiť a má sa zvážiť podávanie kortikosteroidov (hormonálne lieky).

Počas liečby amiodarónom sa odporúča pravidelné a dôkladné vykonávanie funkčných testov pečene.

V prípade nejasného alebo zhoršeného videnia sa má okamžite urobiť kompletné očné vyšetrenie. Zápalové alebo nezápalové ochorenie očného nervu si vyžaduje ukončenie liečby liekom Cordarone.

Počas liečby je potrebné vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu. Liečba musí byť pravidelne kontrolovaná.

 • Anesteziológ má byť pred zákrokom informovaný, že užívate Cordarone.
 • Deti a dospievajúci
 • Bezpečenosť a účinnosť u detí nebola stanovená.
 • Iné lieky a Cordarone

Účinky lieku Cordarone a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Váš lekár musí byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate alebo ktoré začnete užívať počas liečby, a to na lekársky predpis alebo bez neho.

Skôr ako začnete užívať nejaký voľnopredajný liek súčasne s liekom Cordarone, poraďte sa so svojím lekárom. Ten rozhodne, či užívanie lieku treba prerušiť, alebo či je nutné podrobnejšie sledovanie alebo úprava dávky alebo dávkovacej schémy.

Cordarone sa nesmie užívať súčasne s týmito liekmi:

 • lieky ovplyvňujúce rytmus srdca – antiarytmiká, vrátane triedy Ia, sotalolu a bepridilu,
 • iné látky bez antiarytmického účinku vrátane vinkamínu, niektoré psychofarmaká (neuroleptiká), cisaprid, erytromycín podaný vnútrožilovo, pentamidín podaný parenterálne (podaný mimo tráviaci trakt napr. injekčne).
 • fluorochinolóny (lieky na liečbu infekcií).

Neodporúča sa súčasné užívanie lieku Cordaronea týchto liekov:

 • betablokátory a blokátory kalciového kanála, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu (verapamil, diltiazem),
 • preháňadlá dráždiace črevnú stenu, ktoré môžu viesť k zníženiu hladiny draslíka v krvi (hypokaliémii), ostatné preháňadlá je možné podať.

Cordaroneje možné kombinovať iba s opatrnosťou s nasledujúcimi liekmi:

 • látky, ktoré môžu spôsobiť hypokaliémiu (zníženie hladiny draslíka), diuretiká spôsobujúce zníženú hladinu draslíka, samotné alebo v kombinácii, systémové kortikosteroidy (gluko-, mineralo-), tetrakosaktid, vnútrožilovo podaný amfotericín. Je nutné zníženiu hladiny draslíka zabrániť, prípadne ju upraviť, ak už vznikla,
 • perorálne (cez ústa) podávané lieky ovplyvňujúce zrážavosť krvi: warfarín podaný súbežne s liekom Cordarone 200 mgmôže zvyšovať riziko krvácania. Počas liečby aj po jej ukončení je potrebná úprava dávkovania,
 • digoxín (liek na podporu srdcovej činnosti) – môžu sa vyskytnúť poruchy automaticity (závažné spomalenie činnosti srdca), poruchy vedenia vzruchu a/alebo sa môže zvýšiť hladina digoxínu v plazme,
 • dabigatran -zvýšená opatrnosť je nutná kvôli riziku krvácania.
 • fenytoín (liek na liečbu epilepsie) – súbežné podávanie môže viesť k predávkovaniu fenytoínom, ktoré sa prejavuje neurologickými príznakmi,
 • flekainid – súbežné podávanie zvyšuje hladinu flekainidu v plazme.
 • Súčasné podávanie amiodarónu a nasledujúcich liekov môže zvýšiť ich plazmatické koncentrácie a to môže viesť k zvýšeniu ich toxicity:
  • cyklosporín – súbežné podávanie môže viesť k zvýšeniu hladiny cyklosporínu v plazme a preto je potrebné upraviť dávku,
  • fentanyl – súbežné podávanie môže zvýšiť farmakologický účinok fentanylu a zvýšiť riziko jeho toxicity,
  • statíny – súbežným podávaním amiodarónu so statínmi metabolizovanými CYP 3A4, ako napr. simvastatín, atorvastatín a lovastatín, sa zvyšuje riziko muskulárnej toxicity. Keď sa statíny podávajú spolu s amiodarónom, odporúča sa používať tie statíny, ktoré sa nemetabolizujú CYP 3A4.
  • ostatné lieky – lidokaín, takrolimus, sildenafil, midazolam, triazolam, dihydroergotamín, ergotamín, kolchicín.
Budete mít zájem:  Zlomenina Nártní Kosti Příznaky?

Celková anestézia:

Počas celkovej anestézie boli zaznamenané potenciálne závažné komplikácie: spomalenie činnosti srdca, znížený krvný tlak, poruchy vedenia vzruchov, znížený srdcový výdaj. Ďalej bolo zaznamenaných niekoľko veľmi zriedkavých prípadov závažných dýchacích komplikácií, niekedy s fatálnym koncom, najčastejšie krátko po chirurgickom výkone (akútny syndróm respiračného zlyhania u dospelých).

 1. Cordarone a jedlo a nápoje
 2. Tablety Cordarone 200 mg sa môžu užívať pred jedlom, počas jedla alebo alebo po jedle.
 3. Počas liečby týmto liekom Cordarone sa odporúča vyhnúť sa pitiu grapefruitového džúsu.
 4. Tehotenstvo a dojčenie

Cordarone sa počas tehotenstva nesmie užívať s výnimkou prípadov, keď prínos jeho podania preváži nad možným rizikom. Upozornite svojho lekára na prípadné tehotenstvo.

V období dojčenia sa Cordarone nesmie užívať (prechádza vo významných množstvách do materského mlieka).

Liek obsahuje aj laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Cordarone

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal(povedala) váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie je pre každého pacienta individuálne. V každom prípade musíte prísne dodržiavať pokyny lekára a nemeniť dávkovanie bez jeho vedomia. Rovnako nesmiete bez vedomia vášho lekára svojvoľne liečbu prerušiť.

 • Na začiatku liečby sa zvyčajne užíva počiatočná dávka 3-5 tabliet denne, počas 8 až 10 dní.
 • Neskôr sa užíva pol tablety až 2 tablety denne.
 • Cordarone 200 mg sa môže užívať každý druhý deň (200 mg tableta sa môže užívať každý druhý deň, ak je predpísaná dávka 100 mg), alebo sa používa terapeutické okno, čiže čas, počas ktorého sa môže podať liek (2 dni v týždni).

Tablety sa užívajú ústami, prehltnú sa vcelku (ale môžu byť aj rozdrvené). Dobre zapiť tekutinou.

Ak vám lekár predpísal pol tablety (jeden alebo viackrát denne), postupujte podľa tohto návodu:

Tableta Cordarone 200 mg je ľahko rozoznateľná podľa dvoch symbolov vrytých do povrchu.

Tableta Cordarone 200 mg má deliacu ryhu. Ak ju chcete rozlomiť, stlačte hladkú stranu tablety palcom proti podložke.

Po rozlomení sú obidve polovice tablety ľahko rozlíšiteľné podľa vrytých symbolov. Nemôže dôjsť k omylu.

Použitie u detí a dospievajúcich

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o bezpečnosti a účinnosti lieku u detí. Vhodné dávkovanie určí lekár.

Ak užijete viac Cordarone, ako máte

Tak ako pri iných liekoch, predávkovanie môže byť nebezpečné. V prípade predávkovania alebo náhodného užitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Cordarone

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete liek užiť, nespôsobí vám to žiadne komplikácie, pokračujte v predpísanom dávkovaní, ako keby k vynechaniu nedošlo.

 1. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 2. 4. Možné vedľajšie účinky
 3. Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 4. K takýmto vedľajším účinkom patrí:
 5. Anémia – málokrvnosť (spôsobená rozpadom červených krviniek alebo útlmom kostnej drene), pokles počtu krvných doštičiek.

Vplyvom lieku na srdcový rytmus môže dôjsť k zvyčajne miernemu spomaleniu srdcovej činnosti, ktoré závisí od veľkosti dávky, menej často ku vzniku alebo zhoršeniu existujúcich porúch rytmu srdca, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť až k zastaveniu srdca, k poruchám vedenia vzruchov, veľmi zriedkavo k výraznému spomaleniu činnosti srdca alebo zastaveniu sinusu, najmä u pacientov s poruchou sínusového uzla a/alebo u starších pacientov. S neznámou frekvenciou výskytu sa zaznamenali torsade de pointes (porucha srdcového rytmu).

Môžu sa vyskytnúť poruchy štítnej žľazy, a to buď jej znížená funkcia (zvyšovanie telesnej hmotnosti, únava) alebo naopak jej zvýšená funkcia (chudnutie, hnačky), syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu.

Cordarone môže spôsobiť očné komplikácie: mikropovlaky na rohovke, obyčajne v oblasti pod zrenicou. Môžu byť sprevádzané vnímaním kruhov jasných farieb alebo nejasným videním. Povlaky obsahujú tukové komplexy a po prerušení liečby ustúpia. Ďalej je to veľmi zriedkavo zápalové alebo nezápalové ochorenie zrakového nervu, čo môže viesť k slepote.

Najmä na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť ľahké poruchy trávenia (nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo), ktoré sa objavia obyčajne na začiatku liečby a po znížení dávok vymiznú.

Zaznamenal sa výskyt granulómu (novotvar, ohraničený zápal uzlíkovitého tvaru) vrátane granulómu kostnej drene. Z dostupných údajov nie je možné určiť častosť výskytu.

 • Môže sa objaviť izolovaný, mierny vzostup hladín pečeňových enzýmov (aminotransferáz) na začiatku liečby, ktorý vymizne po znížení dávky alebo dokonca spontánne, akútne poruchy pečene s vysokou hladinou pečeňových enzýmov (aminotransferáz) a/alebo žltačka, zlyhanie pečene, niekedy s fatálnym koncom, veľmi zriedkavo chronické ochorenie pečene (zápal pečene – hepatitída, cirhóza), niekedy s fatálnym koncom, veľmi zriedkavo zvýšená hladina kreatinínu v krvi.
 • Môžu sa vyskytnúť poruchy nervového systému, ako sú tras, nočné mory, poruchy spánku, menej často ochorenie nervov a/alebo svalov nezápalového pôvodu, ktoré po prerušení liečby zvyčajne vymizne, veľmi zriedkavo poruchy pohyblivosti spôsobené ochorením mozočku, ľahko liečiteľná vnútrolebková hypertenzia (pseudotumor cerebri), bolesť hlavy.
 • Môže sa vyskytnúť alergická reakcia angioneurotický edém (Quinckeho edém).
 • Veľmi zriedkavo sa vyskytli poruchy reprodukčného systému, zápal nadsemenníka, impotencia.

Môžu sa vyskytnúť poruchy dýchacej sústavy, pľúcna toxicita (zápalové ochorenie pľúcnych alveolov alebo medzipľúcneho tkaniva, zmnoženie pľúcneho väziva, zápal pohrudnice, zápal drobných priedušiek s upchatím a so začínajúcim sa zápalom pľúc) niekedy s fatálnym koncom, u pacientov s ťažkým respiračným zlyhaním, zvlášť u pacientov s astmou bolo veľmi zriedkavo popísané aj zúženie priedušiek (bronchospazmus), syndróm akútnej respiračnej tiesne u dospelých, niekedy aj s fatálnym koncom, pričom najčastejšie šlo o prípady, ktoré vznikli bezprostredne po chirurgickom zákroku. Môže sa vyskytnúť aj krvácanie do pľúc.

Poruchy kože a podkožného tkaniva sa veľmi často môžu prejaviť ako zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie – fotosenzitivita, šedé až modré sfarbenie kože, ktoré po skončení liečby pomaly ustúpi, veľmi zriedkavo aj sčervenanie kože počas rádioterapie, nešpecifická vyrážka na koži, zápalové ochorenie s odlupovaním kože, vypadávanie vlasov.

Veľmi zriedkavo sa môže objaviť zápalové ochorenie ciev.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

 1. 5. Ako uchovávať Cordarone
 2. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 3. Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Cordarone obsahuje

 • Liečivo je amiodaróniumchlorid 200 mg v 1 tablete.
 • Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, laktóza, magnéziumstearát, povidón, koloidný oxid kremičitý.
 • Ako vyzerá Cordarone a obsah balenia
 • Tablety Cordarone 200 mg sú okrúhle, bielej až slabo krémovej farby, na jednej strane mierne vypuklé, na druhej strane s deliacou ryhou, vyrytým symbolom srdca a nápisom „200“.
 • Obsah balenia: 30 alebo 60 tabliet.
 • Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 • Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

 1. Bratislava
 2. Slovenská republika
 3. Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná vo februári 2013.

Které léky se s alkoholem nesnesou? Příbalové letáky mlčí

Pan Martin z Prahy musel na nepříjemný zákrok k zubaři. Myslel si, že se mu konečně uleví, ale ještě dlouho po návštěvě ordinace ho zub bolel a nezabírala ani předepsaná antibiotika. Vzpomněl si na oblíbenou babskou léčbu – „vykloktat“ si pusu panákem tvrdého alkoholu. Když se ale začetl do příbalového letáčku, o alkoholu tam nenašel ani jednu větu.

Budete mít zájem:  Exotické dary přírody, které zahánějí únavu a dodávají energii

Jak to tedy je? Jsou výrobci léků povinni uvádět v příbalovém letáku, zda se smí při užívání léku pít alkohol? Státní úřad pro kontrolu léčiv odpověděl pouze obecně: „V příbalové informaci, která je součástí každého balení léčivého přípravku, držitel rozhodnutí o registraci vždy uvádí potraviny a další látky, které není vhodné současně s lékem konzumovat,“ sdělila mluvčí ústavu Lucie Šustková.

Podle lékárníka Martina Staňka ovšem zmínka o alkoholu povinná rozhodně není. „Obsah příbalové informace je věcí výrobce a registrační autority. Ze zákona o léčivu nic takového nevyplývá,“ řekl iDNES.cz Staněk. Podle doktorky Ireny Sobotkové z Lékařského domu Praha 7 by měl nemocného na nebezpečí alkoholu v kombinaci s medikamenty upozornit jeho lékař nebo lékárník.

„Pacienta na tuto kontraindikaci upozorní většinou již lékař. Při výdeji léku v lékárně pacienty upozorní lékárník,“ konstatovala Sobotková. Je to ale opravdu tak? Nebere se nekonzumace alkoholu během léčby jako samozřejmost, na kterou se ani nemusí upozornit? A uvědomují si pokaždé lidé, jak jim může alkohol v kombinaci s léky uškodit?

„Lidé kombinují léky a alkohol velmi často,“ upozorňuje lékařka Sobotková. „Jedna z oblíbených lidových rad je například dát si při kocovině aspirin nebo ibuprofen. Tím však lidé riskují vážné poškození jater a krvácení do žaludku.“ Ženy jsou pak podle ní při kombinaci alkoholu s léky méně odolné.

„Velké ohrožení představuje tato kombinace v těhotenství, kdy jak samotný alkohol, tak společně s léky mohou poškodit plod zejména v počátku těhotenství, kdy o něm žena ještě neví,“ dodala doktorka.

Hrozba nejen pro diabetiky

Další poškození jater hrozí při požití alkoholu a současném užívání některých antibiotik a léků proti infekci nebo léků snižujících krevní tuky (hypolipidemika).

 • Alkohol se nesmí užívat například s těmito léky: 
 • – psychofarmaky
 • – neurofarmaky
 • – antiepileptiky
 • – léky na uvolnění svalů
 • – antibiotiky

„Diabetici si mohou přivodit kombinací perorálních antidiabetik PAD prudký pokles krevního cukru, prudké změny krevního cukru a pády, nebo také nevolnost a zvracení.

Prudké výkyvy krevního tlaku, mdloby a srdeční nebo mozkové příhody jsou rizikovější také při požití nitroglycerinu a alkoholu. Naopak diazepam může prohloubit útlum či vyvolat agresi.

Další neočekávané reakce způsobuje alkohol v kombinaci s léky na hypertenzi, vředové choroby žaludku a cytostatika,“ varuje Irena Sobotková z Lékařského domu Praha 7.

Alkohol také zesiluje a prodlužuje účinnost některých léků (antidiabetika, fenytoin, warfarin) a některé léky naopak zesilují účinky alkoholu (některá antidepresiva, opiáty, antialergika, antipsychotika a další).

„Z výše nezmíněných ´vedlejších účinků´ může kombinace léků s alkoholem pacientovi přivodit například útlum dechového centra a může dojít i ke smrti, ochablost svalů, ztrátu pozornosti, snížit účinnost léků a tak dále,“ vyjmenovává Sobotková.

U některých léků kombinace s alkoholem ovšem nevadí, i tak ale doktorka Sobotková radí, zeptat se na to vždy lékárníka, a to jak u léků na předpis, tak u těch volně prodejných.

Alkohol se nesmí užívat společně s psychofarmaky, neurofarmaky, antiepileptiky, léky na uvolnění svalů, antibiotiky a podobně.

Nebezpečný je zejména v kombinaci s léky, které se užívají na léčbu neurologických potíží. Je také fakt, že organismus postupně hůře reaguje na kombinaci léků a alkoholu se stoupajícím věkem.

„Silnější reakci vyvolává také horko a nedostatek tekutin,“ sdělila Irena Sobotková.

Přispívá ke vzniku obezity

Lékárník Martin Staněk doplňuje, že alkohol může například ovlivňovat vstřebávání léčiv a snižovat jaterní funkce. „Alkohol je i látka, která je významným energetickým substrátem, podílí se na nárůstu obezity. Jeho větší konzumace má zásadní dopady na energetický metabolismus,“ konstatuje Staněk, podle něhož alkohol zhoršuje třeba účinek antibiotik.

„Doporučovat konzumaci malého množství alkoholu lze jen opravdu individuálně. Jakékoliv paušální doporučování cestou zdravotníků nepřichází v úvahu,“ tvrdí Martin Staněk. Zároveň připomněl, že alkohol je látka, která způsobuje závislost a má mnoho negativních dopadů na lidské zdraví, pokud je konzumován v nepřiměřeném množství.

„Kombinace léků a alkoholu obecně není doporučována, jelikož se mohou ve zvýšené míře vyskytnout nežádoucí účinky,“ potvrzuje Lucie Šustková ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Například u léků, které tlumí centrální nervovou soustavu, se může v kombinaci s alkoholem zvýšit tlumivého účinku. 

Co hrozí po kombinaci léčivých látek s alkoholem

Interagující léčivá látka Výsledek interakce
Tricyklická antidepresiva (k léčbě deprese) Zvýšená spavost a celkový útlum
Metronidazol (k léčbě některých infekčních chorob) Zvracení, průjem, snížení tlaku krve, zrychlený tep
Cefalosporinová antibiotika Zvracení, průjem, snížení tlaku krve, zrychlený tep
Isoniazid (lék proti tuberkulóze) Zvýšené riziko toxicity pro jaterní buňky
Ketokonazol (k léčbě infekcí způsobených plísňovým onemocněním) Zvýšené riziko toxicity pro jaterní buňky 
Lithium (lék ke stabilizaci nálady při psychických onemocněních) Zvýšená spavost a celkový útlum
Paracetamol (k léčbě bolesti, na snížení tělesné teploty) Riziko toxicity pro játra

Zdroj: SÚKL

Často kladené dotazy

Dle § 78 vyhlášky č. 422/2016
musí být léčebná aplikace radionuklidu prováděna v lůžkové části
zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, které je speciálně
upravené a vybavené pro tento účel.

Je lepší operace nebo radiojód?

Standardní postup v případě maligního nálezu ve štítné
žláze zahrnuje obě dvě léčebné techniky, tedy pokud to rozsah onemocnění
vyžaduje. U onkologických onemocnění stanovuje postup léčby ošetřující lékař.

Jaký je rozdíl mezi lékem Letrox a Euthyrox?

Mezi léky není zásadní rozdíl. Oba léky obsahují hormon
tyroxin. Euthyrox navíc oproti Letroxu obsahuje laktózu, takže není vhodný u
pacientů s alergií na tuto látku.

Papilární karcinom, který nevychytává radiojód,
alternativní léčba?

Takovéto případy řeší ošetřující lékař a onkolog, kteří
následně navrhují alternativní léčbu.

Před hospitalizací:

Co to je K program?

Diagnostická hospitalizace:
Jedná se o program přijetí pacientů zahrnujících kontrolní diagnostickou
aplikaci a je-li indikována, tak i případnou terapeutickou aplikaci.

Co to je O program?

Terapeutická hospitalizace:Jedná se o program přijetí pacientů k terapeutické
aplikaci. Je-li indikována, může zahrnovat i kontrolní diagnostickou
scintigrafii.

Existuje seznam léků obsahujících jód, které by měl pacient před terapií
nahradit jinými léky?

 • Diagnostická i terapeutická
  hospitalizace: Pokud užíváte některý z následujících
  léčivých přípravků, informujte se u svého ošetřujícího lékaře, případně
  lékárníka, jakým přípravkem je možné tyto preparáty dočasně nahradit:
 • Amiodaron, Amiohexal, Amiokordin, Cordarone, Rivodaron,  Sedacoron, Jox, Vincentka v různých
  podobách a jodová dezinfekce
 • Při vyšetření RTG nebo CT nesmí být 6 měsíců před hospitalizací aplikována jódová kontrastní látka.

Je opravdu nezbytná Jódová dieta?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Vyloučením pokrmů a preparátů obsahujících jód
vede k zefektivnění pacientovy léčby.

Proto by se měl pacient v době bezprostředně
před terapií vyhnout příjmu pokrmů, které obsahují zvýšené množství  jódu (např. mořské ryby, plody a řasy,
Vincentka apod.).

Důležité je také omezit „příliš“ slané pečivo, brambůrky,
solené arašídy  apod. Obecně vhodné omezit solení. Není potřeba
si péci vlastní pečivo.

V případě potřeby kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře.

Jak dlouho předem je potřeba vysadit hormony ŠŽ?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Pacient by se měl při vysazení hormonů štítné
žlázy řídit pokyny k hospitalizaci, které jsou mu před hospitalizací
zaslány. Vždy je v nich uveden termín vysazení.

Je normální nárůst váhy po vysazení hormonů?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Nárůst
váhy u pacientů s vysazenými hormony je běžný, jelikož vede ke zpomalení
metabolismu.

To způsobuje zvýšenou únava, při níž má pacient nižší energetický
výdej a zvýšené zadržování vody v těle. Pokud tedy pacient nesníží běžný
energetický výdej, dojde v důsledku toho ke zvýšení jeho tělesné
hmotnosti.

Po opětovném nasazení hormonů se přebytečná voda z těla
přirozeně vyloučí.

Na čem závisí vysazení hormonů
versus aplikace Thyrogenu?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Podání Thyrogenu indikuje lékař KNME a je
stanoveno individuálně na základě aktuálních výsledků.

Je nutné potvrzení od gynekologa (o těhotenství)?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: U všech žen ve fertilním věku je nezbytné toto
potvrzení doložit při přijetí, jelikož těhotenství je kontraindikací pro
podstoupení terapie.

Má radiojód vliv na funkci antikoncepce během terapie?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Z příbalové informace tohoto léčiva je
vyloučen vliv radiojódu na funkci hormonální antikoncepce.

Je na lůžkovém oddělení kuřárna?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Na KNME panuje speciální režim, kdy pacienti nesmí
po dobu hospitalizace opustit kliniku z radiohygienických důvodů. Nemohou tedy
využít vyhrazených míst pro kuřáky v areálu nemocnice. Proto pacientům
doporučujeme, aby se vybavili preparáty obsahujícími nikotin: žvýkačky,
náplasti, elektronické cigarety atd.

Nevadí absolvování dovolené u moře před hospitalizací?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Pobyt
v přímořské destinaci se u pacientů, kteří mají ve zvacím dopise pokyn k
vysazení hormonů štítné žlázy, se po dobu jejich vysazení nedoporučuje (spíše
však 2 měsíce před terapeutickou či diagnostickou aplikací), neboť jód se zde
vyskytuje v celém potravním řetězci a není tedy možné při konzumaci
lokálních potravin zcela dodržet bezjódovou dietu.

Budete mít zájem:  Jak Správně Užívat Léky?

Používání kosmetických přípravků (lak na nehty, rtěnka,…) před a během
terapie?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Ve zvacím dopise, který před nástupem na terapii
obdrží každý pacient, je uvedeno, že by se pacient měl před terapií vyvarovat
používání přípravků, v nichž je ve větší míře obsažen jód.

Během hospitalizace:

Je nutná izolace?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Při diagnostické i terapeutické aplikaci je izolace
nezbytná vzhledem k charakteru lékařského ozáření, aby bylo zabráněno šíření
možné kontaminace a ozáření jiných osob.

Jak je to s používáním telefonu a jiných elektronických zařízení na pokoji?

Diagnostická hospitalizace: Při
diagnostické aplikaci je možné používat běžnou elektroniku (mobil, tablet,
notebook).

Terapeutická hospitalizace:
Při terapeutické aplikaci je nezbytné/potřeba tato zařízení ochránit vhodným
obalem (potravinová folie, sáček atp.) před přímým stykem s povrchem těla, aby
nedošlo k jejich kontaminaci.

Jaké je věkové seskupení pacientů na pokoji?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Při umisťování pacientů na společný pokoj je vždy
brán zřetel na věk pacientů. Snahou je k sobě přiřadit pacienty přibližně
stejného věku. Ne vždy je to však z provozních důvodů možné dodržet.

Je možné mít vlastní zdravotní polštář?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Ano, je to možné, avšak během Vašeho pobytu, může
dojít k jeho kontaminaci. Pokud tedy nebude dosaženo po jeho přeměření tzv.

uvolňovací úrovně, bude muset být uložen na oddělení do doby poklesu
kontaminace pod povolenou mez (i několik týdnů), případně být zlikvidován jako
radioaktivní odpad.

Obecně není vhodné brát si sebou předměty, které nejsou
omyvatelné a mohou být kontaminovány.

Co vše pacient dostane za erární oblečení?

Diagnostická hospitalizace: Při
této hospitalizaci můžete mít vlastní oblečení. Pokud si ho ovšem nedonesete,
tak Vám můžeme zapůjčit erární pyžamo nebo noční košili a župan.
V případě zapomenutí obuvi, je možné ve výjimečných případech zapůjčit i
erární obuv. Obecně není vhodné brát si sebou předměty, které nejsou omyvatelné
a mohou být kontaminovány.

Terapeutická hospitalizace: Každý
pacient obdrží erární pyžamo nebo noční košili a župan. V případě
zapomenutí obuvi, je možné ve výjimečných případech zapůjčit i erární obuv. Obecně
není vhodné brát si sebou předměty, které nejsou omyvatelné a mohou být
kontaminovány.

Jak urychlit vylučování radiojódu z těla?

Diagnostická hospitalizace:
U diagnostické aplikace není potřeba.

Terapeutická hospitalizace: Obecně
se pacientům doporučuje několik dní po terapeutické aplikaci pít více tekutin a
častěji močit, aby došlo k naředění radioaktivní látky a snížení ozáření
močového měchýře.

Výrazné urychlení
vylučování radiojódu z těla pacienta však není žádoucí, protože při
výrazném navýšení pitného režimu resp.

používání projímavých preparátů může
dojít ke snížení efektivity léčby tím, že nedojde k dostatečnému
ozáření nemocí postižené tkáně.

Vedlejší účinky radiojódové terapie: sucho v ústech, únava,…?

Terapeutická hospitalizace: Podobně
jako u všech léků, mohou se po aplikaci 131I vyskytnout nežádoucí
účinky, které se ale nemusí projevit u každého pacienta. U některých pacientů může
být pozorován pocit těžkého žaludku. Několik pacientů také popisovalo
„pseudonávaly“ nebo přechodné snížení tvorby slin. Proto je dobré po terapeutické
aplikaci více pít a cucat kyselé bonbóny.

 1. V  příbalovém
  letáku 131I:
 2. Po aplikaci terapeutických dávek se u některých pacientů můžeme setkat
  se svěděním, tlakem a napětím ve štítné žláze, zarudnutím kůže nad štítnou
  žlázou, zažívacími potížemi, pálením, bolestí nebo pocitem sucha v ústech,
  částečné nechutenstvím;
 3. Tyto účinky většinou ustoupí spontánně během několika dnů.

Kdy se propouští?

 Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Z provozních důvodů jsou hospitalizovaní
pacienti  propouštěni po snídani (mezi 8:00
a 9:00). Po domluvě s ošetřujícím lékařem může být pacient propuštěn
v jinou denní dobu.

Co se děje s kontaminovanými věcmi?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Věci, které pacient používal během svého pobytu na
lůžkové stanici, se mu před jeho odchodem proměří.

Aby bylo možné daný předmět
vynést z oddělení, které patří do kontrolovaného pásma, je potřeba dosáhnout
tzv. uvolňovací úrovně.

Z tohoto důvodu je důležité provést očištění
(dekontaminaci) věcí  a to omýváním,
otíráním dokud není dosaženo uvolňovací úrovně.

 V případě že není
možné provést dekontaminaci, je daný předmět zlikvidován jako radioaktivní
odpad (např. neomyvatelné bačkory atp.), případně uložen na klinice do doby,
než kontaminace nepoklesne pod povolenou mez.

Které věci budete určitě nechávat na lůžkovém oddělení:

Diagnostická hospitalizace: Zubní kartáček.

Terapeutická hospitalizace: Zubní kartáček, zubní pasta, zubní nit, tuhé mýdlo,
koupelová houba, hlavice žiletky.

Menstruace během a po terapii. Co s tampóny a vložkami po propuštění?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: Menstruace pacientky není překážkou v provedení
aplikace radiojódu. Během hospitalizace pacientky hygienické potřeby vyhazují
do koše v koupelně, do kterého se vyhazuje veškerý odpad z pokojů
pacientů.

Pacient je z nemocnice propouštěn v době, kdy již pro své
okolí při dodržování pokynů radiační ochrany nepředstavuje významné riziko
ozáření, resp. jím používané předměty také ne.

Proto je možné s těmito
hygienickými potřebami po opuštění lůžkového oddělení nakládat jako
s běžným odpadem.

Možnost připojení k WiFi během
hospitalizace?

Diagnostická i terapeutická
hospitalizace: V celém areálu FN Motol je poskytováno
zpoplatněné WiFi připojení (100 Kč za 25 hodin připojení). Síla signálu není na
všech místech stejná. Na obou lůžkových stanicích KNME jsou umístěny WiFi
routery. Pokrytí signálem však může být v jednotlivých pokojích rozdílné.

Transport z nemocnice – auto nebo je
možné použít veřejnou dopravu? Není to nebezpečné pro spolucestující?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Pacient
opouštějící lůžkové oddělení splňuje státem stanovené podmínky pro propuštění
do domácí péče a je poučen o zásadách radiační ochrany.

Mimo jiné se dozví, že
by měl omezit cestování veřejnou dopravou. Při dodržování dostatečného odstupu
od ostatních pasažérů (zejména malých dětí a těhotných žen) je však možné
transportu veřejnou dopravou využít.

Ozáření spolucestujících nepředstavuje
významné riziko vzniku komplikací.

Cestování autem na vzdálenost kratší než několik hodin také
nepředstavuje bezprostřední ohrožení spolucestujících. Doporučujeme však, aby
spolu s pacientem ve voze necestovaly děti a těhotné ženy. Pacient svým
transportem auto nijak nekontaminuje, takže je možná následná přepravy dalších
osob.

Po hospitalizaci:

Je možné těhotenství po hospitalizaci na KNME?

Diagnostická hospitalizace:
Otěhotnět je možné po nasazení hormonů a po náběhu účinku hormonů v těle
(přibližně 14 dní od nasazení hormonů). Diagnostická
aplikace radiojódu nemá vliv na případný zárodek.

Terapeutická hospitalizace: Je
doporučeno neotěhotnět během 12 měsíců po terapeutické aplikaci, z důvodů možného
opakování této aplikace. Těhotenství a kojení je kontraindikací pro aplikaci 131I.
Při náhodném otěhotnění během tohoto období je nutná individuální konzultace
s ošetřujícím lékařem a radiologickým fyzikem.

Návaznost radiojódové terapie na operaci. Jaký je časový odstup mezi
operací a terapií 131I?

Terapeutická hospitalizace: Doba
mezi operací a terapií je individuální. U pacienta se zohledňují rizikové
faktory a hodnotí se histologický nález. Obvykle jsou pacienti přijímáni po
zhojení jizvy za 2-3 měsíce po operaci, nejpozději však do 6 měsíců.

Jaké jsou rozestupy mezi další
terapií?

Terapeutická hospitalizace: Standardně
jsou pacienti k opakované radiojódové terapii objednáni přibližně po roce od
absolvování terapie předchozí. V některých případech (v závislosti na
aktuálním zdravotním stavu pacienta) se může rozestup mezi terapiemi lišit od 4
do 24 měsíců.

Nárok na sanitku po terapii?

Diagnostická i terapeutická hospitalizace: Nárok
na poskytnutí přepravy sanitkou mají osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace. Tento nárok určí ošetřující lékař na základě zdravotního stavu
pacienta.

Může pacient po
propuštění z nemocnice, kde se podrobil radiojódové aplikaci,
 ohrozit lidi ve svém nejbližším okolí? Např. děti nebo těhotnou přítelkyni?

Diagnostická  a terapeutická hospitalizace: Pacient
podstupující aplikaci otevřenými zářiči je vždy před opuštěním pracoviště,
které aplikaci provádělo, ústně a písemně poučen o možných rizicích a o
způsobech, jak omezit ozáření lidí v pacientově nejbližším okolí (rodina,
partner, přátelé, kolegové, atd.). Při dodržení poskytnutých pokynů pacient
nepředstavuje riziko pro své okolí.

Kdy může pacient po
propuštění z nemocnice obnovit pohlavní styk?

Diagnostická  a terapeutická hospitalizace: Před
opuštěním z lůžkového oddělení, je pacient ústně a písemně poučen o dodržování
radiační ochrany. Toto poučení dostane písemně spolu s uvedeným datem, do kdy
by je měl dodržovat. Toto datum je také mezním termínem, dokdy by se měl zdržet
pohlavní styku.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector