Coldrex horký nápoj citron s medem – příbalový leták

 • Příbalová informace: informace pro uživatele
 • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON
 • prášek pro perorální roztok
 • (Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum)
 • Přečtětě si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 1.  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 2. Co naleznete v této příbalové informaci:
 3. 1. Co je Coldrex horký nápoj citron a k čemu se používá
 4. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex horký nápoj citron užívat
 5. 3. Jak se Coldrex horký nápoj citron užívá
 6. 4. Možné nežádoucí účinky
 7. 5. Jak přípravek Coldrex horký nápoj citron uchovávat
 8. 6. Obsah balení a další informace
 9. 1. Co je Coldrex horký nápoj citron a k čemu se používá
 10. Coldrex horký nápoj citron je přípravek proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky:
 11. paracetamol, léčivou látku s účinkem proti bolesti a horečce, která odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku
 12.  fenylefrin, dekongestant (látka snižující zduření nosní sliznice) ze skupiny sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit dýchání,
 13.  kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.

Coldrex horký nápoj citron je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg) k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex horký nápoj citron odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamin C.

Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky nebo nachlazení doprovázené ucpaným nosem. Pokud pacienti nemají ucpaný nos, doporučuje se použití jiných léčivých přípravků.

 • Léčivé látky v přípravku Coldrex horký nápoj citron nezpůsobují ospalost.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, nebo začnete Coldrex horký nápoj citron užívat
 • Pamatujte si:
 •  Coldrex horký nápoj citron obsahuje paracetamol.
 • Neužívejte tento lék s žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol.
 •  Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s konzumací alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.

 Coldrex horký nápoj citron obsahuje i dekongestant (látka snižující zduření nosní sliznice). Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).

 Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučenýcn dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

 1.  Coldrex horký nápoj citron není určený k dlouhodobé léčbě.
 2. Neužívejte Coldrex horký nápoj citron, jestliže
 3.  jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo
 4. kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 5.  máte některý z následujících zdravotních problémů:
 6. závažné onemocnění jater včetně akutní žloutenky, závažné zvýšení krevního tlaku, zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval(a) během posledních dvou týdnů léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (léky k léčbě deprese)
 7. Vzhledem k obsahu léčivých látek se tento přípravek nesmí podávat dětem a dospívajícím do 15 let.
 8. Při užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron je třeba zvláštní opatrnosti jestliže:
 9.  Máte některý z následujících zdravotních problémů:

onemocnění jater nebo ledvin, vysoký krevní tlak, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu nebo potíže s močením, průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění postihující mozkové cévy, nedostatek enzymu zvaného glukóza-6-fosfát dehydrogenáza nebo hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), některá cévní onemocnění (např. Raynaudův fenomén), užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky k léčbě deprese), betablokátory (léky ke snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti), nebo jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, srdeční glykosidy (digoxin), warfarin (ke snížení krevní srážlivosti), psychostimulancia (látky stimulující centrální nervový systém) nebo léky snižující chuť k jídlu.

 • Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku Coldrex horký nápoj citron s lékařem.
 • Upozornění a opatření
 • Účinky přípravku Coldrex horký nápoj citron a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
 • Pokud užíváte Coldrex horký nápoj citron, neužívejte současně jiné přípravky k léčbě chřipky a nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater, nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii (fenobarbital) či antibiotika (rifampicin), a dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.

Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení, cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu, zidovudin (k léčbě infekce HIV), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), chloramfenikol (antibiotikum) nebo lamotrigin (k léčbě epilepsie).

Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit zvýšení krevního tlaku nebo výskyt srdečních nežádoucích účinků. Při společném užívání se srdečními glykosidy (např. digoxinem) může dojít ke zvýšení rizika nepravidelného srdečního rytmu nebo srdeční příhody.

Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron s jídlem a pitím

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

 1. Těhotenství a kojení
 2. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 3. Přípravek není vhodné užívat během těhotenství a kojení.
 4. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Coldrex horký nápoj citron může způsobit závratě. Pokud vám přípravek způsobuje závratě, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

Přípravek Coldrex horký citron obsahuje sodík a sacharózu

Budete mít zájem:  Léky Na Zklidnění Psychiky?

Přípravek obsahuje 0,135 g sodíku v jednom sáčku. To je nutné vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým příjmem sodíku.

Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje každá dávka 2,9 g sacharózy. To je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Přípravek není vhodný pro pacienty s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy, glukózo-galaktózovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukózy a galaktózy) nebo nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharózu a isomaltózu).

3. Jak se Coldrex horký nápoj citron užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, případně dolít studenou vodou. Teplý nápoj vypijte.

Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let (s tělesnou hmotností od 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky užívejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků onemocnění (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék neužívejte déle než 7 dnů, neurčí-li lékař jinak.

Děti a dospívající mladší 15 let: Tento přípravek není určen pro děti mladší 15 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coldrex horký nápoj citron, než jste měl(a):

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.

Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Coldrex horký nápoj citron:

Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

 • 4. Možné nežádoucí účinky
 • Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.
 • Přestaňte užívat tento lék a okamžitě kontaktujte lékaře:
 •  jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená obtížemi s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje.
 •  jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka, olupování kůže nebo vředy v ústech.
 •  jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků objevily potíže s dýcháním a podobná reakce se objevila i po podání tohoto přípravku.
 •  jestliže u Vás došlo k nevysvětlené tvorbě modřin.
 • Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).
 • Stejně postupujte i v případě:
 •  jestliže máte neobvykle rychlou tepovou frekvenci nebo pocit neobvykle rychlé nebo nepravidelné srdeční činnosti.

 jestliže máte potíže s močení. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů s hypertrofií (zbytněním) prostaty.

 1. Četnost těchto nežádoucích účinků není známa.
 2. Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).
 3. Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:
 4. Pocit na zvracení a zvracení, průjem, bolest břicha, pocení a abnormální výsledky jaterních testů nebo žloutenka (vzácné, objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).
 5. S neznámou četností se může objevit nervozita, bolest hlavy, závratě, potíže se spánkem, zvýšení krevního tlaku a rozšíření zorniček.
 6. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

 • Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
 • 5. Jak Coldrex horký nápoj citron uchovávat
 • Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Tento léčivý přípravek uchovávejte při teplotě do 25oC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. 6. Obsah balení a další informace
 2. Co Coldrex horký nápoj citron obsahuje
 3. Léčivými látkami jsou:
 4. Paracetamolum 750 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg a acidum ascorbicum 60 mg
 5. Pomocnými látkami jsou:
 6. Sacharóza, kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, chinolinová žluť, citronové aroma v prášku.
 7. Sáček obsahuje též 135 mg sodíku a 2,9 g sacharózy.
 8. Jak vypadá Coldrex horký nápoj citron a co obsahuje toto balení
 9. Coldrex horký nápoj citron je krystalický, světle žlutý prášek chuti a vůně po citronu.
 10. Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý obsahuje 5 g prášku.
 11. Sáčky jsou baleny po 1, 3, 5, 6, 10,12, 14, 20 nebo 30 kusech v krabičce
 12. Velikost balení 1, 3, 5, 6, 10, 12 a 14 sáčků je vydávána bez lékařského předpisu.
 13. Velikost balení 20 a 30 sáčků je vydávána bez lékařského předpisu s omezením.
 14. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 15. Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobcem je SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Telefon: 222 001 208

Fax: 222 001 555

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.4.2015

Coldrex horký nápoj citron

sp. zn. sukls189075/2015

 • Příbalová informace: informace pro uživatele
 • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON prášek pro perorální roztok v sáčku
 • paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

Přečtětě si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Coldrex horký nápoj citron je přípravek proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky:

 • paracetamol, léčivou látku s účinkem proti bolesti a horečce, která odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku
 • fenylefrin, dekongestant (látka snižující zduření nosní sliznice) ze skupiny sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit dýchání,
 • kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.
Budete mít zájem:  Jak Se Projevuje Alergie Na Ořechy?

Coldrex horký nápoj citron je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg) k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex horký nápoj citron odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamin C.

Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky nebo nachlazení doprovázené ucpaným nosem. Pokud pacienti nemají ucpaný nos, doporučuje se použití jiných léčivých přípravků.

Léčivé látky v přípravku Coldrex horký nápoj citron nezpůsobují ospalost.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Neužívejte Coldrex horký nápoj citron, jestliže

 • jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, vitamin C nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • máte některý z následujících zdravotních problémů:  závažné onemocnění jater včetně akutní žloutenky, závažné zvýšení krevního tlaku, zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval(a) během posledních dvou týdnů léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (léky k léčbě deprese)

Vzhledem k obsahu léčivých látek se tento přípravek nesmí podávat dětem a dospívajícím do 15 let.

Upozornění a opatření

 • Coldrex horký nápoj citron obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék s žádným dalším lékem obsahujícím paracetamol. 
 • Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s konzumací alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.
 • Coldrex horký nápoj citron obsahuje i dekongestant (látka snižující zduření nosní sliznice). Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).
 • Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
 • Coldrex horký nápoj citron není určený k dlouhodobé léčbě.

Při užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron je třeba zvláštní opatrnosti jestliže:

 • Máte některý z následujících zdravotních problémů: onemocnění jater nebo ledvin, vysoký krevní tlak, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu nebo potíže s močením, průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění postihující mozkové cévy, nedostatek enzymu zvaného glukóza-6- fosfát dehydrogenáza nebo hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), některá cévní onemocnění (např. Raynaudův fenomén – špatné prokrvení určitých oblastí těla např. rukou), užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky k léčbě deprese), betablokátory (léky ke snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti), nebo jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, srdeční glykosidy (digoxin), warfarin (ke snížení krevní srážlivosti), psychostimulancia (látky stimulující centrální nervový systém) nebo léky snižující chuť k jídlu.

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku Coldrex horký nápoj citron s lékařem.

 • máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy. Příznaky metabolické acidózy jsou:
  • hluboké, zrychlené, obtížné dýchání
  • nevolnost (pocit na zvracení), zvracení
  • ztráta chuti k jídlu
 1. Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
 2. Další léčivé přípravky a přípravek Coldrex horký nápoj citron Účinky přípravku Coldrex horký nápoj citron a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
 3. Pokud užíváte Coldrex horký nápoj citron, neužívejte současně jiné přípravky k léčbě chřipky a nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater, nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např.

některé léky proti epilepsii (fenobarbital) či antibiotika (rifampicin), a dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.

Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení, cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu, zidovudin (k léčbě infekce HIV), isoniazid (k léčbě tuberkulózy), chloramfenikol (antibiotikum) nebo lamotrigin

(k léčbě epilepsie).

Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit zvýšení krevního tlaku nebo výskyt srdečních nežádoucích účinků. Při společném užívání se srdečními glykosidy (např.

digoxinem) může dojít ke zvýšení rizika nepravidelného srdečního rytmu nebo srdeční příhody.

Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron s jídlem, pitím a alkoholem Během léčby se nesmí konzumovat alkohol.

Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.

Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek není vhodné užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Coldrex horký nápoj citron může způsobit závratě. Pokud vám přípravek způsobuje závratě, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

Přípravek Coldrex horký citron obsahuje sodík a sacharózu Přípravek obsahuje 135 mg sodíku v jednom sáčku. To je nutné vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Přípravek obsahuje 2900 mg sacharózy v jednom sáčku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, případně dolít studenou vodou. Teplý nápoj vypijte.

Dospělí (včetně starších osob) a dospívající od 15 let (s tělesnou hmotností od 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky užívejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků onemocnění (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék neužívejte déle než 7 dnů, neurčí-li lékař jinak.

Děti a dospívající mladší 15 let: Tento přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coldrex horký nápoj citron, než jste měl(a): V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci.

Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Coldrex horký nápoj citron: Vezměte si jednu dávku, když si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

Budete mít zájem:  Pátá nemoc – příčiny, příznaky a léčba

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Přestaňte užívat tento lék a okamžitě kontaktujte lékaře:

 • jestliže se u Vás objeví alergická reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená obtížemi s dýcháním nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje.
 • jestliže se u Vás objeví kožní vyrážka, olupování kůže nebo vředy v ústech. 
 • jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků objevily potíže s dýcháním a podobná reakce se objevila i po podání tohoto přípravku.
 • jestliže u Vás došlo k nevysvětlené tvorbě modřin.

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).

Stejně postupujte i v případě:

 • jestliže máte neobvykle rychlou tepovou frekvenci nebo pocit neobvykle rychlé nebo nepravidelné srdeční činnosti.
 • jestliže máte potíže s močení. Ty se s větší pravděpodobností objeví u mužů s hypertrofií (zbytněním) prostaty.
 • Četnost těchto nežádoucích účinků není známa.
 • Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (objevují se u méně než 1 osoby z 10 000).
 • Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat: Pocit na zvracení a zvracení, průjem, bolest břicha, pocení a abnormální výsledky jaterních testů, selhání jater nebo žloutenka, změny krevního obrazu (vzácné, objevují se u 1 až 10 osob z 10 000).
 • S neznámou četností se může objevit nervozita, bolest hlavy, závratě, potíže se spánkem, zvýšení krevního tlaku a rozšíření zorniček.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. Co Coldrex horký nápoj citron obsahuje Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 750 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg a acidum ascorbicum 60 mg Pomocnými látkami jsou: Sacharóza, kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, chinolinová žluť, citronové aroma v prášku.
 2. Sáček obsahuje 135 mg sodíku a 2 900 mg sacharózy.
 3. Jak vypadá Coldrex horký nápoj citron a co obsahuje toto balení Coldrex horký nápoj citron je krystalický, světle žlutý prášek chuti a vůně po citronu.

Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý obsahuje 5 g prášku. Sáčky jsou baleny po 1, 3, 5, 6, 10,12, 14, 20 nebo 30 kusech v krabičce Velikost balení 1, 3, 5, 6, 10, 12 a 14 sáčků je vydávána bez lékařského předpisu.

Velikost balení 20 a 30 sáčků je vydávána bez lékařského předpisu s omezením.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci OMEGA PHARMA a.s. Drážní 253/7 Slatina 627 00 Brno Česká republika

e-mail: [email protected]

Výrobce SmithKline Beecham, S.A. Alcala de Henares Madrid

Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.12.2015

Coldrex Horký Nápoj Citron S Medem – Text na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro perorální roztok v sáčku

paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsah sodíku je 0,12 g v jednom sáčku. Obsah sacharózy je 2,47 g v jednom sáčku. Další údaje viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku

1, 3, 5, 6, 10 nebo 12 sáčků v krabičce

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Coldrex horký nápoj citron s medem je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 • DULEŽITE:
 • Neužívejte se žádnými dalšími léky proti chřipce a nachlazení nebo dekongestanty.
 • Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje paracetamol.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závážného poškození funkce jater. Neužívejte tento lék, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Obsahuje zdroj fenylalaninu.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 1. •    Snižuje horečku
 2. •    Tlumí bolest
 3. •    Uvolňuje ucpaný nos
 4. •    Uvolňuje vedlejší nosní dutiny
 5. •    Nezpůsobuje ospalost + vitamin C

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

Dospělí a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně.

Jednotlivé dávky podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách.

Nepodávejte více než 4 sáčky během 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 15 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (sáček)

 • 1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ
 • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro perorální roztok v sáčku
 • paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam – zdroj fenylalaninu.

Obsah sacharózy je 2,47 g v jednom sáčku. Obsah sodíku je 0,12 g v jednom sáčku.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

5 g

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Coldrex horký nápoj citron s medem je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

OMEGA PHARMA a.s., Drážní 253/7, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

 1. Proti chřipce a nachlazení
 2. •    Snižuje horečku
 3. •    Tlumí bolest
 4. •    Uvolňuje ucpaný nos
 5. •    Uvolňuje vedlejší nosní dutiny
 6. •    Nezpůsobuje ospalost + vitamin C
 7. Obsahuje paracetamol.

Dospělí a dospívající od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky podávejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Nepodávejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector