Biostyl 2021 ve znamení českých biopotravin

Bioprodukt je jakákoliv surovina rostlinného nebo živočišného původu, která pochází z ekologického hospodářství a je na ni vystaven platný certifikát.

Biopotravina je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, která splňuje specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost (např. bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi.)

Charakteristika

Je možné vnímat bioprodukt a biopotravinu jako odlišné pojmy. Bioprodukt je surovina (nebo přímá poživatina), která může být rostlinného nebo živočišného původu, vzešlá z ekologického zemědělství.

Jako bioprodukt lze certifikovat nejenom suroviny pro výrobu biopotravin, ale také zástavová zvířata, chovná zvířata nebo suroviny pro nepotravinářské využití. Biopotravina je většinou zpracovaným bioproduktem.

Postup výroby

Při jejich produkci nesmí být užito umělých hnojiv, ošetřovacích prostředků a jiných látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují.

Producent bioproduktů musí mít uzavřenou řádnou smlouvu o kontrole biokvality s úředně uznávanou kontrolní organizací, která u celého procesu výroby bioproduktu (provozovny, sklady, balírny, přeprava) kontroluje dodržování zákonem stanovených směrnic pro ekologické zemědělství.

Základním právním předpisem, který v Česku upravuje zásady ekologického zemědělství, je Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství vydaný Ministerstvem zemědělství a Nařízení Evropské Rady č. 834/2007.

Kromě toho mohou mít jednotlivé svazy ekozemědělců vlastní směrnice upravující produkci, které však nesmí být v rozporu s výše uvedenými zákony a slouží výhradně pro další zvýšení kvality bioprodukce. V případě, že je producent certifikován jako bioprovoz a při výrobě soustavně a bez výjimky dodržuje předepsané směrnice, je oprávněn své zboží označit jako bioprodukt (biopotravina). Jedná se o tzv. nadstandardy a může se jednat např. o vyšší nároky na welfare zvířat nebo péči o přírodu.

Značení a certifikace

Podle evropské legislativy musejí výrobci biopotravin u všech balených biopotravin vyprodukovaných v rámci Evropské unie uvádět toto logo (tzv. eurolist). Tato značka není povinná pouze u dovozu ze zemí mimo EU a u nebalených biopotravin.

Značka musí být doplněna informacemi o původu suroviny (EU/mimo EU). Podle tuzemského předpisu musí být každá potravina, která je označena slovem BIO či souslovím produkt ekologického zemědělství, také opatřena na obalu kódem kontrolní organizace a tímto grafickým znakem (tzv. biozebra).

Touto značkou mohou být označeny i potraviny s původem mimo ČR.

V souvislosti s bioprodukty se smí užívat výrazy jako „biologický“, „organický“ a „ekologický“, anebo předpony „bio“ a „eko“. Použití těchto výrazů pro jiné než certifikované produkty ekologického zemědělství je v rozporu se zákonem a může být sankciováno pokutou.

Při nákupu na farmě, která se deklaruje jako ekologická a nabízí biopotraviny, musí být farmář schopen předložit platný certifikát o původu bioproduktu vydaný jednou z kontrolních organizací, který stvrzuje, že farma prošla kontrolou dodržování zákonem stanovených podmínek pro ekologické zemědělství a může prodávat biopotraviny. Certifikát bývá doplněn ještě seznamem produktů, které farma smí prodávat s označením BIO.

Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin se řídí zákonem č. 242/2000 Sb a Nařízením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Musí být registrováni u Ministerstva zemědělství ČR.

Na dodržování právních norem pro ekologické zemědělství (EZ) v ČR dohlíží celkem tři kontrolní organizace: KEZ, ABCERT, BIOKONT, pověřené Ministerstvem zemědělství ČR.

Tyto kontrolní organizace zároveň vydávají certifikáty osvědčující původ výrobků producentů.

Nejenže udělují příslušné certifikáty, ale provádějí také kontroly u výrobců, zpracovatelů i velkoobchodníku s biopotravinami. Inspektoři kontrolních organizací provádějí pravidelné i namátkové kontroly na biofarmách, u zpracovatelů i velkoobchodníku.

Minimálně jednou ročně tak projde celý řetězec výroby, zpracování a distribuce kompletní kontrolou.

V rámci bioproduktů je třeba rozlišovat dvě kategorie produktů, jejichž značení je taktéž odlišné.

Produkty z přechodného období – účelem přechodného období neboli tzv. konverze je přeměna tradiční zemědělské výroby na ekologické zemědělství způsobem uvedeným v žádosti o registraci, a zabezpečení odstranění vlivu negativních dopadů předchozí zemědělské činnosti na zemědělskou půdu, krajinu a životní prostředí.

V tomto období zemědělec teprve začíná produkovat dle směrnic období konverze, které trvá 2–3 roky, max. 6 let. Podle zákona jsou tyto produkty označeny chráněnou značkou „produkt z přechodného období“.

Nejčastější využití těchto produktů je převážně jako osivo další ekologické produkce, v omezené míře je určeno k prodeji a spotřebě u konečných zákazníků.

Bioprodukty – bioprodukty mají označení původu z ekologického zemědělství nebo mají druhové názvy vytvořené „bio“ k obvyklému názvu tradičního výrobku, nebo název nový obsahující předponu „bio“ nebo přívlastek „ekologický“ (biologický, organický).

Při uvádění na trh musí být kromě tohoto značení výrobky opatřeny stanovenou značkou bioprodukty, tzn. chráněnou značkou a názvem, eventuálně ochrannou známkou producentského svazu a firemním názvem výrobce.

V Evropské unii lze také používat celoevropskou značku pro biopotraviny, která je však používána zatím pouze ojediněle.

Ekonomika

Největší podíl biopotravin v rámci celkového objemu národního trhu s potravinami a nápoji dosahuje Dánsko (9,7 %), Lucembursko (8,6 %), Švýcarsko (8,4 %), Rakousko a Švédsko (7,9 %). Objem v České republice dosahuje přibližně 1,5 miliardy korun, což představuje méně než jednoprocentní podíl.[1]

K rozšířenějším biopotravinám patří například biovejce (v některých evropských státech dosahují až dvacetiprocentní podíl) nebo biozelenina (pětinový podíl ve Švýcarsku, Rakousku, Švédsku a Německu). Největšího zastoupení dosahují v ČR biopotraviny v segmentech hotových dětských výživ (13 %), kuchyňských olejů (7 %), trvanlivého mléka (6 %), jogurtů (5 %) a suché dětské stravy (4 %).[1]

Budete mít zájem:  Vědci testují nový způsob léčby rakoviny

Kvalita biopotravin a bioproduktů

Přírodní původ produktu neznamená prospěšnost zdraví. Například přírodní xenobiotikum může škodit i nenarozeným dětem.[2]

Kvalita bioproduktů je na rozdíl od konvenčních zemědělských komodit určována kvalitou celého zemědělského systému a zpracovatelského postupu. Je dána způsobem, jakým byly rostliny vypěstovány, jak byla zvířata chována a jak byl bioprodukt zpracován (zušlechtěn), skladován a distribuován.

Tedy technologií produkce, která je určena přísnými předpisy a zajištěna stejně přísným kontrolním systémem.

S kvalitou souvisí i způsob produkce z hlediska etického, morálního, sociálně-psychologického a environmentálního, kdy si je spotřebitel vědom, že způsob produkce byl ekologický, šetrný k životnímu prostředí, ohleduplný k chovu hospodářských zvířat a všemu živému, šetrný k neobnovitelným zdrojům surovin a energie.

Environmentální[3], společenské či ekonomické aspekty ekologického zemědělství stejně jako možné rozdíly v kvalitě a zdravotních přínosech mezi bio a konvenčními potravinami jsou předmětem mnoha vědeckých studií a také diskusí zastánců a odpůrců tohoto systému. Souhrnné poznatky výzkumu jsou přehledně shrnuty např. v těchto publikacích:

 • 90 argumentů pro ekologické zemědělství [4]
 • Mýty v ekologickém zemědělství [5]
 • Studie vědců ze Standfordu o přínosech biopotravin pro lidské zdraví [6]
 • Biopotraviny v kontextu ideologie zdraví [7]

Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin se řídí zákonem č. 242/2000 Sb. a Nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 a musí být registrováni u Ministerstva zemědělství ČR.

Na dodržování právních norem pro ekologické zemědělství (EZ) v ČR dohlíží celkem tři kontrolní organizace: KEZ, ABCERT, BIOKONT, pověřené Ministerstvem zemědělství ČR.

Tyto kontrolní organizace zároveň vydávají certifikáty osvědčující původ výrobků producentů.

V rámci bioproduktů je třeba rozlišovat dvě kategorie produktů, jejichž značení je taktéž odlišné.

 • Produkty z přechodného období – účelem přechodného období neboli tzv. konverze je přeměna tradiční zemědělské výroby na ekologické zemědělství způsobem uvedeným v žádosti o registraci, a zabezpečení odstranění vlivu negativních dopadů předchozí zemědělské činnosti na zemědělskou půdu, krajinu a životní prostředí. V tomto období zemědělec teprve začíná produkovat dle směrnic období konverze, které trvá 2–3 roky, max. 6 let. Podle zákona jsou tyto produkty označeny chráněnou značkou „produkt z přechodného období“. Nejčastější využití těchto produktů je převážně jako osivo další ekologické produkce, v omezené míře je určeno k prodeji a spotřebě u konečných zákazníků.
 • Bioprodukty – bioprodukty mají označení původu z ekologického zemědělství nebo mají druhové názvy vytvořené „bio“ k obvyklému názvu tradičního výrobku, nebo název nový obsahující předponu „bio“ nebo přívlastek „ekologický“ (biologický, organický). Při uvádění na trh musí být kromě tohoto značení výrobky opatřeny stanovenou značkou bioprodukty, tzn. chráněnou značkou a názvem, eventuálně ochrannou známkou producentského svazu a firemním názvem výrobce. V Evropské unii lze také používat celoevropskou značku pro biopotraviny, která je však používána zatím pouze ojediněle.

Reference

 1. ↑ a b JUŠKOVÁ, Kamila. Invaze biopotravin. Týden. 2018, roč. 25, čís. 37, s. 28-30. ISSN 1210-9940. 
 2. ↑ https://medicalxpress.com/news/2020-05-natural-products-unborn.html – Even natural products can be harmful for the unborn
 3. ↑ http://www.bioinstitut.cz/documents/eko_zem_a_biodiverzita_web.pdf
 4. ↑ http://orgprints.org/20486/
 5. ↑ http://www.ctpez.cz/cz/publikace/ekologicke-zemedelstvi-bez-mytu
 6. ↑ http://www.margit.cz/studie-o-prinosech-biopotravin/
 7. ↑ Archiv diplomové práce Jany Kubáňové, obhájené na Katedře environmentálních studií FSS MU; výtah z práce v popularizační formě – článek Zdravý biostyl? v časopise Sedmá generace 4/2008

Externí odkazy

 • PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství
 • ČTPEZ– odborné informace ke kauzám o biopotravinách
 • Téma Biopotraviny na stránkách Ministerstva zemědělství
 • Kdo probudí bio? – tematické číslo časopisu Sedmá generace (1/2006) věnované biopotravinám
 • Stručný výkladový slovník českých skeptiků, Biopotraviny

Portály: Gastronomie

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioprodukt&oldid=19355884“

Češi předloni zvýšili nákupy biopotravin skoro o třetinu

Česká spotřeba biopotravin předloni vzrostla o 30,5 procenta, spotřebitelé si koupili zboží za 3,33 miliardy korun. Nárůst byl nejvyšší od roku 2008, sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Ministerstvo tyto údaje zjistilo z dotazníkového šetření mezi výrobci a distributory biopotravin. V Evropě předloni rostla spotřeba biopotravin o 10,5 procenta. Nejvíce biopotravin čeští konzumenti nakupují v supermarketech a hypermarketech, kde za ně předloni utratili 1,4 miliardy korun.

Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin činil 1,17 procenta, průměrná roční spotřeba vzrostla na 314 korun na obyvatele. „Vysoký meziroční nárůst byl zčásti způsoben zahrnutím většího počtu povinně registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství do šetření,“ uvedl úřad. Spotřeba ale stále nedosahuje tří procent, kterých chtělo dosáhnout ministerstvo zemědělství již v roce 2016.

Obrat biopotravin v maloobchodě činil předloni 2,58 miliardy korun.

„Ve veřejném stravování obrat meziročně vzrostl na 100 milionů, obrat přímého prodeje, zejména přímý prodej z ekofarem, dosáhl 179 milionů korun, prodej prostřednictvím e-shopů byl 469 milionů korun.

Po přičtení exportu ve výši 2,37 miliardy korun činil v roce 2017 celkový obrat uskutečněný českými subjekty přibližně 5,7 miliardy korun,“ uvedl mluvčí. Biopotraviny z dovozu činily 46 procent maloobchodního obratu.

Nejvíce se prodávaly tzv. ostatní zpracované potraviny, kde skoro polovinu obratu tvoří hotové pokrmy včetně dětské výživy. Dále si pak Češi kupují bio ovoce a zeleninu, následuje mléko a mléčné výrobky.

Na konci předloňského roku byl v ČR zaregistrovaných 672 výrobců biopotravin s 731 výrobními provozovnami, meziročně tento počet vzrostl o 11,4 procenta.

Budete mít zájem:  Hexavakcíny a HPV vakcíny mění intervaly mezi dávkami

„V průběhu roku 2017 se nově zaregistrovalo 110 subjektů, naopak činnost ukončilo 41 výrobců,“ dodal mluvčí. Do zahraničí vyvezli čeští potravináři biopotraviny za zhruba 1,85 miliardy korun, většinou do zemí EU.

Nejvíce biopotravin se vyváží do Německa. „Přitom 89 procent výrobců biopotravin uplatnilo většinu své výroby na českém trhu.

Jak loni uvedl ředitel ministerského odboru environmentálního a ekologického zemědělství Jan Gallas, v ČR se více než polovina masného skotu chová v bio režimu. Jatka však nemají certifikaci, na pult obchodních řetězců se tak maso většinou dostává jako konvenční.

Autor: ČTK

Biopotraviny získají nová pravidla. Nejsou dost přísná, ubude kontrol, varují čeští zemědělci

Od roku 2021 začnou v Evropské unii platit nová, „přísnější“ pravidla pro biopotraviny. Sami čeští zemědělci si ale stěžují, že ve skutečnosti budou například kontroly volnější.

Ekologické zemědělství v Evropě čekají nová pravidla. Ta by měla zajistit, že potraviny s předponou „bio“ budou skutečně kvalitní a ověřené.

Nařízení o ekologické produkci, které tento měsíc schválil Evropský parlament, přináší přísnější inspekce nebo třeba možnost sdružovat se do skupin, což by potravinářům ušetřilo peníze.

„Nová pravidla zvýší kvalitu biopotravin v EU a zároveň pomohou vyřešit potřeby rychle se rozvíjejícího trhu s ekologickými produkty,“ říká německý europoslanec Martin Häusling, který má nové nařízení na starosti.

Ozývá se ale i kritika, a to na adresu právě oněch „přísnějších“ inspekcí. Nová legislativa bude totiž v Česku znamenat spíš zmírnění pravidel.

Teď čeští zemědělci čelí kontrolám jednou ročně. Nové nařízení ale říká, že pokud inspekce v podniku po třech letech neodhalí žádné prohřešky, kontroly se mohou omezit na jednu návštěvu za dva roky. Na to si stěžují i sami zemědělci.

„Možné snížení četnosti kontrol může vést k významnému rozvolnění stávajících pravidel,“ říká manažerka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Kateřina Urbánková.

„Praxe ukázala, že současné nastavení kontrolního systému je optimální,“ potvrzuje i ve svém prohlášení české ministerstvo zemědělství.

Nové nařízení začne v EU platit od 1. ledna 2021.

Kritika i z Česka

Čeští úředníci poukazují i na další novinky, které podle nich nemusí mít pozitivní dopad na ekologickou produkci. Například malé a střední podniky budou moci nově využívat i tzv. skupinovou certifikaci. Ta jim umožní sdružit se do skupiny, ve které si rozdělí náklady právě na inspekce nebo samotnou certifikaci.

Naopak v nařízení nejsou sjednocené maximální hodnoty zbytkových pesticidů. Ty se nyní v malé míře u biopotravin tolerují, přičemž o konkrétních hodnotách rozhodují každý členský stát sám.

 • „Vzniká tím prostor pro ‚vícekolejnost‘ standardů bio, a tím i snížení důvěry spotřebitele v toto označení,“ vysvětluje české ministerstvo zemědělství.
 • Hlavním cílem legislativy, kterou Evropská komise navrhla už před čtyřmi lety, je přitom zvýšení důvěryhodnosti biopotravin.
 • Nová legislativa slibuje přísnější pravidla pro biopotraviny. Více >>>>

Vše ale zkomplikovaly členské země EU, které se dlouho nedokázaly dohodnout na jednotlivých opatřeních. Nejhlasitějšími byly Lucembursko a Rakousko, podle kterých nařízení příliš zasahuje do národních záležitostí.

Europoslanci tak v současné podobě návrhu některé části vypustili. Původní návrh například zakazoval zemědělcům, aby vyráběli obyčejné i ekologické potraviny zároveň. Podle europarlamentu by ale takový zákaz mohl odradit pěstitele od postupného přechodu k ekologickému zemědělství, a tak „obojakost“ povolil. Farmáři jen budou muset jasně označovat obě skupiny svých plodin.

„Nemyslím si, že se jedná o podporu ekologického zemědělství. Ta by vypadala jinak, například uzákoněním povinného procenta biopotravin ve veřejném stravování, ve školách, školkách a podobně,“ namítá však Urbánková z českého zemědělského svazu.

Poptávka roste, zemědělci nestačí

Zájem o biopotraviny roste napříč Evropou a Česká republika není výjimkou. V roce 2016 Češi utratili za za biopotraviny 2,55 miliardy korun, což je o bezmála 14 procent více než v předchozím roce.

„Téměř 44 procent všech biopotravin nakupují čeští zákazníci v maloobchodních řetězcích, 18 procent nakoupí v drogeriích a 14 procent v prodejnách zdravé výživy,“ uvedlo před dvěma týdny ministerstvo zemědělství k posledním číslům.

Nicméně i tak sáhne po biopotravině v obchodě jen každý desátý Čech.

Zemědělci hospodařící ekologicky nesmí používat chemické pesticidy a umělá hnojiva. Zvířata chovají ve volných výbězích a nesmí jim podávat téměř žádná antibiotika. Do ekologického zemědělství nepatří ani žádné geneticky modifikované potraviny a farmáři by měli na svých polích často střídat plodiny.

Na konci roku 2016 bylo v Česku registrováno 603 ekologických zemědělců. To je o 11 procent více než v roce předchozím.

Nejčastěji se zaměřují na zpracování a konzervování masa a masných výrobků nebo pěstování ovoce a zeleniny. Většinu z nich prodají na českém trhu, podle informací ministerstva ale roste i export tuzemských biopotravin, zejména do Německa a Rakouska.

Článek vznikl v rámci projektu „Evropa v souvislostech“, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia.

Veletrh BIOSTYL 2012 se zaměří na zdraví a ekologii, rozvoj osobnosti i vzdělání | Zprávy

Stovky stánků s přehlídkou nejnovějších produktů, trendů a služeb z oblasti zdravého životního stylu, osobního růstu, sebepoznání či vzdělání, řada exkluzivních hostů z Česka i ze zahraničí a bohatý program pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Tak by se dal v kostce popsat další ročník tradičního veletrhu BIOSTYL 2012, který se uskuteční ve dnech 20. – 22. dubna.

Budete mít zájem:  České zemědělství je pr*ser, tvrdí Babišův muž

Zázemí sedmému pokračování největšího veletrhu se zaměřením na zdravou výživu a životní styl ve středním a východním regionu jako obvykle poskytnou prostory Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze-Holešovicích.

Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu veřejnosti o nové výrobky a služby, jež korespondují se zdravím a s racionálním přístupem k vlastnímu životu i okolnímu prostředí, bude stejně jako minulý rok připraven pestrý program a přehlídka produktů na čtyřech dílčích veletrzích: Biostyl, Evolution, Ecoworld a Esoterika.

Jen loni kvartet veletrhů přilákal téměř 15 tisíc návštěvníků a příznivců zdravého životního stylu.

„Velmi nás těší, že zájem české populace o zdravé produkty primárně z tuzemské produkce, ale i o životní prostředí jako takové, má stále rostoucí tendenci. Stručně řečeno BIOSTYL 2012 je určen lidem, kterým není lhostejné, jakým způsobem žijí.

Kromě toho, že veletrh nabízí ke koupi celou řadu produktů za příznivé veletržní ceny, mohou si návštěvníci rovněž odnést širokou škálu vědomostí, které budou vystavovatelé, hosté i přednášející prezentovat na jednom místě, pod jednou střechou.

V tom je veletrh BIOSTYL 2012 i ve středoevropském kontextu unikátní událostí,“ říká Ctirad Hemelík, ředitel pořádající společnosti Felicius Media.

Praktické ukázky

Kromě vystavených produktů a služeb nebude chybět Festival Evolution – doprovodný program ve formě předváděcích akcí, poradenských center, přednášek a workshopů. Záštitu veletrhu BIOSTYL 2012 poskytl ministr zemědělství Ing. Petr Bendl. Pořadatelem je Felicius Media za partnerské účasti společnosti Incheba Praha.

Generálním partnerem veletrhu Biostyl je již počtvrté společnost Interspar, která zde bude prezentovat svoji ucelenou řadu biopotravin Spar Natur*Pur. Odborným partnerem je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Vstupenky je možné zakoupit už nyní v předprodeji za zvýhodněné ceny. Informace o veletrzích a unikátní předprodejní akci jsou k dispozici na www.biostyl.

cz, předprodej probíhá na www.vstupenkov.cz.

Veletrh Biostyl láká na přehlídku přírodních či bio výrobků jako jsou potraviny a potravinové doplňky, ale také léčivé produkty, bylinné preparáty nebo přírodní kosmetika, drogerie a textil. Výrobky bude možné nejen zakoupit, ale také ochutnat či vyzkoušet. Pro inspiraci nebude chybět ani praktická ukázka toho, co všechno se dá uvařit z nakoupených biopotravin.

Aktivní odpočinek

Výrobky a značky se zaměřením na ekologii a udržitelný rozvoj, jako například ekologické drogistické výrobky nebo ekologické textilie představí vystavovatelé v rámci veletrhu Ecoworld.

Zájemci se zde mohou rovněž dozvědět, jak žít správně ekologicky a odpovědně ve vztahu k ochraně naší planety. Do této oblasti patří rovněž šetrné zacházení s energiemi či ekologické bydlení.

Veletrhu se zúčastní nejen výrobci, ale i prodejci a provozovatelé specializovaných obchodů či e-shopů.

Druhý ročník veletrhu Evolution naváže na loňský formát a nabídne prezentaci oborů v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje pro jednotlivce, firmy i společnost jako takovou. Zaměří se na jazykové a vzdělávací programy či neziskové projekty.

Letošní ročník nabídne prostor také poskytovatelům služeb v segmentu aktivního odpočinku, volnočasových aktivit a relaxačních technik. Prezentovány budou zájmové kluby, sportovní či cestovatelské aktivity nebo tematické pobyty.

Na své si přijdou i vyznavači aktivního odpočinku jako lázeňských, relaxačních a regeneračních zájezdů a meditačních technik.

Posledním ve čtyřlístku veletrhů, a zároveň „služebně nejstarším“ z nich, je veletrh Esoterika, jenž reprezentuje přímé propojení mezi zdravým životním stylem a hledáním věcí skrytých. Zájem o tato témata je u nás stále častějším fenoménem.

Veletrh nabídne mnoho cest a metod k poznání sebe sama, k osobnímu a duchovnímu růstu. Vystavovateli budou například relaxační a léčebná centra, prezentovány budou meditační techniky či stále vyhledávanější přírodní a alternativní medicína.

Nebude chybět ani oblíbená poradenská zóna, která mimo jiné nabídne možnost vyzkoušet si četné techniky na vlastní kůži.

Řada přednášek, workshopů a besed s osobnostmi

Jako tradičně se kvarteta veletrhů zúčastní zajímaví domácí i zahraniční hosté. Hlavní hvězdou veletrhu BIOSTYL 2012 bude ruský profesor Konstantin Korotkov, který se o své poznatky podělí v sobotu 21. dubna.

Korotkov vyvinul novou metodu známou jako EPI bioelektrografie, díky níž je možné zachytit pomocí speciální kamery fyzické, emocionální, mentální a duchovní energie vycházející z rostlin, neživých objektů i živých organismů a tyto energie následně přeložit do počítačového modelu.

Výsledek těchto měření umožňuje vědcům a pacientům pozorovat nerovnováhu, která ovlivňuje individuální zdravotní stav, a následně tyto výsledky usnadňují diagnostiku příčiny nerovnováhy snímané oblasti těla.

Nedílnou a stěžejní součást všech veletrhů tvoří vždy hojně vyhledávaný doprovodný program. V rámci Festivalu Evolution se uskuteční řada přednášek, workshopů, besed s osobnostmi, interaktivní programy nebo předváděcí akce a praktické ukázky.

Konzultace návštěvníkům poskytnou specialisté a odborníci v poradenských zónách, opomenuty nebudou ani odpočinkové zóny v podobě kaváren a čajoven. Součástí programu bude rovněž kulturní zpestření jako výstavy obrazů, fotografií, hudební a taneční vystoupení.

Organizátoři mysleli také na zábavu pro nejmenší návštěvníky, pro něž bude k dispozici dětský koutek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *